Werkplan 2020 Maassluise Sport- & Recreatieraad

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, maart 2020

Inleiding

Voor u ligt het werkplan van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2020 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Ondersteuning en advisering van de verenigingen
 • Praktische uitvoering
 • Communicatie
 • Vergaderingen
 • Geplande activiteiten 2020
 • Vergaderdata 2020
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten)- speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Ondersteuning en advisering van verenigingen

De MSR is het centrale aanspreekpunt voor verenigingen, van groot tot klein en op alle terreinen waarbij haar hulp en advies gewenst is. Veel verenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond kunnen ook daar met vragen terecht.

De MSR ziet bij die verenigingen toegevoegde waarde als het gaat om zaken die gerelateerd zijn aan gemeentelijk beleid.

De MSR is vraagbaak voor elke vereniging.

Taken die de MSR invult betreffen:

 • Advies (gevraagd en ongevraagd) en informatievoorziening;
 • Belangenbehartiging;
 • Verenigingsondersteuning.

Praktische uitvoering  

De MSR onderhoudt regelmatig contact met de verenigingen en zal zich zo uitvoerig mogelijk laten voorlichten over de stand van zaken binnen de verenigingen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daar waar ondersteuning en advisering nodig is, zal de MSR die bieden.

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

De MSR heeft naast adviserende werkzaamheden ook een uitvoerende taak.

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Sportgala van de MSR het Sportgala waar de sportman, sportvrouw, sportploeg,  jeugdsportploeg en het sporttalent worden gekozen en waar de kampioenen van Maassluis worden gehuldigd.

Tijdens het Sportgala wordt ook de MSR-Award uitgereikt aan een persoon die (volgens de MSR) veel heeft betekend voor de sport in Maassluis.

Communicatie

Het is belangrijk dat verenigingen weten wat de MSR voor hen kan betekenen en dat burgers een goed beeld krijgen van wat de MSR inhoudt.

De website: www.msrmaassluis.nl is in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe website is het officiële informatieplatform van de raad.

Daarnaast verschijnt er 6x per jaar een (digitale nieuwsbrief) en worden er regelmatig stukjes in De Maassluise Courant geplaatst. In een enkel geval wordt een persbericht gestuurd naar de regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.

Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder.

Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad.

Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.

Geplande activiteiten in 2020

In het kalenderjaar 2020 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Bezoeken van nieuwjaarsrecepties van verschillende verenigingen en politieke partijen.
 • Organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad (11 februari).
 • Organisatie van het Sportgala (21 februari).
 • De MSR is actief betrokken bij de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord en is medeondertekenaar van dat akkoord (3 februari, 13 januari en 9 maart).
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Sportnota 2021-2025.
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Recreatienota.
 • Actieve betrokkenheid bij het accommodatiebeleid. Met name bij de totstandkoming van de sportzaal aan de Sportlaan en de ontwikkeling van de sportzaal aan de Haydnlaan.
 • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent Wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom de geplande tariefs-verhogingen van de accommodaties.
 • Tweemaandelijks overleg met de wethouder.
 • Verenigingen bezoeken en de stand van zaken bespreken.
 • Overleg met de Gemeenteraad over lopende zaken.
 • De vernieuwing van de website afronden en 6x een Nieuwsbrief verspreiden.
 • De bezetting van de MSR uitbreiden naar het gewenste aantal leden.

Vergaderdata MSR 2020

20 januari         10 augustus

2 maart            14 september

6 april               30 september

12 mei              30 november

29 juni

Data overleg MSR – wethouder in 2020

13 februari

23 april              online

16 juli                 online

24 september   online

?????

Samenstelling MSR

Bestuur

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Email:  secretaris.msrmaassluis@gmail.com

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Commissies en werkgroepen 

Werkgroep Sportgala

Hanneke Volker, Dita Edens, Arnold Peek, Latoya Heemstra

Werkgroep Breedtesport

Wil Dijksman, Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR

Hanneke Volker

Werkplan

Martin Weeda

Jaarverslag

Hanneke Volker

Begroting

Wil Dijksman