Werkplan 2021 Maassluise Sport- & Recreatieraad

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, maart 2021

Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2021 van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2021 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Coronacrisis en advisering verenigingen
 • Lokaal sportakkoord
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Activiteiten
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Coronacrisis en advisering van verenigingen

Vanaf maart 2020 hebben de Maassluise sportverenigingen ernstig te leiden onder de regeringsmaatregelen die de coronacrisis moeten beteugelen. Vooral de verenigingen die een eigen bar exploiteren missen de bijbehorende inkomsten. Ook konden geplande evenementen en competities niet doorgaan en haakten sponsors af. Met name de binnensportverenigingen dreigen de binding met hun leden te verliezen. Voor de tennisverenigingen was er een lichtpuntje. Na jaren van daling van het ledenaantal keerde die trend zich in 2020 en was er voor het eerst in jaren weer een toename van het aantal leden.
De rijksoverheid, de gemeente Maassluis en sommige sportbonden trachtten de verenigingen met allerlei maatregelen te ondersteunen.

Als aanspreekpunt en adviseur van de verenigingen zal de MSR, samen met de Gemeente, begin 2021 bij de verenigingen navraag doen naar de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Deze inventarisatie is een vervolg op een eerdere (digitale) bijeenkomst in oktober 2020.

Verder onderhoudt de MSR via contactpersonen regelmatig contact met de individuele verenigingen en zal zich laten voorlichten over de stand van zaken binnen de verenigingen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten.

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

Lokaal sportakkoord

In navolging van het nationaal sportakkoord is in Maassluis een lokaal sportakkoord tot stand gekomen na een aantal brainstormsessies. In maart 2020 werd dat akkoord ondertekend door de Gemeente, verenigingen, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorgaanbieders, etc. Ook de MSR heeft het sportakkoord ondertekend.
De speerpunten van het sportakkoord in Maassluis zijn:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten
 • Positieve sportcultuur

In 2021 moeten de werkgroepen hun plannen verder gaan vormgeven.

Binnensportaccommodaties

Pijnpunt voor de MSR is de huidige capaciteit en staat van de binnensportaccommodaties in Maassluis. De laatst nieuw gebouwde sportzaal is de zaal bij de Kindertuin in Sluispolder-West. De geplande nieuw te bouwen sportzaal aan de Sportlaan lijkt er nu eindelijk te komen. Hiervan worden het Lentiz Revius College en basketbalvereniging Green Eagles de hoofdbewoners.
De MSR zal blijven pleiten voor een spoedig nieuw te bouwen sportzaal aan de Haydnlaan (of elders) met een zogenaamde turnhaak. GV Maassluis kan haar talentvolle turners in dat geval laten trainen in Maassluis in plaats van uit te moeten wijken naar andere gemeenten.
Tenslotte is de MSR van mening dat de totale capaciteit van de binnensport in Maassluis omhoog moet. Grote sportverenigingen als CKC zijn genoodzaakt zaalcapaciteit in te huren bij andere gemeenten en ook het onderwijs lijkt in de toekomst meer in te gaan zetten op bewegingsonderwijs.

Sportnota

Het wordt de hoogste tijd dat er een nieuwe sportnota wordt opgesteld. De laatste sportnota liep in 2017 af. Om richting te geven aan het sportbeleid van de gemeente Maassluis is een nieuwe sportnota onontbeerlijk. De MSR wil hier graag aan meewerken en stelt voor haar Visie en Missie als uitgangspunt te nemen hiervoor.

Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website: www.msrmaassluis.nl. Deze is vorig jaar vernieuwd.
De MSR verstuurt een aantal keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.
Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn is de MSR genoodzaakt te vergaderen via MS Teams. Ook het overleg met de wethouder en de beleidsmedewerkers van de Gemeente gebeurt voorlopig online.
In de planning staat een zogenaamd “benen-op-tafel-gesprek” met de wethouder – een overleg zonder agenda – waarin vooral de rol van de MSR aan de orde moet komen. Een online-overleg is hiervoor niet geschikt, dus is het wachten op een moment dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.
Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder.
Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad. Dat overleg moet nog worden gepland in 2021.
Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.
Minimaal 2 keer per jaar houdt de werkgroep breedtesport, waarin de MSR met 2 personen is vertegenwoordigd, een overleg.

Activiteiten

Het Sportgala 2020, dat in februari 2021 zou worden georganiseerd is door de Werkgroep Sportgala afgelast vanwege de coronamaatregelen.
De kampioenen van 2020 worden door hun eigen vereniging gehuldigd. Wel wordt de Vopak-sportstimuleringsprijs uitgereikt.
De Werkgroep Sportgala streeft er naar het Sportgala 2021 weer “gewoon” in Theater Koningshof te organiseren in februari 2022.

In het kalenderjaar 2021 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Een gezamenlijke inventarisatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Maassluis.
 • De organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad.
 • Het plannen van een “benen-op-tafel-gesprek” met de wethouder.
 • De organisatie van het Sportgala 2021 door de Werkgroep Sportgala.
 • De MSR wil actief zijn bij de totstandkoming van een nieuwe Sportnota 2021-2025.
 • De MSR wil actief zijn bij de totstandkoming van een nieuwe Recreatienota.
 • De MSR blijft betrokken bij het te voeren accommodatiebeleid, met name bij de totstandkoming van de sportzaal aan de Sportlaan en de ontwikkeling van de sportzaal aan de Haydnlaan.
 • De MSR blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Elke twee maanden is er een overleg met de wethouder.
 • De contactpersonen onderhouden het contact met de verenigingen.
 • In bijzondere gevallen wordt contact gezocht met de Gemeenteraad.
 • De MSR is op zoek naar een zevende MSR-lid.

Vergaderdata MSR 2021
Maandag 11 januari
Woensdag 27 januari
Woensdag 3 februari
Maandag 15 februari
Maandag 8 maart
Maandag 12 april
Maandag 10 mei
Maandag 14 juni
Maandag 9 augustus
Maandag 11 oktober
Maandag 22 november

Data overleg MSR – wethouder in 2021
Donderdag 14 januari
Donderdag 11 maart
Donderdag 22 april
Donderdag 20 mei
Donderdag 17 juni
Donderdag 12 augustus
Donderdag 21 oktober
Donderdag 2 december

Samenstelling MSR
In december is de MSR versterkt door de benoeming van Lieke Sprong, waarmee de raad op 6 leden. We streven naar een bezetting van 7 leden.

Bestuur:
De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Leden:
De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Mevrouw L. Sprong (Lieke)

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala
Hanneke Volker, Dita Edens, Arnold Peek, Latoya Heemstra.

Werkgroep Breedtesport
Wil Dijksman, Joop Luijendijk

Webbeheer
Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR
Hanneke Volker

Werkplan
Martin Weeda

Jaarverslag
Hanneke Volker

Begroting
Wil Dijksman