Jaarverslag MSR 2020

Leden MSR
Huib Blokland 
Hanneke Volker 
Wil Dijksman 
Joop Luijendijk 
Martin Weeda 
Lieke Sprong 

: Voorzitter
: Secretaris/PR
: Penningmeester
: Lid
: Vicevoorzitter
: Lid

Coronatijdperk
Dit begint eind februari/begin maart. Er kwamen allerlei coronamaatregelen, die o.a. ook de sporters en sportverenigingen behelsden.
Binnensport was en is niet mogelijk, vanwege de 1,5 meter afstand van elkaar die mensen moeten houden.
Dit gold later ook voor de buitensport.
Het heeft voor de MSR geleid tot veel email- en briefwisseling naar de gemeente en verenigingen.

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid bestuursleden André Böck en Dita Edens.
 • Huib Blokland en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuursfunctie met 4 jaar.
 • Huib Blokland wordt voorzitter.
 • Marin Weeda wordt vicevoorzitter.
 • Lieke Sprong is nieuw lid

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en
  Wil Dijksman deel. In 2020 is er niet vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk.
  Dit jaar geen overleg geweest. Recreatienota wordt opgenomen in de Sportnota.
 • Wil Dijksman stelt de begroting voor 2020 op.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde de website.

Vergaderingen MSR vanaf 6 april is er i.v.m. corona via Teams vergaderd

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2020, 9 keer vergaderd.
 • In 2 vergaderingen van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van deinspreektijd.
  Het CDA (Informatief) en de heer Ivo Godthelp (Info m.b.t. Gemeentelijk Sportbedrijf).
 • Er is 5 keer overleg gevoerd met de wethouder.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • In 2020 heeft de MSR met bijna alle verenigingen via email contact gehouden.
 • Werkplan 2020 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2019 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • In juli verscheen de 2e Nieuwsbrief van de MSR en in december nummer 3.
 • In het regulier overleg met de wethouder zijn de sportaccommodaties regelmatig
  aan de orde geweest.
 • Diverse persberichten verzonden.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Sportgala 2019 en uitreiking Vopak Sportstimuleringsprijs.
 • Recreatienota is opgevraagd teneinde de realisatie/voortgang te bekijken.
  Er is nog geen duidelijkheid wie de Recreatie in zijn/haar portefeuille krijgt.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd. Door de corona hebben er geen fysieke bezoeken aan verenigingen plaats gevonden.
 • MSR heeft gesproken met St. Lickebaert, De Coureur en De Polderij over ontwikkelingen in het gebied.
 • Tariefsverhogingen besproken met de gemeenteraad.
 • Visiedocument MSR aangeboden aan wethouder en leden afd. Sport
 • Diverse brieven, 2x enquête Gevolgen corona en 1x enquête Voorgenomen bezuinigingen op de sport (via de Nieuwsbrief).
 • Ter sprake is ook het afschaffen van het schoolzwemmen gekomen.
 • De MSR heeft deelgenomen aan ‘Het meedenken met de gemeente betreffende de inzet subsidiebeleid.’
 • Lokaal Sportakkoord 2020-2021. Aan diverse gesprekken heeft de MSR deelgenomen.
  Huib Blokland vertegenwoordigt de MSR in het kernteam.

Adviezen

 • Adviezen aan college en raad m.b.t. bezuinigingsmaatregelen in de sport. Brief MSR 2020.04 d.d. 17 april 2020.
 • Advies college en raad gevolgen corona 2020 -MSR 2020.08 d.d. 21 oktober 2020.

Interne communicatie
De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnensportaccommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting voor led variant.
 • De voortgang rond het ontwikkelen van een Sportnota.
  Voorbereidende gesprekken betreffende de Sportnota 2013-2017= 2020 versus Realisatie.
 • Gesprekken met verenigingen.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.