Overzicht vergaderingen
Maasluise Sport- en Recreatieraad 2021
Zolang er digitaal wordt vergaderd op de maandag: 14.00 uur – wordt wisselend
Indien er fysiek wordt vergaderd op de maandagavond: 19.30 uur

maandag 11 januari 2021
maandag 8 maart 2021
maandag 12 april 2021
maandag 10 mei 2021
maandag 14 juni 2021
maandag 9 augustus 2021
maandag 11 oktober 2021
maandag 22 november 2021

Regulier overleg MSR ⇔ wethouder, etc. 2021
donderdag 14 januari   14.00 – 15.30 uur
donderdag 11 maart     15.00 – 16.30 uur
donderdag 22 april        14.00 – 15.30 uur
donderdag 20 mei         idem
donderdag 17 juni         idem
donderdag 12 aug.        idem
donderdag 21 okt.         idem
donderdag 2 dec.          idem

Leden MSR
Huib Blokland                 : Voorzitter
Hanneke Volker              : Secretaris/PR
André Böck                       : Lid
Wil Dijksman                   : Lid
Dita Edens                        : Lid
Joop Luijendijk               : Lid
Martin Weeda                 : Lid

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid voorzitter Hans Dries en bestuursleden Carry Wilmink en Jip Regtop.
 • Huib Blokland, Dita Edens en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuurslidmaatschap met 4 jaar.
 • Huib Blokland wordt voorzitter.

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en Wil Dijksman deel. 1x vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Dita Edens, Martin Weeda en Joop Luijendijk. Dit jaar geen overleg geweest. Recreatienota wordt opgenomen in de Sportnota
 • Huib Blokland en Wil Dijksman zullen de begroting 2019 opstellen.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) heeft vanaf oktober dit jaar de website verzorgd.

Vergaderingen MSR

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2019 11 keer vergaderd.
 • In 1 vergadering van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van de inspreektijd.
 • Er is 6 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • Ook 1x gesprek gehad met de ‘kleine´ verenigingen.
 • De MSR en de Gemeenteraad hebben in 2019 niet met elkaar vergaderd.
 • MSR-leden Blokland, Dries en Luijendijk hebben op 19 februari 2019 gesproken met SOM+.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • Delegatie-gesprek met Unitas ’63 m.b.t. verhuizing naar complex Albert Schweitzerdreef bij M.S.V.’71.
 • In 2019 heeft de MSR bijna alle verenigingen bezocht. Via email en gesprekken is ook contact gehouden..
 • Werkplan 2019 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2018 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Op 12 november 2019 heeft de MSR een gesprek gehad met de “kleine” sportverenigingen.
 • In november verscheen de 1e Nieuwsbrief van de MSR.
 • Huib Blokland was aanwezig bij gesprek B&W en anderen met de Commissaris van de Koning d.d. 30 januari 2019
 • Diverse persberichten verzonden.
 • In het regulier overleg met de wethouder is duurzaamheid regelmatig aan de orde geweest.
 • De wethouder is akkoord dat 1 MSR-lid bij gesprekken van de gemeente met een sportvereniging aanwezig zal zijn. Of dat in alle gevallen zo zal gaan, moet blijken.
 • Gesprek gehad met wethouder, Som+ en MSR d.d. 17 september 2019.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Adviezen/Overleg/Activiteiten

 • Sportgala 2018.
 • Ontwikkeling en vernieuwing website MSR verder uitgewerkt.
 • Recreatienota is opgevraagd teneinde de realisatie/voortgang te bekijken. Er is nog geen duidelijkheid wie de Recreatie in zijn/haar portefeuille krijgt.
 • Het MSR Werkplan en begroting 2019 zijn behandeld.
 • Op 11 oktober 2019 heeft de MSR hun Missie, Visie en Kernwaarden uitgebracht.
 • MSR heeft de intentieovereenkomst voor het Lokaal Sportakkoord getekend.
 • Huib Blokland was namens de MSR aanwezig bij het Gesprek Adviesraden over Samen Doen d.d. 5 maart 2019.
 • Sport en Cultuur “Twee sectoren, één uitdaging” d.d. 13 mei 2019. Huib Blokland en Martin Weeda zijn hierbij aanwezig geweest.
 • SOM+ – Uitnodiging Themavond d.d. 17 mei 2019. Aanwezig MSR-leden.

Interne communicatie
De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • Ontwikkeling visiedocument en aanbieding aan het college en de raad.
 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnensportaccommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting voor led variant.
 • De voortgang rond het ontwikkelen van een Sportnota.
  Voorbereidende gesprekken betreffende de Sportnota 2013-2017= 2019 versus Realisatie.
 • Gesprekken met verenigingen.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.

Niet gerealiseerd:

 • Wat is er met het advies betreffende het Mullier Rapport gedaan
 • Olympiahal moet naar voren worden gehaald. Dit jaar zou er een Plan van Aanpak gereed moeten zijn.
 • Sportzaal Haydnlaan gaat voorlopig niet door.
 • Multifunctionele atletiekbaan. Er is €25.000,= beschikbaar.
 • Actualiseren Reglement en Toelichting.

Wel gerealiseerd:

 • MSR adviseert toe te voegen aan de Sportnota: Verduurzaming sportcomplexen, o.a. mogelijkheid subsidieverlening LED-verlichting.
 • MSR bewaakt de uitvoering van de Sportnota.
 • Uitvoering van een thema-avond met de verenigingen

Verenigingen in coronatijd
Corona zorgt nog er nog altijd voor dat we met elkaar in treurige sportomstandigheden verkeren: De sportzalen zijn gesloten, competities liggen stil, kantines zijn gesloten. En dat zal voorlopig nog tot half januari 2021 voortduren.
De MSR heeft in oktober jl. van bijna alle verenigingen een reactie ontvangen op de vragen over de gevolgen van corona voor hun vereniging. De samenvatting is naar alle verenigingen, de wethouder en de gemeenteraad verzonden.
Daarna zijn veel bestuursleden ingegaan op de uitnodiging van wethouder Evers om online over de coronaomstandigheden te praten. Er zijn twee zinvolle bijeenkomsten georganiseerd, waarin we van elkaar konden horen hoe we door de eerste coronagolf heen waren gekomen en welke problemen er waren. De belangrijkste conclusies vindt u op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. De algemene conclusie was dat er op dat moment nog geen duidelijk beeld kon worden vastgesteld en er op een later moment opnieuw naar de situatie moet worden gekeken. Er is afgesproken dat de verenigingen in april/mei 2021 opnieuw met de wethouder en burgemeester in gesprek gaan.

Advies aan college
De MSR heeft een advies naar het college en de gemeenteraad gestuurd waarin ook werd aangedrongen de voorgenomen bezuinigingen op de sport, zeker gezien de huidige omstandigheden, van tafel te halen. Dat is niet gebeurd en vanaf 2022 zullen de verenigingen daarmee geconfronteerd worden. Hoe die invulling zal gebeuren, moet worden afgewacht, maar duidelijk is wel dat geen enkele vereniging hierop zit te wachten. Dat er bezuinigd moet worden is ook de MSR duidelijk, maar bezuiniging op sport vinden wij een verkeerde keuze. In dit verband vindt de MSR het opmerkelijk dat bij de begrotingsbehandeling binnen het cluster waarin sport en recreatie is ondergebracht (samen met de groenvoorziening en ook cultuur) er wel op sport en groen wordt bezuinigd, maar niet op cultuur. De MSR gunt ieder alle goeds, maar is ook van mening dat een evenredige verdeling van de bezuinigingen tot de gemeentelijke uitgangspunten moet horen. 

Teleurstellend informatie over de voortgang van de binnensportaccommodaties
Op 18 december jl. ontving de MSR een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken over de ontwikkeling van de binnensportaccommodaties was weergegeven. Samengevat komt het erop neer dat er aan de vervanging van de Olympiahal voorrang wordt verleend boven de bouw van de vervanging voor de sportzaal aan de Haydnlaan. De gymnastiekvereniging Maassluis kan haar plannen en ambities daarmee opgeven en het onderwijs en een aantal sportverenigingen zullen nog vele jaren van de zeer verouderde locaties Haydnlaan en de Parkiet gebruik moeten maken. De MSR is daar in het geheel niet blij mee. De gehele brief vindt u via de link:
https://maassluis.raadsinformatie.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/638054

Plannen voor de Sportlaan eindelijk concreet
Begin 2021 wordt er een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan naar de gemeenteraad gezonden. Stappen die gezet zijn: Er is een architect gekozen die de eerste ontwerpschetsen heeft aangeboden. Deze zullen verder worden uitgewerkt. Samen met de Meedenkgroep zullen alle aspecten die met de totstandkoming van de zaal te maken hebben, worden besproken: Ontwerp van het gebouw, parkeren, doorstroming verkeer, invulling van het groen en de (sociale) veiligheid. Voorlopig wordt in de voorstellen een opleverdatum genoemd van augustus 2023. Wie meer van de plannen wil weten: https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling/ 

Motie over vernieuwing binnensportaccommodaties aangenomen
In de vergadering van 3 november jl. hebben alle partijen van de gemeenteraad een motie “Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties” van de Christen Unie aangenomen. De motie heeft tot doel het college te activeren nu echt werk te maken van de verdere vernieuwing van de binnensportaccommodaties. Het zou dan een plan worden waarin ook huizenbouw wordt geïntegreerd.

De gemeenteraad verzoekt het college:

 • Het projectteam versnelling woningbouw nadrukkelijk te betrekken bij de opgave rond vernieuwing
  binnensportlocaties.
 • Een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren,
  waarbij woningbouw al dan niet gedeeltelijk een positieve bijdrage kan leveren in de financiering.
 • Andere mogelijke (co)financieringsbronnen hierbij te onderzoeken.
 • De raad te informeren voor 1 maart 2021.

De MSR is zeer benieuwd of deze motie wordt uitgevoerd en het college nu echt in de goede richting gaat
bewegen.

Nieuw sportbeleid
De MSR vraagt al jaren om de ontwikkeling van nieuw sportbeleid. De oude Sportnota beslaat de periode van 2013-2017. We hebben er opnieuw bij de wethouder op aangedrongen er het komend jaar echt werk van te maken. Het lijkt er nu op dat er in 2021 een begin mee zal worden gemaakt. De verenigingen zullen bij het proces nauw worden betrokken. 

Maassluise sportverenigingen reageren massaal
Begin oktober jl. hebben wij de verenigingen de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 • Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging
 • Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging en/of bezuinigingsvoorstellen van de gemeente?

Hierop is door de aangeschreven verenigingen massaal gereageerd, waarvoor onze dank. Het onderwerp
leeft en heeft zijn impact op het verenigingsleven. Uit de antwoorden – hoe divers ook – kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:

 • De meeste verenigingen hebben op dit moment geen acute financiële problemen, maar moeten wel
  hun reserves aanspreken, omdat inkomsten zijn gedaald of volledig zijn weggevallen.
 • Investeringen moeten worden uitgesteld, waardoor er aan kwaliteit wordt ingeboet.
 • De sociale cohesie die een vereniging biedt, wordt node gemist.

Het antwoord van de clubs op de vierde vraag was unaniem en verraste ons niet. In deze zware tijden komt een tariefsverhoging van de sportaccommodaties bijzonder slecht uit. Met jullie input in de hand hebben we het college het volgende geadviseerd:

 1. Kennis te nemen van de bijzondere omstandigheden waarin de verenigingen verkeren en op de
  hoogte te blijven van de situatie waarin de verenigingen zich bevinden. Dit door de verenigingen
  actief te benaderen en met hen in gesprek te gaan.
 2. Vanwege de zeer bijzondere en onzekere omstandigheden over enkele maanden de situatie waarin
  de verenigingen verkeren opnieuw te onderzoeken en de maatregelen te nemen die nodig zijn.
 3. Waar nodig de verenigingen die in financiële nood verkeren te ondersteunen.
 4. Gezien de bijzondere omstandigheden af te zien van de beoogde bezuinigingen op de sport.

Zoals reeds eerder in deze Nieuwsbrief gemeld neemt de gemeente de eerste drie punten ter harte en zal zij in 2021 met de verenigingen in gesprek blijven. Het laatste punt in ons advies heeft helaas niet geleid tot enige aanpassing van de voorgenomen tariefsverhogingen bij de sport.

Nieuw MSR-lid Lieke Sprong
“Per december ben ik verwelkomt als nieuw lid van de MSR. Na een oproep in De Schakel heb ik mij aangemeld om de MSR te versterken. Ik heb mij aangemeld, omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil inzetten om Maassluis nog een stukje fijner te maken als stad om in te wonen en te bewegen. Ik wil graag aan de slag om de vele vrijwilligers in de sportsector met elkaar te verbinden, zodat er makkelijker kan worden gewerkt naar nog mooiere resultaten.”

Sportgala 2020
Zoals bekend, gaat het Sportgala in 2021 niet door. Dit alles vanwege de coronamaatregelen. Er is gelukkig wel een pluspunt. De Vopak Sportstimuleringsprijs (2x €500,=) kan wel worden uitgereikt. Alle sportverenigingen hebben hierover bericht gehad en het zou fijn als er reacties komen. In principe is de sluitingsdatum 31 december 2020. 

De Maassluise Sport- & Recreatieraad wenst alle Maassluise sportverenigingen en overige sporters fijne Kerstdagen en voor 2021 een sportjaar zonder al te veel belemmeringen vanwege corona. We kunnen dan in 2022 weer een geweldig Sportgala houden, zodat we opnieuw “Trots op de sport in Maassluis” kunnen zijn.

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, maart 2020

Inleiding

Voor u ligt het werkplan van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2020 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Ondersteuning en advisering van de verenigingen
 • Praktische uitvoering
 • Communicatie
 • Vergaderingen
 • Geplande activiteiten 2020
 • Vergaderdata 2020
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten)- speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Ondersteuning en advisering van verenigingen

De MSR is het centrale aanspreekpunt voor verenigingen, van groot tot klein en op alle terreinen waarbij haar hulp en advies gewenst is. Veel verenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond kunnen ook daar met vragen terecht.

De MSR ziet bij die verenigingen toegevoegde waarde als het gaat om zaken die gerelateerd zijn aan gemeentelijk beleid.

De MSR is vraagbaak voor elke vereniging.

Taken die de MSR invult betreffen:

 • Advies (gevraagd en ongevraagd) en informatievoorziening;
 • Belangenbehartiging;
 • Verenigingsondersteuning.

Praktische uitvoering  

De MSR onderhoudt regelmatig contact met de verenigingen en zal zich zo uitvoerig mogelijk laten voorlichten over de stand van zaken binnen de verenigingen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daar waar ondersteuning en advisering nodig is, zal de MSR die bieden.

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

De MSR heeft naast adviserende werkzaamheden ook een uitvoerende taak.

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Sportgala van de MSR het Sportgala waar de sportman, sportvrouw, sportploeg,  jeugdsportploeg en het sporttalent worden gekozen en waar de kampioenen van Maassluis worden gehuldigd.

Tijdens het Sportgala wordt ook de MSR-Award uitgereikt aan een persoon die (volgens de MSR) veel heeft betekend voor de sport in Maassluis.

Communicatie

Het is belangrijk dat verenigingen weten wat de MSR voor hen kan betekenen en dat burgers een goed beeld krijgen van wat de MSR inhoudt.

De website: www.msrmaassluis.nl is in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe website is het officiële informatieplatform van de raad.

Daarnaast verschijnt er 6x per jaar een (digitale nieuwsbrief) en worden er regelmatig stukjes in De Maassluise Courant geplaatst. In een enkel geval wordt een persbericht gestuurd naar de regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.

Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder.

Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad.

Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.

Geplande activiteiten in 2020

In het kalenderjaar 2020 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Bezoeken van nieuwjaarsrecepties van verschillende verenigingen en politieke partijen.
 • Organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad (11 februari).
 • Organisatie van het Sportgala (21 februari).
 • De MSR is actief betrokken bij de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord en is medeondertekenaar van dat akkoord (3 februari, 13 januari en 9 maart).
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Sportnota 2021-2025.
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Recreatienota.
 • Actieve betrokkenheid bij het accommodatiebeleid. Met name bij de totstandkoming van de sportzaal aan de Sportlaan en de ontwikkeling van de sportzaal aan de Haydnlaan.
 • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent Wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom de geplande tariefs-verhogingen van de accommodaties.
 • Tweemaandelijks overleg met de wethouder.
 • Verenigingen bezoeken en de stand van zaken bespreken.
 • Overleg met de Gemeenteraad over lopende zaken.
 • De vernieuwing van de website afronden en 6x een Nieuwsbrief verspreiden.
 • De bezetting van de MSR uitbreiden naar het gewenste aantal leden.

Vergaderdata MSR 2020

20 januari         10 augustus

2 maart            14 september

6 april               30 september

12 mei              30 november

29 juni

Data overleg MSR – wethouder in 2020

13 februari

23 april              online

16 juli                 online

24 september   online

?????

Samenstelling MSR

Bestuur

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Email:  secretaris.msrmaassluis@gmail.com

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Commissies en werkgroepen 

Werkgroep Sportgala

Hanneke Volker, Dita Edens, Arnold Peek, Latoya Heemstra

Werkgroep Breedtesport

Wil Dijksman, Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR

Hanneke Volker

Werkplan

Martin Weeda

Jaarverslag

Hanneke Volker

Begroting

Wil Dijksman

 • Het coronavirus en de maatregelen die wereldwijd worden genomen, hebben een grote impact op onze samenlevingen en ons gedrag. We zitten allemaal vol vragen en onzekerheid.

De crisis heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor werkgelegenheid, sociale contacten, onderwijs en sport.

De Maassluise sportverenigingen hebben ook te lijden gehad onder de gevolgen van de crisis.

Om die gevolgen in kaart te brengen zijn alle verenigingen (en ook de scoutinggroepen) door de MSR  benaderd met het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. Zo krijgen we een inzicht in de stand van zaken, de problemen, de verwachtingen. Hiermee stellen wij ook  het college en de gemeenteraad  op de hoogte en geeft de MSR een advies  aan deze organen.

De gestelde vragen:

 1. Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 2. Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 3. Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging?

Daarnaast een vraag over de door het college voorgestelde tariefsverhogingen/ bezuinigingen op de sport:

 1. Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging of bezuinigingsvoorstellen gemeente?

Wanneer ik kijk naar de omstandigheden waaronder de verenigingen hun sport moesten organiseren, valt op dat er keihard gewerkt is om het sporten onder deze bijzondere omstandigheden en binnen de mogelijkheden die er zijn toch te laten doorgaan. Een diepe buiging en hoed af voor iedereen die zich daarvoor inzet: bestuursleden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. 

Ook een buiging richting de gemeente die met haar ambtenaren de steeds weer nieuwe landelijke ontwikkelingen  naar de verenigingen vertaalde, adviezen en richtlijnen doorgaf. Daarnaast ook snel voor financiële lucht zorgde door de verenigingen die van binnensportlocaties gebruikmaakten geen huursom  meer in rekening te brengen. Ook richting de verschillende sportbonden en de overheid een compliment die al snel met financiële ondersteuningsmaatregelen de eerste kou uit de lucht haalden.

Ondanks al deze positieve maatregelen blijven er toch vragen over:

–        Hoe is het de verenigingen vergaan de afgelopen maanden;

–        Welke ( financiële) problemen ondervinden zij

–        En welk perspectief is er richting de toekomst?

95% Van de verenigingen hebben hun inzichten weer gegeven.

Conclusies

Het is lastig om algemene conclusies te trekken, omdat er een grote diversiteit is: Ben je een vereniging die alleen van sportzalen gebruikmaakt zoals de badmintonclub BMC of sport je binnen en buiten zoals bijvoorbeeld CKC en Unitas?

Ondanks die verscheidenheid trek ik toch voorzichtig een aantal conclusies:

 • De sociale betrokkenheid die een vereniging biedt wordt zeer gemist.
 • Er is onzekerheid over de toekomst.
 • De meeste verenigingen hebben geen acute financiële problemen.
 • Verenigingen moeten hun reserves aanspreken omdat inkomsten zijn weggevallen.
 • Verenigingen moeten investeringen uitstellen, mogelijk afstellen waardoor de kwaliteit inboet.
 • De voorgestelde bezuinigingen/tariefsverhogingen door de gemeente moeten worden geschrapt. Alle verenigingen hebben hierop zeer negatief gereageerd.

Over het laatste onderwerp:

Het college heeft in haar begroting opnieuw bezuinigingen op sport in voorbereiding.

 • Er staat nog een taakstelling uit de begroting van vorig jaar voor 2021. Dat is een verhoging van € 25.000 op de huren van sportaccommodaties. Deze besparing wordt over 2 jaar uitgesmeerd.
 • Met de begrotingsbehandeling van dit jaar wordt voorgesteld nog een keer € 25.000 te bezuinigen op sportaccommodaties: Door het maken van praktische en voordelige keuzes bij de investeringen in de binnensportaccommodaties, zoals renovatie of versobering nieuwbouw, kan (op termijn) worden bespaard.
  De MSR heeft aan het college gevraagd hoe de laatst genoemde bezuiniging praktisch wordt ingevuld maar een helder antwoord ontbreekt.

Schoolzwemmen

 • In deze begroting wordt ook op het schoolzwemmen bezuinigd. Dit schooljaar wordt nog afgemaakt, maar vanaf het schooljaar ’21-’22 wordt het geheel afgeschaft. Hierover heb ik contact gezocht met het onderwijs maar een reactie richting de MSR ontbreekt nog.
 • De MSR heeft over dit onderwerp wel vragen aan het college gesteld o.a. over het feit of er nog een vangnet komt voor kinderen zonder diploma. Dat is niet het geval. Er wordt verwezen naar het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur en naar het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Dat betreuren wij.

Advies aan B en W en de raad

De MSR laat het stuk met reacties van de verenigingen vergezeld gaan van een advies (zie bijlage). Daarin adviseren we om de sportverenigingen in het vizier te houden en daar waar nodig te ondersteunen. Daarnaast om de beoogde bezuinigingen te schrappen.   

Ik heb ook een aantal hartenkreten, vragen, opmerkingen uit de verslagen die het meest in het oog sprongen in willekeurige volgorde op een rij gezet:

–        Het wegvallen van activiteiten heeft ervoor gezorgd dat onze inkomsten sterk zijn achtergebleven.

–        Er zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. maatregelen om sporten in coronatijd toch mogelijk te maken.

–        We moeten zorgen de leden die nu niet kunnen of willen sporten binnenboord te  houden.

–        Wanneer de barinkomsten achterblijven heeft dat een grote impact op onze mogelijkheden.

–        Het aantal leden loopt terug wanneer de crisis nog veel langer voortduurt.

–        We willen de contributies niet verhogen, maar mogelijk zijn we hiertoe gedwongen.

–        We zijn bezorgd of de sponsors nog wel steun zullen blijven geven.

–        Wij zijn een kleine vereniging die het hoofd boven water probeert te houden. Dit soort maatregelen (verhogen van tarieven) helpen niet.

–        Door het verhogen van de tarieven wordt het sporten in Maassluis duurder: Minder mensen gaan sporten.

–        We hopen snel op betere tijden, om de sociale cohesie binnen onze club weer in ere te herstellen.

–        En het is te hopen dat de leden lid blijven ondanks dat de gezelligheid nu niet op de vereniging te vinden is.

–        We zullen straks weer uit het corona-dal moeten klimmen.

Huib Blokland

Voorzitter MSR

Bijlage MSR 2020.08 Advies aan college en gemeenteraad.

Vacature

De Maassluise  Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar nieuwe leden.

Vind je sport belangrijk voor het welzijn van de Maassluise burger en heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sport- en recreatiebelang in Maassluis? Kom dan de Maassluise Sportraad versterken!

De MSR is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W en de Gemeenteraad. Het beoordeelt voorstellen van B&W en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beoefenen en beleven van sport en recreatie in de stad.

Aan welk profiel denken wij?

 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • ervaring als sporter of sportbestuurder in Maassluis;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor sport en recreatie in Maassluis;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • gemiddeld circa 10 uur per maand beschikbaar.

Wat mag je van deze functie verwachten?

 • overleg en samenwerking met sportverenigingen;
 • overleg met zowel B&W als de Gemeenteraad;
 • ruimte om met je ideeën bij te dragen aan een sportieve stad;
 • een vrijwilligersvergoeding is beschikbaar.

Wat gaan  wij van jou verwachten?

 • één keer per maand avondoverleg;
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers;
 • actieve participatie in overleggen binnen het stadskantoor;
 • het fungeren als contactpersoon voor enkele sportaanbieders.

Voor meer informatie of sollicitatie: secretaris.msrmaassluis@gmail.com

www.msrmaassluis.nl

Geen Maassluis Sportgala in 2021

Helaas gaat het geplande Maassluise Sportgala 2020 in 2021 niet door!

I.o.m. de Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft de Werkgroep Sportgala moeten besluiten, dat er in 2021 geen Sportgala zal worden gehouden.
Corona heeft een grote invloed op het sporten in clubverband, zodat er te weinig kampioenen zich kunnen aanmelden.
Tevens is het niet te voorkomen, dat de coronamaatregelen ook hun weerslag zullen hebben voor het Sportgala zelf.

De Werkgroep denkt na over een alternatief, maar dat moet nog worden besproken en eventueel uitgewerkt. Vanuit de sportverenigingen kunnen er ideeën worden gemaild naar sportgala.msr@gmail.com

Als er meer bekend is, wordt dit natuurlijk z.s.m. kenbaar gemaakt.

Veel succes het komende jaar, zodat er in 2022 weer een echt Sportgala kan worden gehouden!

Enquête over gevolgen corona
Bij het begin van de crisis hebben we veel reacties gehad op onze vragen over de mogelijke gevolgen voor uw vereniging. Ondertussen is er veel gebeurd. De huren voor de binnensportverenigingen zijn vervallen, die van de buitensport zijn voorlopig opgeschort. Daarnaast is een aantal maatregelen door de sportbonden en ook het Rijk genomen om de lasten te verlichten. Over enkele maanden weten we waarschijnlijk beter hoe de Maassluise verenigingen ervoor staan. In een overleg met wethouder Evers hebben wij afgesproken dat de MSR in september a.s. een tweede vragenronde start en hoopt van u inzicht te krijgen wat de crisis voor uw vereniging betekent / betekend heeft. Dat wordt dan een vraag op hoofdzaken, niet op detail. Met de bevindingen van alle verenigingen kunnen we een duidelijk beeld bij de wethouder en de Gemeenteraad neerleggen.

Brief aan College over voorgenomen bezuinigingen op de sport
In april jl. heeft de Sportraad een brief aan het College gestuurd waarin we naast onze zorgen over de coronacrisis ook voorstellen de voorgenomen bezuinigingen (de 10% voor alle verenigingen) te schrappen. De MSR heeft nog geen antwoord op die brief ontvangen. Wel heeft de Gemeenteraad met het College in mei jl. de Kadernota vastgesteld. Hierin worden de plannen voor de begroting van 2021- 2023 neergelegd. Het is duidelijk dat er €1,5 miljoen moet worden bezuinigd, maar op welke manier en op welke gebieden wordt in november a.s. bepaald. Het College wil eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis, voor er definitieve plannen worden gemaakt. Maar één ding is duidelijk: de bezuinigingen op de sport zijn nog niet van de baan.

Verzoek gemeente
In maart jl. heeft de MSR u gevraagd welke gevolgen de coronacrisis voor u op dat moment had. Veel verenigingen, bijna 90%, hebben daarop gereageerd. Tijdens een gesprek met de wethouder kwam de vraag of ook hij over die gegevens mocht beschikken. Wij hebben toegezegd daarvoor toestemming te vragen. Wanneer u dat geen probleem vindt, stuurt u dan deze mail terug naar onze secretaris met de mededeling : JA. Wij zorgen dan voor het doorsturen van uw reactie.

Ontwikkelingen rond nieuwbouw sportlocaties
Handbalvereniging Unitas’63 heeft haar nieuwe accommodatie bij MSV ‘71 betrokken. Een prachtig handbalveld en een opslagruimte geven de vereniging weer nieuwe impulsen. Het is ook een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen twee verenigingen.

MHV Evergreen sluit een langdurige periode van ontwikkelen en bouwen af met de feestelijke opening, van zowel de nieuwe kleedkameraccommodatie als het nieuwe waterveld, op zaterdag 11 juli a.s. In beide gevallen heeft de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de plannen.
De MSR feliciteert zowel Unitas als MHV Evergreen met hun vernieuwde accommodatie en wenst hen veel sportief succes!

Voor de sportzaal aan de Sportlaan is de definitieve plaats bepaald. De gemeente gaat met verschillende belangengroeperingen, bewoners, omliggende sportverenigingen, het zwembad en een horecagelegenheid overleggen over de ontsluiting en het parkeerbeleid. De voortgang van de ontwikkeling van de bouw zelf heeft onze zorg. Green Eagles en het Reviuscollege hebben alle zaken die met de bouw te maken hebben met de gemeente besproken. Wat hen en ook ons betreft, mag de eerste spa snel de grond in.

De plannen voor de nieuwbouw van het gymnastieklokaal aan de Haydnlaan lopen vertraging op. Waar in het eerste kwartaal van dit jaar een plan zou worden gepresenteerd, is dat verschoven naar het laatste kwartaal. De MSR is niet blij met deze ontwikkeling.

Subsidieregelingen voor jeugd en jong volwassenen 
Graag willen wij de verenigingen erop wijzen dat leden t/m 27 jaar, voor wie het door hun financiële situatie niet mogelijk is om aan hun contributieverplichtingen te voldoen, gebruik kunnen maken van de diensten van een tweetal fondsen. Voor de jeugd t/m 17 jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar is dat het Jongvolwassenenfonds Sport en Cultuur. Informatie over beide fondsen alsmede de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn te vinden op de site van de gemeente Maassluis: maassluis.nl/sport-cultuur-en-vrije-tijd/fondsen-sport-en-cultuur_46175

Nieuwe website
De MSR heeft een nieuwe website. Het nieuws wordt nu gepresenteerd in een nieuw fris jasje.
Kijk even op: https://msrmaassluis.nl
Voor de site willen we ook sportfoto’s plaatsen. Wanneer jullie foto’s beschikbaar willen stellen, graag! Je kunt deze dan sturen naar de secretaris van de MSR (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). De MSR is op zoek naar nieuwe leden

De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar nieuwe leden.
Vind je sport belangrijk voor het welzijn van de Maassluise burger en heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang in Maassluis? Kom dan de Maassluise Sportraad versterken! De MSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat op verzoek van B&W, gevraagde en ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad.

Aan welk profiel denken wij?

 • een hart voor sport in het algemeen;
 • ervaring als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;
 • thuis in Maassluis en in de sportwereld van de stad;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • gemiddeld circa 15 uur per maand beschikbaar. 
Wat mag je van deze functie verwachten?
 • inspirerend overleg en samenwerking met sportverenigingen;
 • verbreding van je sportieve netwerk;
 • ruimte om met je sportieve ideeën bij te dragen aan een sportieve stad.

Wat gaan wij van jou verwachten? 

 • één keer per maand avondoverleg; 
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers; 
 • actieve participatie in overleggen binnen het stadskantoor;
 • het fungeren als contactpersoon voor enkele sportaanbieder
Voor meer informatie of sollicitatie: secretaris.msrmaassluis@gmail.com
 
Goede vakantie en goede start van het volgende seizoen
De meesten van jullie zijn gestart met de voorbereidingen voor het volgende seizoen.
Wij wensen u veel succes daarmee en laten we hopen op een goed sportjaar.
De MSR wenst u allen een goede vakantie!
 
Met groet, namens de Sportraad,
Huib Blokland

De MSR adviseert het college van burgemeester en wethouders.

De MSR heeft op 19 april een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd betreffende de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen van de coronacrisis.

Het college stelt dat door extra lasten, vooral op de WMO,  er ook bezuinigingen op de sport noodzakelijk zijn. Dit ondanks het feit dat de MSR vorig jaar uitvoerig heeft uitgelegd dat de verenigingen hierdoor hard geraakt worden.

In de maand mei wordt door het college de kadernota gepresenteerd en de MSR adviseert om in die nota de bezuinigingen op de sport niet op te nemen.

Daarnaast hebben we ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Daarover heeft de MSR een vragenlijst naar de verenigingen gestuurd waarin er is gevraagd welke gevolgen er nu en in de toekomst op de verenigingen afkomen. Daarop is door 85% van de verenigingen gereageerd.

De conclusie is dat de financiële pijn en onzekerheid is terug te voeren tot 5 hoofdpunten:

 • De veldhuur voor de buitensportverenigingen is weliswaar uitgesteld, maar dient alsnog te worden voldaan,
 • Het derven van winstmarge op de horeca-inkomsten en het vernietigen van voorraden voor verenigingen met een eigen barexploitatie,
 • Het mislopen van – vaak broodnodige en in de verenigingsbegroting opgenomen – extra inkomsten door het niet kunnen organiseren van toernooien en evenementen,
 • De onzekerheid of de gemeentelijke subsidies – gekoppeld aan dergelijke evenementen en toernooien – desondanks kunnen worden geïncasseerd,
 • De dreiging van het beëindigen van sponsorcontracten.

De gemeente en het rijk hebben een aantal steunmaatregelen genomen en daarmee zijn alle verenigen blij maar de MSR vindt deze niet voldoende.

Dat heeft geleid tot het volgende advies:                  

 • De MSR adviseert – gezien de financiële problemen waarmee de meeste Maassluise sportverenigingen worden geconfronteerd – de beoogde bezuinigingen op de sport  te schrappen uit het pakket van maatregelen dat u in de kadernota wil presenteren.
 • De MSR adviseert  het college om voor de buiten- en binnensportverenigingen een zelfde financiële regeling te hanteren t.a.v. de huur van de accommodaties.
 • De MSR adviseert om in het eerste kwartaal van 2021 de situatie van de Maassluise sportverenigingen te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om knelpunten op te lossen

Zie voor het volledige advies: MSR 2020.04 Brief aan College B&W – Adviezen Bezuinigingen in de sport.