Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, juli 2022

Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2022 van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en
kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2022 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Coronacrisis en advisering verenigingen
 • Lokaal Sportakkoord
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Sportgala
 • Activiteiten
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Overleg met de Gemeenteraad
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport)verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende
moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen.
Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten) speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Coronacrisis en advisering van verenigingen

Na twee jaren waarin de Maassluise sportverenigingen te maken hadden met overheidsmaatregelen, die het coronavirus moesten beteugelen, kan de opgelopen schade worden geïnventariseerd. Geplande evenementen en competities konden niet doorgaan en soms haakten ook sponsors af.
Met name de binnensportverenigingen raakten leden kwijt en verloren de binding met hun leden. Verenigingen die barinkomsten misliepen door de verplichte sluiting werden daarvoor gecompenseerd.

De MSR houdt contact met de individuele verenigingen en zal zich laten voorlichten over de stand van zaken binnen die verenigingen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

Lokaal Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in Maassluis een Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen na een aantal brainstormsessies. In maart 2020 werd dat akkoord ondertekend door de Gemeente, verenigingen, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorgaanbieders, etc.
Ook de MSR heeft het sportakkoord ondertekend.
De speerpunten van het sportakkoord in Maassluis zijn:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten
 • Positieve sportcultuur

In 2022 moeten de werkgroepen hun plannen verder gaan vormgeven.

Binnensportaccommodaties

Na jaren van plannen maken lijkt er nu eindelijk schot te komen in het dossier binnensportaccommodaties. De start van de bouw van de
sportzaal aan de Sportlaan zal niet lang meer op zich laten wachten. Hiervan worden het Lentiz Revius College en basketbalvereniging Green
Eagles de hoofdbewoners.
Ook de vervanging van de Olympiahal staat inmiddels op de agenda van het College. De plannen zijn nog lang niet uitgewerkt, zeker omdat er sprake is van het combineren van de nieuw te bouwen sporthal met het upgraden van de accommodatie van Excelsior Maassluis en woningbouw.

De MSR blijft pleiten voor een spoedig nieuw te bouwen sportzaal aan de Haydnlaan (of elders) met een zogenaamde turnhaak. GV Maassluis kan haar talentvolle turners in dat geval laten trainen in Maassluis in plaats van uit te moeten wijken naar andere gemeenten.

Tenslotte is de MSR van mening dat de totale capaciteit van de binnensport in Maassluis omhoog moet. Grote sportverenigingen als CKC zijn genoodzaakt zaalcapaciteit in te huren bij andere gemeenten of zoeken naar andere oplossingen (blaashal) en ook het onderwijs zal meer capaciteit nodig hebben nu het aantal verplichte uren bewegingsonderwijs is opgeschroefd.


Sportnota

In januari 2022 kwam de nieuwe Sportnota 2022+ tot stand. De MSR heeft uitgebreid input geleverd bij de totstandkoming van het document dat richting moet geven aan het sportbeleid in de gemeente.


Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website:
www.msrmaassluis.nl.
Tevens verstuurt de MSR indien nodig of nuttig een nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.
Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn
openbaar.
Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder. In 2022 wordt kennisgemaakt met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder. Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad. Dat overleg moet nog worden gepland in 2022.
Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.
Minimaal 2 keer per jaar houdt de werkgroep Breedtesport, waarin de MSR met 2 personen is vertegenwoordigd, een overleg.

Sportgala

Nadat de Sportgala’s van februari 2021 en februari 2022 werden afgelast vanwege Covid-19, dreigt ook het gala van februari 2023 niet door te
kunnen gaan. De werkgroep Sportgala is opgehouden te bestaan en de MSR is naarstig op zoek naar opvolging, vooralsnog met weinig succes.

Activiteiten

In het kalenderjaar 2022 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Inventarisatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Maassluis.
 • De organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad.
 • Een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder.
 • Het zoeken naar mensen die actief willen zijn bij de organisatie van het Sportgala.
 • De MSR blijft betrokken bij het te voeren accommodatiebeleid.
 • De MSR blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Elke twee maanden is er een overleg met de wethouder
 • De contactpersonen onderhouden het contact met de verenigingen.
 • In bijzondere gevallen wordt contact gezocht met de Gemeenteraad.
 • De MSR is op zoek naar een zevende MSR-lid.

Vergaderdata MSR 2022

Maandag 17 januari (via Teams)
Maandag 24 januari (via Teams)
Maandag 14 februari (via Teams)
Maandag 4 april
Maandag 9 mei
Maandag 11 juli
Maandag 8 augustus
Maandag 10 oktober
Maandag 21 november

Data overleg MSR – wethouder in 2022

Donderdag 13 januari (Evers)
Donderdag 10 maart (Evers)
Na de verkiezingen is de portefeuille sport terechtgekomen bij een nieuwe wethouder (Denise Mulder).
De overlegdata voor de tweede helft van 2022 moeten nog worden vastgesteld.

Samenstelling MSR

Bestuur:

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Mevrouw L. Sprong (Lieke)

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala
Vacant

Werkgroep Breedtesport
Wil Dijksman en Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR
Hanneke Volker

Werkplan
Martin Weeda

Jaarverslag
Hanneke Volker

Begroting
Wil Dijksman

Op 30 juni jl. werd het prachtige nieuwe Maassluise Sportplein aan het Scheur geopend. Oud-wethouder Fred Voskamp mocht de opening voor zijn rekening nemen. Vanaf heden kan ieder die het gevoel heeft dat er aan zijn conditie gewerkt mag/moet worden zich hier uitleven. Een verrijking voor de stad, voor de Maassluise sport!
De MSR is diverse jaren bezig geweest om het College te bewegen langs het Scheur outdoor fitnesstoestellen te realiseren en omdat veelal de aanhouder wint, is dan nu toch het Sportplein in gebruik genomen. Er wordt al veelvuldig gebruikgemaakt en voorziet dus duidelijk in een behoefte.

Op vrijdag 20 mei jl. vond bij Vitesse Delft een bijeenkomst plaats van lokale sportraden en sportplatformen uit Zuid-Holland en Zeeland. De bijeenkomst werd – op initiatief van NOC/NSF – georganiseerd door de sportraden van Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze middag was van elkaar te leren op het gebied van organisatie, positionering en identiteit van de sportraad en de lobby naar de gemeente.

Er waren drie workshopsrondes gepland.

Presentator Danny Meuken van Sports Professionals Network zocht met de deelnemers naar hoe de sportraden zich zouden moeten positioneren in een ontwikkelend sportlandschap.

Theo Neyenhuis van NOC/NSF leidde een workshop over de lobby richting de gemeente en deed dit aan de hand van casussen uit de groep.

Eric Lagendijk (Vereniging Sport en Gemeenten) tenslotte zocht met de deelnemers naar wegen om de lokale sportakkoorden duurzaam te implementeren bij de gemeente en de sportparticipatie in het algemeen te verhogen.

Het was al bij al een uiterst nuttige bijeenkomst die namens de Maassluise Sportraad werd bijgewoond door Martin Weeda.

Maandag 11 juli a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering. Locatie is Tennisvereniging Evergreen, Doctor Albert Schweitzerdreef 437, 3146 AP Maassluis.

Maandag 9 mei a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering. Locatie is Clubgebouw Bequick, Maria Rutgersstraat 2, 3141 Maassluis.

Na de opening van de vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 7 mei a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.: Sportgala 2022, ledenwerving MSR-lid vanuit binnensport, div. LED-verlichting en stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

Datum
Aanvang
Aanwezig


Afwezig m.k.

: dinsdag 9 november 2021
: 20.15 uur – in stadhuis, zaal De Buys te Maassluis
: De dames Volker(HV)-secr/notulist en Lieke Sprong (LS) en de heren Blokland(HB) vz.,
  Luijendijk(JL) en Weeda(MW) vicevz. allen MSR
: Leden Gemeenteraad en leden sportverenigingen
: Dijksman(WD)


Agenda overleg MSR en Gemeenteraad Maassluis

 1. Opening vz. MSR / Kennismakingsrondje
 2. Verslag vergadering d.d. 11 februari 2020 (bijlage)
 3. Inspreekmogelijkheden van verenigingen (per vereniging 5 min.)
 4. Ontwikkelingen 2020/2021 en beleid 2022
 5.         – Sport en accommodatiebeleid;
          – Koersdocument en advies MSR;
          – Verduurzaming sportverenigingen.
 6. Sportnota
 7. MSR -en recreatiebeleid
 8. Document politiek en verkiezingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Alleen belangstellenden die zich hebben aangemeld, zijn welkom.  Dit i.v.m. de beperkte ruimte.

N.B. Gezien de nieuwe coronaregels QR-code én identiteitsbewijs meenemen!

Leden MSR
Huib Blokland 
Hanneke Volker 
Wil Dijksman 
Joop Luijendijk 
Martin Weeda 
Lieke Sprong 

: Voorzitter
: Secretaris/PR
: Penningmeester
: Lid
: Vicevoorzitter
: Lid

Coronatijdperk
Dit begint eind februari/begin maart. Er kwamen allerlei coronamaatregelen, die o.a. ook de sporters en sportverenigingen behelsden.
Binnensport was en is niet mogelijk, vanwege de 1,5 meter afstand van elkaar die mensen moeten houden.
Dit gold later ook voor de buitensport.
Het heeft voor de MSR geleid tot veel email- en briefwisseling naar de gemeente en verenigingen.

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid bestuursleden André Böck en Dita Edens.
 • Huib Blokland en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuursfunctie met 4 jaar.
 • Huib Blokland wordt voorzitter.
 • Marin Weeda wordt vicevoorzitter.
 • Lieke Sprong is nieuw lid

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en
  Wil Dijksman deel. In 2020 is er niet vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk.
  Dit jaar geen overleg geweest. Recreatienota wordt opgenomen in de Sportnota.
 • Wil Dijksman stelt de begroting voor 2020 op.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde de website.

Vergaderingen MSR vanaf 6 april is er i.v.m. corona via Teams vergaderd

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2020, 9 keer vergaderd.
 • In 2 vergaderingen van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van deinspreektijd.
  Het CDA (Informatief) en de heer Ivo Godthelp (Info m.b.t. Gemeentelijk Sportbedrijf).
 • Er is 5 keer overleg gevoerd met de wethouder.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • In 2020 heeft de MSR met bijna alle verenigingen via email contact gehouden.
 • Werkplan 2020 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2019 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • In juli verscheen de 2e Nieuwsbrief van de MSR en in december nummer 3.
 • In het regulier overleg met de wethouder zijn de sportaccommodaties regelmatig
  aan de orde geweest.
 • Diverse persberichten verzonden.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Sportgala 2019 en uitreiking Vopak Sportstimuleringsprijs.
 • Recreatienota is opgevraagd teneinde de realisatie/voortgang te bekijken.
  Er is nog geen duidelijkheid wie de Recreatie in zijn/haar portefeuille krijgt.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd. Door de corona hebben er geen fysieke bezoeken aan verenigingen plaats gevonden.
 • MSR heeft gesproken met St. Lickebaert, De Coureur en De Polderij over ontwikkelingen in het gebied.
 • Tariefsverhogingen besproken met de gemeenteraad.
 • Visiedocument MSR aangeboden aan wethouder en leden afd. Sport
 • Diverse brieven, 2x enquête Gevolgen corona en 1x enquête Voorgenomen bezuinigingen op de sport (via de Nieuwsbrief).
 • Ter sprake is ook het afschaffen van het schoolzwemmen gekomen.
 • De MSR heeft deelgenomen aan ‘Het meedenken met de gemeente betreffende de inzet subsidiebeleid.’
 • Lokaal Sportakkoord 2020-2021. Aan diverse gesprekken heeft de MSR deelgenomen.
  Huib Blokland vertegenwoordigt de MSR in het kernteam.

Adviezen

 • Adviezen aan college en raad m.b.t. bezuinigingsmaatregelen in de sport. Brief MSR 2020.04 d.d. 17 april 2020.
 • Advies college en raad gevolgen corona 2020 -MSR 2020.08 d.d. 21 oktober 2020.

Interne communicatie
De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnensportaccommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting voor led variant.
 • De voortgang rond het ontwikkelen van een Sportnota.
  Voorbereidende gesprekken betreffende de Sportnota 2013-2017= 2020 versus Realisatie.
 • Gesprekken met verenigingen.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.

Leden MSR
Huib Blokland                 : Voorzitter
Hanneke Volker              : Secretaris/PR
André Böck                       : Lid
Wil Dijksman                   : Lid
Dita Edens                        : Lid
Joop Luijendijk               : Lid
Martin Weeda                 : Lid

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid voorzitter Hans Dries en bestuursleden Carry Wilmink en Jip Regtop.
 • Huib Blokland, Dita Edens en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuurslidmaatschap met 4 jaar.
 • Huib Blokland wordt voorzitter.

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en Wil Dijksman deel. 1x vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Dita Edens, Martin Weeda en Joop Luijendijk. Dit jaar geen overleg geweest. Recreatienota wordt opgenomen in de Sportnota
 • Huib Blokland en Wil Dijksman zullen de begroting 2019 opstellen.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) heeft vanaf oktober dit jaar de website verzorgd.

Vergaderingen MSR

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2019 11 keer vergaderd.
 • In 1 vergadering van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van de inspreektijd.
 • Er is 6 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • Ook 1x gesprek gehad met de ‘kleine´ verenigingen.
 • De MSR en de Gemeenteraad hebben in 2019 niet met elkaar vergaderd.
 • MSR-leden Blokland, Dries en Luijendijk hebben op 19 februari 2019 gesproken met SOM+.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • Delegatie-gesprek met Unitas ’63 m.b.t. verhuizing naar complex Albert Schweitzerdreef bij M.S.V.’71.
 • In 2019 heeft de MSR bijna alle verenigingen bezocht. Via email en gesprekken is ook contact gehouden..
 • Werkplan 2019 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2018 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Op 12 november 2019 heeft de MSR een gesprek gehad met de “kleine” sportverenigingen.
 • In november verscheen de 1e Nieuwsbrief van de MSR.
 • Huib Blokland was aanwezig bij gesprek B&W en anderen met de Commissaris van de Koning d.d. 30 januari 2019
 • Diverse persberichten verzonden.
 • In het regulier overleg met de wethouder is duurzaamheid regelmatig aan de orde geweest.
 • De wethouder is akkoord dat 1 MSR-lid bij gesprekken van de gemeente met een sportvereniging aanwezig zal zijn. Of dat in alle gevallen zo zal gaan, moet blijken.
 • Gesprek gehad met wethouder, Som+ en MSR d.d. 17 september 2019.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Adviezen/Overleg/Activiteiten

 • Sportgala 2018.
 • Ontwikkeling en vernieuwing website MSR verder uitgewerkt.
 • Recreatienota is opgevraagd teneinde de realisatie/voortgang te bekijken. Er is nog geen duidelijkheid wie de Recreatie in zijn/haar portefeuille krijgt.
 • Het MSR Werkplan en begroting 2019 zijn behandeld.
 • Op 11 oktober 2019 heeft de MSR hun Missie, Visie en Kernwaarden uitgebracht.
 • MSR heeft de intentieovereenkomst voor het Lokaal Sportakkoord getekend.
 • Huib Blokland was namens de MSR aanwezig bij het Gesprek Adviesraden over Samen Doen d.d. 5 maart 2019.
 • Sport en Cultuur “Twee sectoren, één uitdaging” d.d. 13 mei 2019. Huib Blokland en Martin Weeda zijn hierbij aanwezig geweest.
 • SOM+ – Uitnodiging Themavond d.d. 17 mei 2019. Aanwezig MSR-leden.

Interne communicatie
De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • Ontwikkeling visiedocument en aanbieding aan het college en de raad.
 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnensportaccommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting voor led variant.
 • De voortgang rond het ontwikkelen van een Sportnota.
  Voorbereidende gesprekken betreffende de Sportnota 2013-2017= 2019 versus Realisatie.
 • Gesprekken met verenigingen.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.

Niet gerealiseerd:

 • Wat is er met het advies betreffende het Mullier Rapport gedaan
 • Olympiahal moet naar voren worden gehaald. Dit jaar zou er een Plan van Aanpak gereed moeten zijn.
 • Sportzaal Haydnlaan gaat voorlopig niet door.
 • Multifunctionele atletiekbaan. Er is €25.000,= beschikbaar.
 • Actualiseren Reglement en Toelichting.

Wel gerealiseerd:

 • MSR adviseert toe te voegen aan de Sportnota: Verduurzaming sportcomplexen, o.a. mogelijkheid subsidieverlening LED-verlichting.
 • MSR bewaakt de uitvoering van de Sportnota.
 • Uitvoering van een thema-avond met de verenigingen

Verenigingen in coronatijd
Corona zorgt nog er nog altijd voor dat we met elkaar in treurige sportomstandigheden verkeren: De sportzalen zijn gesloten, competities liggen stil, kantines zijn gesloten. En dat zal voorlopig nog tot half januari 2021 voortduren.
De MSR heeft in oktober jl. van bijna alle verenigingen een reactie ontvangen op de vragen over de gevolgen van corona voor hun vereniging. De samenvatting is naar alle verenigingen, de wethouder en de gemeenteraad verzonden.
Daarna zijn veel bestuursleden ingegaan op de uitnodiging van wethouder Evers om online over de coronaomstandigheden te praten. Er zijn twee zinvolle bijeenkomsten georganiseerd, waarin we van elkaar konden horen hoe we door de eerste coronagolf heen waren gekomen en welke problemen er waren. De belangrijkste conclusies vindt u op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. De algemene conclusie was dat er op dat moment nog geen duidelijk beeld kon worden vastgesteld en er op een later moment opnieuw naar de situatie moet worden gekeken. Er is afgesproken dat de verenigingen in april/mei 2021 opnieuw met de wethouder en burgemeester in gesprek gaan.

Advies aan college
De MSR heeft een advies naar het college en de gemeenteraad gestuurd waarin ook werd aangedrongen de voorgenomen bezuinigingen op de sport, zeker gezien de huidige omstandigheden, van tafel te halen. Dat is niet gebeurd en vanaf 2022 zullen de verenigingen daarmee geconfronteerd worden. Hoe die invulling zal gebeuren, moet worden afgewacht, maar duidelijk is wel dat geen enkele vereniging hierop zit te wachten. Dat er bezuinigd moet worden is ook de MSR duidelijk, maar bezuiniging op sport vinden wij een verkeerde keuze. In dit verband vindt de MSR het opmerkelijk dat bij de begrotingsbehandeling binnen het cluster waarin sport en recreatie is ondergebracht (samen met de groenvoorziening en ook cultuur) er wel op sport en groen wordt bezuinigd, maar niet op cultuur. De MSR gunt ieder alle goeds, maar is ook van mening dat een evenredige verdeling van de bezuinigingen tot de gemeentelijke uitgangspunten moet horen. 

Teleurstellend informatie over de voortgang van de binnensportaccommodaties
Op 18 december jl. ontving de MSR een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken over de ontwikkeling van de binnensportaccommodaties was weergegeven. Samengevat komt het erop neer dat er aan de vervanging van de Olympiahal voorrang wordt verleend boven de bouw van de vervanging voor de sportzaal aan de Haydnlaan. De gymnastiekvereniging Maassluis kan haar plannen en ambities daarmee opgeven en het onderwijs en een aantal sportverenigingen zullen nog vele jaren van de zeer verouderde locaties Haydnlaan en de Parkiet gebruik moeten maken. De MSR is daar in het geheel niet blij mee. De gehele brief vindt u via de link:
https://maassluis.raadsinformatie.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/638054

Plannen voor de Sportlaan eindelijk concreet
Begin 2021 wordt er een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan naar de gemeenteraad gezonden. Stappen die gezet zijn: Er is een architect gekozen die de eerste ontwerpschetsen heeft aangeboden. Deze zullen verder worden uitgewerkt. Samen met de Meedenkgroep zullen alle aspecten die met de totstandkoming van de zaal te maken hebben, worden besproken: Ontwerp van het gebouw, parkeren, doorstroming verkeer, invulling van het groen en de (sociale) veiligheid. Voorlopig wordt in de voorstellen een opleverdatum genoemd van augustus 2023. Wie meer van de plannen wil weten: https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling/ 

Motie over vernieuwing binnensportaccommodaties aangenomen
In de vergadering van 3 november jl. hebben alle partijen van de gemeenteraad een motie “Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties” van de Christen Unie aangenomen. De motie heeft tot doel het college te activeren nu echt werk te maken van de verdere vernieuwing van de binnensportaccommodaties. Het zou dan een plan worden waarin ook huizenbouw wordt geïntegreerd.

De gemeenteraad verzoekt het college:

 • Het projectteam versnelling woningbouw nadrukkelijk te betrekken bij de opgave rond vernieuwing
  binnensportlocaties.
 • Een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren,
  waarbij woningbouw al dan niet gedeeltelijk een positieve bijdrage kan leveren in de financiering.
 • Andere mogelijke (co)financieringsbronnen hierbij te onderzoeken.
 • De raad te informeren voor 1 maart 2021.

De MSR is zeer benieuwd of deze motie wordt uitgevoerd en het college nu echt in de goede richting gaat
bewegen.

Nieuw sportbeleid
De MSR vraagt al jaren om de ontwikkeling van nieuw sportbeleid. De oude Sportnota beslaat de periode van 2013-2017. We hebben er opnieuw bij de wethouder op aangedrongen er het komend jaar echt werk van te maken. Het lijkt er nu op dat er in 2021 een begin mee zal worden gemaakt. De verenigingen zullen bij het proces nauw worden betrokken. 

Maassluise sportverenigingen reageren massaal
Begin oktober jl. hebben wij de verenigingen de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 • Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging
 • Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging en/of bezuinigingsvoorstellen van de gemeente?

Hierop is door de aangeschreven verenigingen massaal gereageerd, waarvoor onze dank. Het onderwerp
leeft en heeft zijn impact op het verenigingsleven. Uit de antwoorden – hoe divers ook – kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:

 • De meeste verenigingen hebben op dit moment geen acute financiële problemen, maar moeten wel
  hun reserves aanspreken, omdat inkomsten zijn gedaald of volledig zijn weggevallen.
 • Investeringen moeten worden uitgesteld, waardoor er aan kwaliteit wordt ingeboet.
 • De sociale cohesie die een vereniging biedt, wordt node gemist.

Het antwoord van de clubs op de vierde vraag was unaniem en verraste ons niet. In deze zware tijden komt een tariefsverhoging van de sportaccommodaties bijzonder slecht uit. Met jullie input in de hand hebben we het college het volgende geadviseerd:

 1. Kennis te nemen van de bijzondere omstandigheden waarin de verenigingen verkeren en op de
  hoogte te blijven van de situatie waarin de verenigingen zich bevinden. Dit door de verenigingen
  actief te benaderen en met hen in gesprek te gaan.
 2. Vanwege de zeer bijzondere en onzekere omstandigheden over enkele maanden de situatie waarin
  de verenigingen verkeren opnieuw te onderzoeken en de maatregelen te nemen die nodig zijn.
 3. Waar nodig de verenigingen die in financiële nood verkeren te ondersteunen.
 4. Gezien de bijzondere omstandigheden af te zien van de beoogde bezuinigingen op de sport.

Zoals reeds eerder in deze Nieuwsbrief gemeld neemt de gemeente de eerste drie punten ter harte en zal zij in 2021 met de verenigingen in gesprek blijven. Het laatste punt in ons advies heeft helaas niet geleid tot enige aanpassing van de voorgenomen tariefsverhogingen bij de sport.

Nieuw MSR-lid Lieke Sprong
“Per december ben ik verwelkomt als nieuw lid van de MSR. Na een oproep in De Schakel heb ik mij aangemeld om de MSR te versterken. Ik heb mij aangemeld, omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil inzetten om Maassluis nog een stukje fijner te maken als stad om in te wonen en te bewegen. Ik wil graag aan de slag om de vele vrijwilligers in de sportsector met elkaar te verbinden, zodat er makkelijker kan worden gewerkt naar nog mooiere resultaten.”

Sportgala 2020
Zoals bekend, gaat het Sportgala in 2021 niet door. Dit alles vanwege de coronamaatregelen. Er is gelukkig wel een pluspunt. De Vopak Sportstimuleringsprijs (2x €500,=) kan wel worden uitgereikt. Alle sportverenigingen hebben hierover bericht gehad en het zou fijn als er reacties komen. In principe is de sluitingsdatum 31 december 2020. 

De Maassluise Sport- & Recreatieraad wenst alle Maassluise sportverenigingen en overige sporters fijne Kerstdagen en voor 2021 een sportjaar zonder al te veel belemmeringen vanwege corona. We kunnen dan in 2022 weer een geweldig Sportgala houden, zodat we opnieuw “Trots op de sport in Maassluis” kunnen zijn.