Geen Maassluis Sportgala in 2021

Helaas gaat het geplande Maassluise Sportgala 2020 in 2021 niet door!

I.o.m. de Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft de Werkgroep Sportgala moeten besluiten, dat er in 2021 geen Sportgala zal worden gehouden.
Corona heeft een grote invloed op het sporten in clubverband, zodat er te weinig kampioenen zich kunnen aanmelden.
Tevens is het niet te voorkomen, dat de coronamaatregelen ook hun weerslag zullen hebben voor het Sportgala zelf.

De Werkgroep denkt na over een alternatief, maar dat moet nog worden besproken en eventueel uitgewerkt. Vanuit de sportverenigingen kunnen er ideeën worden gemaild naar sportgala.msr@gmail.com

Als er meer bekend is, wordt dit natuurlijk z.s.m. kenbaar gemaakt.

Veel succes het komende jaar, zodat er in 2022 weer een echt Sportgala kan worden gehouden!

Enquête over gevolgen corona
Bij het begin van de crisis hebben we veel reacties gehad op onze vragen over de mogelijke gevolgen voor uw vereniging. Ondertussen is er veel gebeurd. De huren voor de binnensportverenigingen zijn vervallen, die van de buitensport zijn voorlopig opgeschort. Daarnaast is een aantal maatregelen door de sportbonden en ook het Rijk genomen om de lasten te verlichten. Over enkele maanden weten we waarschijnlijk beter hoe de Maassluise verenigingen ervoor staan. In een overleg met wethouder Evers hebben wij afgesproken dat de MSR in september a.s. een tweede vragenronde start en hoopt van u inzicht te krijgen wat de crisis voor uw vereniging betekent / betekend heeft. Dat wordt dan een vraag op hoofdzaken, niet op detail. Met de bevindingen van alle verenigingen kunnen we een duidelijk beeld bij de wethouder en de Gemeenteraad neerleggen.

Brief aan College over voorgenomen bezuinigingen op de sport
In april jl. heeft de Sportraad een brief aan het College gestuurd waarin we naast onze zorgen over de coronacrisis ook voorstellen de voorgenomen bezuinigingen (de 10% voor alle verenigingen) te schrappen. De MSR heeft nog geen antwoord op die brief ontvangen. Wel heeft de Gemeenteraad met het College in mei jl. de Kadernota vastgesteld. Hierin worden de plannen voor de begroting van 2021- 2023 neergelegd. Het is duidelijk dat er €1,5 miljoen moet worden bezuinigd, maar op welke manier en op welke gebieden wordt in november a.s. bepaald. Het College wil eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis, voor er definitieve plannen worden gemaakt. Maar één ding is duidelijk: de bezuinigingen op de sport zijn nog niet van de baan.

Verzoek gemeente
In maart jl. heeft de MSR u gevraagd welke gevolgen de coronacrisis voor u op dat moment had. Veel verenigingen, bijna 90%, hebben daarop gereageerd. Tijdens een gesprek met de wethouder kwam de vraag of ook hij over die gegevens mocht beschikken. Wij hebben toegezegd daarvoor toestemming te vragen. Wanneer u dat geen probleem vindt, stuurt u dan deze mail terug naar onze secretaris met de mededeling : JA. Wij zorgen dan voor het doorsturen van uw reactie.

Ontwikkelingen rond nieuwbouw sportlocaties
Handbalvereniging Unitas’63 heeft haar nieuwe accommodatie bij MSV ‘71 betrokken. Een prachtig handbalveld en een opslagruimte geven de vereniging weer nieuwe impulsen. Het is ook een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen twee verenigingen.

MHV Evergreen sluit een langdurige periode van ontwikkelen en bouwen af met de feestelijke opening, van zowel de nieuwe kleedkameraccommodatie als het nieuwe waterveld, op zaterdag 11 juli a.s. In beide gevallen heeft de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de plannen.
De MSR feliciteert zowel Unitas als MHV Evergreen met hun vernieuwde accommodatie en wenst hen veel sportief succes!

Voor de sportzaal aan de Sportlaan is de definitieve plaats bepaald. De gemeente gaat met verschillende belangengroeperingen, bewoners, omliggende sportverenigingen, het zwembad en een horecagelegenheid overleggen over de ontsluiting en het parkeerbeleid. De voortgang van de ontwikkeling van de bouw zelf heeft onze zorg. Green Eagles en het Reviuscollege hebben alle zaken die met de bouw te maken hebben met de gemeente besproken. Wat hen en ook ons betreft, mag de eerste spa snel de grond in.

De plannen voor de nieuwbouw van het gymnastieklokaal aan de Haydnlaan lopen vertraging op. Waar in het eerste kwartaal van dit jaar een plan zou worden gepresenteerd, is dat verschoven naar het laatste kwartaal. De MSR is niet blij met deze ontwikkeling.

Subsidieregelingen voor jeugd en jong volwassenen 
Graag willen wij de verenigingen erop wijzen dat leden t/m 27 jaar, voor wie het door hun financiële situatie niet mogelijk is om aan hun contributieverplichtingen te voldoen, gebruik kunnen maken van de diensten van een tweetal fondsen. Voor de jeugd t/m 17 jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar is dat het Jongvolwassenenfonds Sport en Cultuur. Informatie over beide fondsen alsmede de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn te vinden op de site van de gemeente Maassluis: maassluis.nl/sport-cultuur-en-vrije-tijd/fondsen-sport-en-cultuur_46175

Nieuwe website
De MSR heeft een nieuwe website. Het nieuws wordt nu gepresenteerd in een nieuw fris jasje.
Kijk even op: https://msrmaassluis.nl
Voor de site willen we ook sportfoto’s plaatsen. Wanneer jullie foto’s beschikbaar willen stellen, graag! Je kunt deze dan sturen naar de secretaris van de MSR (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). De MSR is op zoek naar nieuwe leden

De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar nieuwe leden.
Vind je sport belangrijk voor het welzijn van de Maassluise burger en heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang in Maassluis? Kom dan de Maassluise Sportraad versterken! De MSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat op verzoek van B&W, gevraagde en ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad.

Aan welk profiel denken wij?

 • een hart voor sport in het algemeen;
 • ervaring als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;
 • thuis in Maassluis en in de sportwereld van de stad;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • gemiddeld circa 15 uur per maand beschikbaar. 
Wat mag je van deze functie verwachten?
 • inspirerend overleg en samenwerking met sportverenigingen;
 • verbreding van je sportieve netwerk;
 • ruimte om met je sportieve ideeën bij te dragen aan een sportieve stad.

Wat gaan wij van jou verwachten? 

 • één keer per maand avondoverleg; 
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers; 
 • actieve participatie in overleggen binnen het stadskantoor;
 • het fungeren als contactpersoon voor enkele sportaanbieder
Voor meer informatie of sollicitatie: secretaris.msrmaassluis@gmail.com
 
Goede vakantie en goede start van het volgende seizoen
De meesten van jullie zijn gestart met de voorbereidingen voor het volgende seizoen.
Wij wensen u veel succes daarmee en laten we hopen op een goed sportjaar.
De MSR wenst u allen een goede vakantie!
 
Met groet, namens de Sportraad,
Huib Blokland

De MSR adviseert het college van burgemeester en wethouders.

De MSR heeft op 19 april een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd betreffende de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen van de coronacrisis.

Het college stelt dat door extra lasten, vooral op de WMO,  er ook bezuinigingen op de sport noodzakelijk zijn. Dit ondanks het feit dat de MSR vorig jaar uitvoerig heeft uitgelegd dat de verenigingen hierdoor hard geraakt worden.

In de maand mei wordt door het college de kadernota gepresenteerd en de MSR adviseert om in die nota de bezuinigingen op de sport niet op te nemen.

Daarnaast hebben we ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Daarover heeft de MSR een vragenlijst naar de verenigingen gestuurd waarin er is gevraagd welke gevolgen er nu en in de toekomst op de verenigingen afkomen. Daarop is door 85% van de verenigingen gereageerd.

De conclusie is dat de financiële pijn en onzekerheid is terug te voeren tot 5 hoofdpunten:

 • De veldhuur voor de buitensportverenigingen is weliswaar uitgesteld, maar dient alsnog te worden voldaan,
 • Het derven van winstmarge op de horeca-inkomsten en het vernietigen van voorraden voor verenigingen met een eigen barexploitatie,
 • Het mislopen van – vaak broodnodige en in de verenigingsbegroting opgenomen – extra inkomsten door het niet kunnen organiseren van toernooien en evenementen,
 • De onzekerheid of de gemeentelijke subsidies – gekoppeld aan dergelijke evenementen en toernooien – desondanks kunnen worden geïncasseerd,
 • De dreiging van het beëindigen van sponsorcontracten.

De gemeente en het rijk hebben een aantal steunmaatregelen genomen en daarmee zijn alle verenigen blij maar de MSR vindt deze niet voldoende.

Dat heeft geleid tot het volgende advies:                  

 • De MSR adviseert – gezien de financiële problemen waarmee de meeste Maassluise sportverenigingen worden geconfronteerd – de beoogde bezuinigingen op de sport  te schrappen uit het pakket van maatregelen dat u in de kadernota wil presenteren.
 • De MSR adviseert  het college om voor de buiten- en binnensportverenigingen een zelfde financiële regeling te hanteren t.a.v. de huur van de accommodaties.
 • De MSR adviseert om in het eerste kwartaal van 2021 de situatie van de Maassluise sportverenigingen te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om knelpunten op te lossen

Zie voor het volledige advies: MSR 2020.04 Brief aan College B&W – Adviezen Bezuinigingen in de sport.