Nieuwsbrief 3 – december 2020

Verenigingen in coronatijd
Corona zorgt nog er nog altijd voor dat we met elkaar in treurige sportomstandigheden verkeren: De sportzalen zijn gesloten, competities liggen stil, kantines zijn gesloten. En dat zal voorlopig nog tot half januari 2021 voortduren.
De MSR heeft in oktober jl. van bijna alle verenigingen een reactie ontvangen op de vragen over de gevolgen van corona voor hun vereniging. De samenvatting is naar alle verenigingen, de wethouder en de gemeenteraad verzonden.
Daarna zijn veel bestuursleden ingegaan op de uitnodiging van wethouder Evers om online over de coronaomstandigheden te praten. Er zijn twee zinvolle bijeenkomsten georganiseerd, waarin we van elkaar konden horen hoe we door de eerste coronagolf heen waren gekomen en welke problemen er waren. De belangrijkste conclusies vindt u op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. De algemene conclusie was dat er op dat moment nog geen duidelijk beeld kon worden vastgesteld en er op een later moment opnieuw naar de situatie moet worden gekeken. Er is afgesproken dat de verenigingen in april/mei 2021 opnieuw met de wethouder en burgemeester in gesprek gaan.

Advies aan college
De MSR heeft een advies naar het college en de gemeenteraad gestuurd waarin ook werd aangedrongen de voorgenomen bezuinigingen op de sport, zeker gezien de huidige omstandigheden, van tafel te halen. Dat is niet gebeurd en vanaf 2022 zullen de verenigingen daarmee geconfronteerd worden. Hoe die invulling zal gebeuren, moet worden afgewacht, maar duidelijk is wel dat geen enkele vereniging hierop zit te wachten. Dat er bezuinigd moet worden is ook de MSR duidelijk, maar bezuiniging op sport vinden wij een verkeerde keuze. In dit verband vindt de MSR het opmerkelijk dat bij de begrotingsbehandeling binnen het cluster waarin sport en recreatie is ondergebracht (samen met de groenvoorziening en ook cultuur) er wel op sport en groen wordt bezuinigd, maar niet op cultuur. De MSR gunt ieder alle goeds, maar is ook van mening dat een evenredige verdeling van de bezuinigingen tot de gemeentelijke uitgangspunten moet horen. 

Teleurstellend informatie over de voortgang van de binnensportaccommodaties
Op 18 december jl. ontving de MSR een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken over de ontwikkeling van de binnensportaccommodaties was weergegeven. Samengevat komt het erop neer dat er aan de vervanging van de Olympiahal voorrang wordt verleend boven de bouw van de vervanging voor de sportzaal aan de Haydnlaan. De gymnastiekvereniging Maassluis kan haar plannen en ambities daarmee opgeven en het onderwijs en een aantal sportverenigingen zullen nog vele jaren van de zeer verouderde locaties Haydnlaan en de Parkiet gebruik moeten maken. De MSR is daar in het geheel niet blij mee. De gehele brief vindt u via de link:
https://maassluis.raadsinformatie.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/638054

Plannen voor de Sportlaan eindelijk concreet
Begin 2021 wordt er een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan naar de gemeenteraad gezonden. Stappen die gezet zijn: Er is een architect gekozen die de eerste ontwerpschetsen heeft aangeboden. Deze zullen verder worden uitgewerkt. Samen met de Meedenkgroep zullen alle aspecten die met de totstandkoming van de zaal te maken hebben, worden besproken: Ontwerp van het gebouw, parkeren, doorstroming verkeer, invulling van het groen en de (sociale) veiligheid. Voorlopig wordt in de voorstellen een opleverdatum genoemd van augustus 2023. Wie meer van de plannen wil weten: https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling/ 

Motie over vernieuwing binnensportaccommodaties aangenomen
In de vergadering van 3 november jl. hebben alle partijen van de gemeenteraad een motie “Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties” van de Christen Unie aangenomen. De motie heeft tot doel het college te activeren nu echt werk te maken van de verdere vernieuwing van de binnensportaccommodaties. Het zou dan een plan worden waarin ook huizenbouw wordt geïntegreerd.

De gemeenteraad verzoekt het college:

 • Het projectteam versnelling woningbouw nadrukkelijk te betrekken bij de opgave rond vernieuwing
  binnensportlocaties.
 • Een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren,
  waarbij woningbouw al dan niet gedeeltelijk een positieve bijdrage kan leveren in de financiering.
 • Andere mogelijke (co)financieringsbronnen hierbij te onderzoeken.
 • De raad te informeren voor 1 maart 2021.

De MSR is zeer benieuwd of deze motie wordt uitgevoerd en het college nu echt in de goede richting gaat
bewegen.

Nieuw sportbeleid
De MSR vraagt al jaren om de ontwikkeling van nieuw sportbeleid. De oude Sportnota beslaat de periode van 2013-2017. We hebben er opnieuw bij de wethouder op aangedrongen er het komend jaar echt werk van te maken. Het lijkt er nu op dat er in 2021 een begin mee zal worden gemaakt. De verenigingen zullen bij het proces nauw worden betrokken. 

Maassluise sportverenigingen reageren massaal
Begin oktober jl. hebben wij de verenigingen de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 • Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging
 • Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging en/of bezuinigingsvoorstellen van de gemeente?

Hierop is door de aangeschreven verenigingen massaal gereageerd, waarvoor onze dank. Het onderwerp
leeft en heeft zijn impact op het verenigingsleven. Uit de antwoorden – hoe divers ook – kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:

 • De meeste verenigingen hebben op dit moment geen acute financiële problemen, maar moeten wel
  hun reserves aanspreken, omdat inkomsten zijn gedaald of volledig zijn weggevallen.
 • Investeringen moeten worden uitgesteld, waardoor er aan kwaliteit wordt ingeboet.
 • De sociale cohesie die een vereniging biedt, wordt node gemist.

Het antwoord van de clubs op de vierde vraag was unaniem en verraste ons niet. In deze zware tijden komt een tariefsverhoging van de sportaccommodaties bijzonder slecht uit. Met jullie input in de hand hebben we het college het volgende geadviseerd:

 1. Kennis te nemen van de bijzondere omstandigheden waarin de verenigingen verkeren en op de
  hoogte te blijven van de situatie waarin de verenigingen zich bevinden. Dit door de verenigingen
  actief te benaderen en met hen in gesprek te gaan.
 2. Vanwege de zeer bijzondere en onzekere omstandigheden over enkele maanden de situatie waarin
  de verenigingen verkeren opnieuw te onderzoeken en de maatregelen te nemen die nodig zijn.
 3. Waar nodig de verenigingen die in financiële nood verkeren te ondersteunen.
 4. Gezien de bijzondere omstandigheden af te zien van de beoogde bezuinigingen op de sport.

Zoals reeds eerder in deze Nieuwsbrief gemeld neemt de gemeente de eerste drie punten ter harte en zal zij in 2021 met de verenigingen in gesprek blijven. Het laatste punt in ons advies heeft helaas niet geleid tot enige aanpassing van de voorgenomen tariefsverhogingen bij de sport.

Nieuw MSR-lid Lieke Sprong
“Per december ben ik verwelkomt als nieuw lid van de MSR. Na een oproep in De Schakel heb ik mij aangemeld om de MSR te versterken. Ik heb mij aangemeld, omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil inzetten om Maassluis nog een stukje fijner te maken als stad om in te wonen en te bewegen. Ik wil graag aan de slag om de vele vrijwilligers in de sportsector met elkaar te verbinden, zodat er makkelijker kan worden gewerkt naar nog mooiere resultaten.”

Sportgala 2020
Zoals bekend, gaat het Sportgala in 2021 niet door. Dit alles vanwege de coronamaatregelen. Er is gelukkig wel een pluspunt. De Vopak Sportstimuleringsprijs (2x €500,=) kan wel worden uitgereikt. Alle sportverenigingen hebben hierover bericht gehad en het zou fijn als er reacties komen. In principe is de sluitingsdatum 31 december 2020. 

De Maassluise Sport- & Recreatieraad wenst alle Maassluise sportverenigingen en overige sporters fijne Kerstdagen en voor 2021 een sportjaar zonder al te veel belemmeringen vanwege corona. We kunnen dan in 2022 weer een geweldig Sportgala houden, zodat we opnieuw “Trots op de sport in Maassluis” kunnen zijn.