Trots op de sport in Maassluis
Bouwstenen voor een Maassluis sportbeleid

Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR heeft in 2019 de eerste versie van haar visiedocument aangereikt aan de sportverenigingen, aan het college en aan de raad en verzorgt nu,
4 jaar later, een update van dit document.
Zaken die aan de orde komen:
Wat zijn de missie, visie en kernwaarden van de MSR? Wat zijn gewenste ontwikkelingen op de korte maar ook lange termijn?
Onderwerpen die onze aandacht hebben: de sportaccommodaties, de plaats van de breedtesport, de rol van de buurtsportcoaches, het belang van de
verenigingsondersteuner.
De leden van de Sportraad zullen met besturen van verenigingen, de wethouder en de raad onderwerpen uit dit document bespreekbaar maken.

Tenslotte gaat het om maar een ding: De inwoners van Maassluis moeten plezier beleven aan sport en bewegen. Ze moeten trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, het sportaanbod, de sportaccommodaties en de sportprestaties.

Missie, Visie en Kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
• Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
• Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
• Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
• Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten-)speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Sportaccommodaties

a. Binnensportaccommodaties

 • De binnensportaccommodaties moeten voldoen aan de eisen die door de sportbonden voor wedstrijdsport zijn vastgesteld.
 • De van toepassing zijnde regelgeving voor binnensportaccommodaties moet worden nageleefd.
 • Deze accommodaties moeten voldoen aan de eisen van de sportverenigingen en van het onderwijs.
 • Deze accommodaties moeten volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen moeten toekomstige gebruikers betrokken worden bij dit proces.
 • De binnensportaccommodaties moeten niet na elkaar maar naast elkaar (in tijd) worden gerealiseerd.  

Uitvoering van beleid 2010-2024

De gemeente Maassluis heeft in 2013 aangegeven de accommodaties naar een hoger niveau te willen tillen. In de jaren die volgden zijn meerdere vervolgplannen opgesteld.

De gemeente heeft de volgende plannen gelanceerd:

 • De bouw van een sportzaal bij IKC De Kindertuin.
 • De bouw van een sportzaal aan de Sportlaan.
 • De bouw van een sporthal ter vervanging van de Olympiahal.
 • De bouw van een sportzaal aan de Haydnlaan ter vervanging van de gymnastieklokalen aan de Haydnlaan en De Parkiet.
 • De bouw van een sportzaal bij de nieuw te ontwikkelen basisschool in het Wilgenrijk.

De stand van zaken in 2024:

 • De bouw van de sportzaal bij de Kindertuin is gerealiseerd.
 • De realisatie van de sportzaal aan de Sportlaan loopt vertraging op en op dit moment is onzeker op welke termijn het plan gerealiseerd kan worden.
 • De planvorming rond het sportpark Dijkpolder en de Olympiahal is in ontwikkeling.
 • In het Wilgenrijk wordt een sportzaal ontwikkeld bij de nieuwe basisschool Vindingrijk. Een definitieve planning is nog niet gemaakt.
 • In de gebiedsvisie Station West is een sportzaal opgenomen ter vervanging van de gymzalen Parkiet en Haydnlaan.
 • Hoewel niet onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente is de MSR belangstellend naar de situatie rond zwembad Dol-fijn.

*De MSR constateert dat realisatie van de sportaccommodaties moeizaam verloopt. Zij is belangstellend naar de stand van zaken rond de verschillende  projecten en ziet uit naar een overzicht van de planning voor de komende jaren. 

b. Buitensportaccommodaties

Inwoners van Maassluis moeten trots kunnen zijn op de sportaccommodaties binnen de gemeente.
De laatste 10 jaar heeft een aantal verenigingen stappen gezet bij de verbetering van haar accommodaties. De zg. kleedkamersubsidie heeft een stimulerende uitwerking gehad bij de verbetering van de kleedkamers. Ook de kantines zijn bij veel verenigingen verbeterd. Te noemen valt: CKC, MSV’71, MHV Evergreen
en VDL. Naast deze verbeteringen zijn ook op het gebied van verduurzaming resultaten geboekt. Veel verenigingen hebben nu zonnepanelen op hun daken kunnen leggen en bij een aantal verenigingen is ledverlichting aangelegd.
Aan de invulling rond het complex van Excelsior Maassluis wordt gewerkt maar tot concrete afspraken heeft dit nog niet kunnen leiden.
Een negatieve noot is het feit dat de Honk- en Softbalvereniging Gophers heeft opgehouden te bestaan. De vraag rijst welke plannen er voor dit gebied kunnen worden gemaakt.

*Aanbevelingen:

 • De kleedkamersubsidie blijft een welkome financiële ondersteuning en moet gehandhaafd blijven voor de verenigingen die er nog geen gebruik van hebben gemaakt.
 • De gemeente bevordert en ondersteunt duurzaamheidsmaatregelen.
 • De gemeente streeft ernaar om op korte termijn bij die verenigingen waar ledverlichting ontbreekt deze aan te brengen.
 • Sportverenigingen krijgen de keus om zelf te investeren of de gemeente te laten investeren. Wanneer de gemeente investeert zal deze de lasten m.v. een redelijke huur in rekening brengen.

De verenigingsondersteuning

De gemeente beschikt sinds een jaar over een parttime verenigings-ondersteuner. Deze is op tijdelijke basis aangesteld.
De coördinerende werkzaamheden hebben geleid tot een beter contact tussen de gemeente en de verenigingen. Dat wordt als zeer positief ervaren.

*De MSR stelt voor om structureel financiële middelen vasttestellen om tot een vaste benoeming te komen van deze medewerker.    

Breedtesport en buurtsportcoaches

a. Breedtesport

De MSR stelt zichzelf als doel om inwoners van Maassluis te stimuleren om te bewegen en deel te nemen aan sportieve activiteiten; georganiseerd – als lid van een sportvereniging of als deelnemer aan een evenement – of ongeorganiseerd.

Er moeten daarom in Maassluis voldoende mogelijkheden zijn om buiten een vereniging om zelfstandig te kunnen sporten en/of bewegen. Het is van belang dat er door de gemeente in de diverse wijken verschillende sportmogelijkheden worden gecreëerd.

*Te denken valt aan:

 • De aanleg van sportveldjes, zoals het Cruijff-court.
 • Het uitrusten van schoolpleinen met speel- en klimtoestellen voor de jeugd en deze schoolpleinen daarvoor opentestellen.
 • Het onder voorwaarden toegankelijk maken van bestaande kunstgrasvelden bij sportverenigingen, op tijden dat de sportverenigingen daar zelf geen gebruik van maken.
 • De aanleg van trimbanen
 • Een positieve ontwikkeling is de aanleg van het sportplein aan de Willem Alexanderboulevard.

De MSR stelt zichzelf als doel om inwoners van Maassluis te stimuleren om te bewegen en deel te nemen aan sportieve activiteiten; georganiseerd – als lid van een sportvereniging of als deelnemer aan een evenement – of ongeorganiseerd.

b. Buurtsportcoaches

In de visie van de MSR ligt er op het gebied van het stimuleren van de inwoners van Maassluis om meer te gaan bewegen een belangrijke taak voor de buurtsportcoaches. Met de invoer van de buurtsportcoachsubsidieregeling is er een impuls gegeven aan het lokale sportbeleid. De MSR ziet de buurtsport-coaches als een verbinding tussen de scholen, de wijk en de sportverenigingen. Buurtsportcoaches organiseren verschillende activiteiten, bijvoorbeeld pauzesport en naschoolse sport in samenspraak met de sportverenigingen. Zij zetten de jeugd aan tot sporten en stimuleren hen om lid te worden van een sportvereniging.

*Het advies van de MSR aan de gemeente Maassluis is hiermee door te gaan en daar waar mogelijk uit te breiden.

Sportbedrijf

Tijdens een overleg met de raad is de mogelijkheid van een sportbedrijf voor de gemeente Maassluis aan de orde geweest en heeft de gemeenteraad de MSR verzocht onderzoek te doen naar sportbedrijven en of de oprichting/inzet van een sportbedrijf een gewenste beleidsmaatregel is voor Maassluis.
De MSR heeft de mogelijkheden van een  sportbedrijf onderzocht en zal de resultaten van haar onderzoek aan de gemeenteraad en het college aanbieden.

*De MSR adviseert om de mogelijkheden van een eigen sportbedrijf voor Maassluis te onderzoeken.

Capaciteit richting de toekomst

In 2016 werd door Sportonderzoeksinstituut Mulier een onderzoek gedaan naar de capaciteit van de nog te bouwen) accommodaties. De vraag was of de capaciteit richting de toekomst (het jaar 2030 werd als richtjaar gebruikt) voldoende was om aan de (sport)vraag te voldoen. Dat antwoord was toen positief.
In 2023 heeft Maassluis het aantal van 35.000 inwoners bereikt en de verwachting is dat dit aantal in 2035 zal stijgen naar 40.000. 

*De MSR adviseert om te onderzoeken of de beoogde capaciteit voldoende is om in 2035 te voldoen aan de vraag.

Januari 2024