Trots op de sport in Maassluis
Bouwstenen voor een Maassluis sportbeleid

Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR wil samen met alle verenigingen in gesprek over de richting waarin de sport in Maassluis zich de komende jaren moet bewegen. Wat zijn gewenste ontwikkelingen op de korte maar ook op de lange termijn? Welke ideeën hierover leven er bij de verenigingen, de besturen? De Sportraad trapt af met het bijgaande stuk met daarin onze Missie, Visie en Kernwaarden. Daarna komen in het oog springende thema’s aan de orde: de sportaccommodaties, de breedtesport, de buurtsportcoaches en de sportmakelaar.
In de komende maanden willen de leden van de Sport- en Recreatieraad alle verenigingen bezoeken en met hen over deze en door hen aangedragen onderwerpen in gesprek. Het moet bouwstenen opleveren waarmee een nieuw sportplan voor Maassluis wordt ontwikkeld. Tenslotte gaat het om maar een ding: De inwoners van Maassluis moeten plezier beleven aan sport en bewegen. Ze moeten trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, het sportaanbod, de sportaccommodaties en de sportprestaties.

Missie, Visie en Kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
• Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
• Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
• Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
• Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten-)speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

De sportaccommodaties

 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.

Binnensportaccommodaties

 • De binnensportaccommodaties moeten voldoen aan de eisen die door de sportbonden voor wedstrijdsport zijn vastgesteld.
 • De van toepassing zijnde regelgeving voor binnensportaccommodaties moet worden nageleefd.
 • Deze accommodaties moeten voldoen aan de eisen van de sportverenigingen en van het onderwijs.
 • Deze accommodaties moeten volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen moeten toekomstige gebruikers betrokken worden bij dit proces.
 • De binnensportaccommodaties moeten niet na elkaar maar naast elkaar (in tijd) worden gerealiseerd.  

De gemeente Maassluis heeft in 2013 aangegeven de accommodaties naar een hoger niveau te willen tillen. De gemeente heeft de volgende plannen gelanceerd:

 • De bouw van een sportzaal bij IKC De Kindertuin.
 • De bouw van een sportzaal aan de Sportlaan.
 • De bouw van een sporthal ter vervanging van de Olympiahal.
 • De bouw van een sportzaal aan de Haydnlaan ter vervanging van de gymnastieklokalen aan de Haydnlaan en De Parkiet.

Tot op heden is alleen de sportzaal bij IKC de Kindertuin gerealiseerd en wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een sportzaal aan de Sportlaan.

Plan van aanpak binnensportaccommodaties

 • Bij de te ontwikkelen plannen voor nieuwbouw wordt een faseringsdocument opgesteld. Hierin wordt een realistische planning voor de ontwikkel- en bouwfase gemaakt voor alle locaties.
 • De ontwikkeling van nieuwe projecten wordt onvervaard aangepakt.
 • Nu worden de bouwprojecten na elkaar ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat elke vertraging in een eerder project, leidt tot vertraging voor de verdere planning. Dit moet worden voorkomen door niet na elkaar, maar naast elkaar (in tijd) te bouwen.
 • De nieuw te ontwikkelen complexen worden volgens hoge duurzaamheids-eisen ontwikkeld, volgens de laatste uitgangspunten die op dat moment bekend zijn.
 • Van de gemeente – als verhuurder van binnensportaccommodaties – mag worden verwacht dat zij een redelijke huur vraagt aan haar huurders.

Buitensportaccommodaties

Inwoners van Maassluis moeten trots kunnen zijn op de sportaccommodaties binnen de gemeente.
De MSR is van mening dat de kwaliteit van veel buitensportaccommodaties te wensen overlaat. Veel opstallen zijn gedateerd en het benodigde geld is niet altijd bij de verenigingen beschikbaar. De MSR kijkt ook naar buurgemeenten, waar de financiële inbreng van de gemeente zorgt voor mooie moderne sportcomplexen.
De MSR is van mening dat de gemeente veel meer regie moet voeren en moet investeren. De MSR vindt dat het een uitdaging moet zijn om de buitensport-accommodaties op een Maassluiswaardig niveau te krijgen.

Plan van aanpak buitensportaccommodaties

 • De kleedkamersubsidie is een welkome financiële ondersteuning en moet gehandhaafd worden.
 • De gemeente neemt de regierol in het kader van de energietransitie en overige duurzaamheidsmaatregelen.
 • De gemeente zorgt dat elk sportcomplex ledverlichting heeft.
 • Sportverenigingen krijgen de keus om zelf te investeren of de gemeente te laten investeren en de verenigingen d.m.v. een redelijke huur deze investering in rekening te brengen.

De Sportmakelaar

Er moet een sportmakelaar worden aangesteld.
Deze coördineert namens de gemeente en adviseert, initieert, stelt plannen op.
Een belangrijke taak wordt de begeleiding van de verenigingen in het energietransitietraject.

Breedtesport

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten-)speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

De MSR stelt zichzelf als doel om inwoners van Maassluis te stimuleren om te bewegen en deel te nemen aan sportieve activiteiten; georganiseerd – als lid van een sportvereniging of als deelnemer aan een evenement – of ongeorganiseerd.

Plan van aanpak breedtesport

Er moeten in Maassluis voldoende mogelijkheden zijn om buiten een vereniging om zelfstandig te kunnen sporten en/of bewegen. Daarom is het van groot belang dat er door de gemeente in de diverse wijken verschillende sportmogelijk-heden worden gecreëerd.

Te denken valt aan:

 • Het aanleggen van sportveldjes, zoals het Cruijff-court.
 • Het uitrusten van schoolpleinen met speel- en klimtoestellen voor de jeugd en deze schoolpleinen daarvoor openstellen.
 • Het toegankelijk maken van bestaande kunstgrasvelden bij sport-verenigingen, op tijden dat de sportverenigingen daar zelf geen gebruik van maken.
 • Het aanleggen van trimbanen, etc.

Minstens zo belangrijk is dat de gemeente zorgdraagt voor een regelmatig en gedegen onderhoud van deze faciliteiten.

Buurtsportcoaches

In de visie van de MSR ligt er op het gebied van het stimuleren van de inwoners van Maassluis om meer te gaan bewegen een belangrijke taak bij de buurtsportcoaches. Met de invoer van de buurtsportcoachsubsidieregeling is er een enorme impuls gegeven aan het lokale sportbeleid. De MSR ziet de buurtsportcoaches als een verbinding tussen de scholen en de sportverenigingen. Buurtsportcoaches organiseren verschillende activiteiten, bijvoorbeeld pauzesport op het schoolplein of naschoolse sport in samenspraak met de sportverenigingen. Zij zetten de jeugd aan tot sporten en stimuleren de jeugd lid te worden van een sportvereniging. Het advies van de MSR aan de gemeente Maassluis is om hier mee door te gaan en daar waar mogelijk uit te breiden.