Inhoudsopgave

Inleiding

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet besloten een sportakkoord te sluiten met sportorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’: het toekomstbestendig maken van de organisatie en financiën van de sport. Dit Nationale Sportakkoord bevat zes pijlers; inclusief sporten, vitale sport- en beweegaanbieders, van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur en topsport die inspireert. Deze pijlers kunnen vertaald worden naar lokaal.

Maassluis richt zich op de volgende pijlers:

 1. Vitale sport- en beweegaanbieders
 2. van jongs af aan vaardig in bewegen
 3. inclusief sporten
 4. positieve sportcultuur

De positieve sportcultuur is in dit akkoord niet verder uitgewerkt, omdat dit in de bijeenkomsten verder niet expliciet aan de orde is geweest. We hechten er echter wel belang aan dat iedereen in Maassluis op een veilige en plezierige manier kan sporten. Aan dit punt moet nog nadere invulling gegeven worden, we willen het waar mogelijk aandacht geven bij de acties die we gaan oppakken.


Door drie bijeenkomsten te houden en die voor iedereen open te stellen zijn ideeën opgehaald die gedragen worden door de aanbieders zelf. Met sport- en beweegaanbieders wordt hier ook bedoeld onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In dit lokaal sportakkoord wordt de aanpak voor de realisatie van de plannen beschreven. 

Met het ondertekenen van dit Sportakkoord geven de sport- en beweegaanbieders
aan met elkaar te willen werken aan de ambities van dit lokaal sportakkoord Maassluis. Iedere aanbieder die zich alsnog meldt en zich kan vinden in dit lokaal sportakkoord en daar een actieve rol in wil spelen, kan zich aansluiten. Dit lokaal sportakkoord Maassluis is een ambitiedocument, zodat hieraan geen juridische rechten kunnen worden ontleend.

Hoofdstuk 1 - Vitale sport- en beweegaanbieders

Maassluis vindt dat onder vitale sport- en beweegaanbieders alle sport- en beweegaanbieders vallen, die verder willen ontwikkelen,
hier open voor staan en sport en bewegen op een positieve manier willen benaderen. Vertegenwoordigers van deze aanbieders hebben
de volgende vier ideeën bedacht om nog sterker te worden en vier ideeën voor het werven van vrijwilligers.

Versterken onderlinge samenhang aanbieders

Maassluissport.nl

Het ontwikkelen van een website waar inwoners op eenvoudige wijze al het sport- en beweegaanbod kunnen vinden. De organisaties leveren zelf informatie aan volgens een vast format. De website kan aangepast worden met meerdere modules.

Open sportroute

Dit nieuwe aanbod wordt opgezet voor mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met verschillende sporten. Dit kan tijdens de Nationale Sportweek, maar dit kan ook meerdere malen per jaar georganiseerd worden.

Sportclubs naar andere beweegaccommodaties

Beweegaccommodaties van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en verzorgingshuizen kunnen door sportclubs benut worden om activiteiten te ontwikkelen. Dit om mensen (weer) aan het bewegen te krijgen en mogelijk ook nieuwe leden en vrijwilligers te werven.

Voor wie?
Voor sportclubs, verzorgingshuizen, welzijnscentra, scholen en fysiotherapiepraktijken.

Acties:

Online forum sportdaten

Doel is om het gemakkelijker te maken aanbieders met elkaar in contact te brengen en om elkaar vragen te kunnen stellen en daar ook antwoord op te krijgen (van elkaars kennis gebruikmaken, niet opnieuw het wiel uitvinden). Het delen van een nteressante notitie, plan, draaiboek en/of webinar.

Voor wie?
Met name voor sportbestuurders en vrijwilligers, maar mogelijk kan het in een later stadium ook uitgebreid worden naar andere organisaties als scholen, zorginstellingen, etc.

Acties:

Vrijwilligers werven

Voor het werven van vrijwilligers werd de deelnemers gevraagd om een nieuwe manier van vrijwilligers werven te bedenken. Vier ideeën worden hieronder verder uitgewerkt.

Tinderapp vrijwilligers

Ontwikkel een app met het swipe principe van Tinder. Op de app zijn de vrijwilligerstaken te zien. Je bent verplicht om twee taken uit te voeren. Dit kunnen teamtaken zijn of algemene taken. Je kan ook zelf een taak bedenken en uitvoeren in overleg met bestuur. 

Acties:

Vrijwilligerspool vanuit verschillende verenigingen

Specialistische vrijwilligers voor andere verenigingen inzetten via een pool. (financiën, juridisch en vertrouwenspersoon).

Acties:

Speeddate sessies voor matches

Eens per kwartaal op de vereniging een speeddate organiseren voor leden. Op tafels liggen lijsten met werkzaamheden waarop door leden te verrichten vrijwilligerswerk staat. Elk lid verricht hiervan twee taken. Na het seizoen weet de organisatie wie zich wel of niet aan de afspraken gehouden heeft en kan mensen aanspreken. 

Acties:

Welkom Box

Per organisatie kan een Welkom Box voor vrijwilligers
samengesteld worden. De organisatie is er geheel vrij in
om de inhoud te bepalen. Dit leuke idee hoeft geen verdere uitwerking want het is direct toepasbaar.

Acties:

Hoofdstuk 2 - Van jongs af aan vaardig in bewegen Gezonde leefstijl

Voor kinderen is het belangrijk dat zij al vroeg met voldoende bewegen en gezonde voeding  in aanraking komen. Voor de gezonde leefstijl zijn twee ideeën nader uitgewerkt, geïnspireerd op een soort gezonde Pokémon Go variant. Het accent bij het eerste idee ligt op de leeftijdscategorie 18-45 jaar en het tweede idee op 0-8 jaar. Beide ideeën gaan uit van een uitnodigende buitenruimte.
Daarnaast is het idee Gezonde Food Festival uitgewerkt.

Buitensportboulevard Nieuwe Waterweg (18-45 jaar)

Ontwikkel een sportboulevard langs de Nieuwe Waterweg. Dit moet een uitdagende locatie worden met hindernissen, free running obstakels en obstacle run. Plaats balken, legpress, biceps en triceps training mogelijk. Je kan zelf bewegen of onder professionele begeleiding. Ook is de boulevard lang genoeg voor looptraining en onderdeel van een fietsroute. De boulevard is perfect voor minder belastbare mensen.

Acties:

Ontwikkel speeltuin tot beweegtuin (0-8 jaar)

Ontwikkel een huidige speeltuin tot beweegtuin. Speeltuin Nijverheidstraat kan
als voorbeeld genomen worden. Kinderen tot 8 jaar kunnen dan naast spelen ook gericht bewegen aan basisvaardigheden zoals, klimmen, klauteren, hardlopen, springen en balanceren.

Acties:

Gezond Food Festival

Via Maassluissport.nl een “gezond gerecht” wedstrijd uitschrijven. Deze gerechten worden op het Gezonde Food Festival geserveerd aan bezoekers. Iedereen die gezond wil eten in Maassluis is welkom.

De maaltijden zijn bereid met voedsel van plaatselijke ondernemers. Er komt een winnaar. De recepten komen op Maassluissport.nl Elk jaar vinden er één of twee van deze festivals plaats met beweegactiviteiten als side programma.

Acties:

Hoofdstuk 3 - Inclusief sporten

Onder inclusief Sporten wordt in Maassluis verstaan:

 • Sporten voor iedereen met of zonder beperking en door elkaar heen waar het kan
 • Er zijn geen financiële beperkingen als je wilt sporten
 • Is onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, geloof en afkomst
 • Gaat uit van respect en ruimte om jezelf te zijn.

Nodig om inclusief sporten mogelijk te maken

 • Geschoolde begeleiding
 • Faciliteiten en materialen
  beschikbaar
 • Regionaal vervoer
 • Vraag en aanbod goed in beeld hebben
 • Zet beweegcoach in
 • Eenmalige activiteiten
 • Inzichtelijk beschikbare fondsen en subsidies om nieuw aanbod te starten
 • Geen financiële drempels om te sporten
 • Ambassadeur inzetten
 • Aandacht voor acceptatie
 • Gescheiden kleedkamers
 • “Onzichtbaar sporten”
 • Connectie zorgaanbieders
 • Alle regelgeving in beeld

Acties:

Hoe verder met het lokaal spoortakkoord 2020 – 2021?

De adviesgroep lokaal sportakkoord zal de voortgang van de werkgroepen en de uitvoering monitoren. In de adviesgroep zit een vertegenwoordiging van de MSR, de adviseur lokale sport, Welzijn E25 en de beleidsadviseur sport Maassluis. Het is wenselijk deze
adviesgroep verder uit te breiden.

De werkgroep Maassluissport.nl heeft aangegeven dat zij ook actief wil blijven voor de verdere uitwerking totdat de website actief is.
Voor de werkgroep Gezonde Leefstijl is uitbreiding gewenst om de twee plannen, sportboulevard en van speeltuin naar beweegtuin,
nader uit te werken. De beweegcoach Aangepast Sporten wil dat de werkgroep inclusief sporten uitgebreid wordt voor de verdere
uitwerking van de voorwaarden die genoemd zijn om inclusief sporten een boost te geven.

Deelnemers aan de bijeenkomsten en de aanwezigen bij deze slotbijeenkomst worden verzocht zich aan te melden voor een
bestaande werkgroep of voor een nieuwe werkgroep waar een vacature voor is, zoals “Open Sportroute”, “Sportclubs naar andere
beweegaccommodaties” en “Gezond Food Festival”. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de adviesgroep lokaal sportakkoord,
horen we dit ook graag. Dit kan via sportloket@maassluis.nl.

De sportformateur zal in de maand maart 2020 nog contact met de deelnemers opnemen voor een evaluatie en om te kijken welke bijdrage de deelnemers nog zouden willen leveren. Het sportakkoord kan alleen een succes worden als de sport- en beweegaanbieders een actieve rol vervullen in het vervolg van dit sportakkoord.

Bedankt voor uw inzet tijdens de bijeenkomsten!

Steef van den Boom
Sportformateur

De Sportraad gaat u vanaf heden regelmatig op de hoogte brengen van de zaken die op sport- en recreatiegebied spelen.

De samenstelling van de MSR: de dames Dita Edens en Hanneke Volker, de heren Andre Bock, Wil Dijksman, Joop Luijendijk, Martin Weeda en Huib Blokland.

De verhoging van de tarieven nog niet van de baan.

U heeft ongetwijfeld de discussies gevolgd rond de voorgenomen tarievenverhoging. We spreken dan over een verhoging van minimaal 10%. Is de lucht nu geklaard? Zijn de verhogingen van de tarieven van de baan? Zeker niet! Tijdens de behandeling van de begroting is er door de gemeenteraad een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om het hele bezuinigingspakket opnieuw te bekijken. Dit nadat er vanuit het rijk extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat de bezuinigingen zijn uitgesteld maar niet van tafel. Het college komt pas in het voorjaar met haar definitieve standpunt. Aan de sportend Maassluis: Laat aan leden van de Gemeenteraad en het College horen wat je daarvan vindt, wat de verhoging voor jouw vereniging betekent. De Sportraad zal in ieder geval van zich laten horen, de komende maanden.

Startavond Maassluis Sportakkoord

Op maandagavond 25 november organiseert de Gemeente in het Lentiz Revius Lyceum, (Reviusplein 8) de startbijeenkomst voor het lokaal sportakkoord. Vanaf 19.15 u. kunt u binnenlopen.
Tijdens deze bijeenkomst gaan de sport- en beweegaanbieders, partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden in gesprek over de toekomst van sport en bewegen in Maassluis. De Sportraad vindt het belangrijk dat alle verenigingen meedenken, meepraten, meebeslissen. U komt ook?

Visiedocument van MSR

Enige tijd geleden heeft u van ons het Sportraad visiedocument “Trots op de sport in Maassluis” ontvangen. Dat zal voor de raad als uitgangspunt dienen bij de komende gesprekken over het sportakkoord.

Thema avond met verenigingen

Op initiatief van de voorzitter van MVC heeft de MSR op 12 november een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal meer kleine verenigen, Unitas, TOG, VCM, BCM, De Gophers aan deel hebben genomen. In een open sfeer werd in gegaan op de uitdagingen waarvoor deze verenigingen staan en welke raakpunten er waren. De conclusie van de avond was dat er zeker verder gesproken gaat worden en er gezamenlijke acties op een aantal terreinen worden georganiseerd. De MSR vraagt zich af of er ook bij andere verenigingen de behoefte bestaat eens zonder agenda met elkaar te praten. Mocht dat het geval zijn neem dan contact op met de secretaris, te bereiken via dit mailadres.

Met groet, namens de raad,
Huib Blokland

Sportzaal Sportlaan
De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan. Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Revius Lyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.
Twee mogelijke locatievarianten
Bij één variant is de sportzaal opgenomen in het groen tussen de parkeerplaats en het Evides pompstation en is zoveel mogelijk ruimte voor het herinrichten van het plantsoen. Bij de tweede variant ligt de sportzaal zichtbaar voor aan de Sportlaan en is de zaal ook zichtbaar vanaf de Vermeerlaan.
Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopavond op 20 januari 2020 heeft de gemeente de bouwplannen uitgelegd aan ruim 80 belangstellenden. De stedenbouwkundige van de gemeente gaf een toelichting op twee mogelijke locatie varianten.
In gesprek
Belangstellenden gingen ook in gesprek met andere vertegenwoordigers van de gemeente, bijvoorbeeld over verkeer en parkeren, groen en het toekomstige gebruik van de sportzaal. Ook konden belangstellenden via een reactieformulier opmerkingen doorgeven aan de gemeente en zich opgeven voor een meedenkgroep.

De Sportraad nodigt een keer per jaar de gemeenteraad uit om met elkaar op informele wijze de stand van zaken op sport- en recreatiegebied te bespreken. Alle fracties waren aanwezig met een of meer leden. Dit keer waren we te gast bij TV Evergreen.
Er ontstond een levendige discussie over onderwerpen die al langere tijd de Maassluise sportagenda beïnvloeden: de plannen voor binnensportaccommodaties, de nog altijd dreigende tariefsverhogingen voor de verenigingen, het visiestuk van de Sportraad: Trots op de sport in Maassluis.
Wat de mogelijke tariefsverhogingen betreft: wanneer deze door het college opnieuw in de kadernota worden opgenomen zal de MSR er samen met de verenigingen alles aan doen om verhogingen te voorkomen. Voorlopig wachten wij de plannen van het college af. Over de voortgang van de bouw van de sportaccommodaties wordt aan de raadsleden de zorg uit gesproken dat plannen opnieuw op de lange baan worden geschoven. Een aantal raadsleden onderschrijft de mening van de Sportraad om niet na elkaar te ontwikkelen maar naast elkaar.
Verder wordt een schouw voorgesteld: een onderzoek naar de bouwkundige staat van de buitensportaccommodaties. Dit omdat ook voor deze accommodaties plannen moeten worden gemaakt om deze aan de eisen van de toekomst te laten voldoen.
Naast deze onderwerpen is er ook gesproken over een nieuw te ontwikkelen sportnota en over de evaluatie van de nota die van 2013 tot 2019 aan de orde was. Ook zijn we allemaal benieuwd naar de resultaten van het Sportakkoord. Dat zal op 9 maart worden gepresenteerd.
Na de vergadering wordt vastgesteld dat het een prima vergadering was waarin op constructieve wijze met elkaar overlegd is.

Het thema van het Maassluise 2019 Sportgala was dit jaar (21 februari 2020)

“Trots op onze sporters in Maassluis”

Maassluis heeft veel sporters, waarvan een groot deel in 2019 kampioen zijn geworden. Al deze kampioenen worden uitgenodigd en ontvangen een medaille en/of beker. De Uiverzaal van de Koningshof zat dan ook vol met sporters en hun familie, sponsoren en genodigden.
Burgemeester Haan en wethouder Evers waren beiden aanwezig en kregen ieder een rol in het programma toebedeeld. De ladyspeaker was Fleur van Gelderen, ook bekend van haar activiteiten bij de WOS.

Hoogtepunt van de avond was de verkiezing van sportman en sportvrouw van het jaar: Judoka Margit de Voogd werd sportvrouw en wielrenner Bas van der Kooij werd sportman van het jaar.
Sportploeg werd Heren 1 van Badminton Club Maassluis. Jeugdsportploeg werd het judoteam van Mahorokan Jongens – 18 jaar.
Sporttalent is geworden judoka Nanco Krijthe.

Sport is een en al beweging en dat liet Juliette Barzilaij met een demonstratie van Juuls Hoop Vibes zien. Later hield zij een workshop, waarbij het toneel vol met deelnemende sporters stond.

Aangezien er was verzocht om in feestelijke kleding te komen omdat dit een Sportgala is, was iedereen mooi gekleed. Het team van MHV Evergreen H6F1 zag er met hun witte overhemden en groene vlinderdas dan ook geweldig uit!
Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje tijdens de muziek van de DJ.
We kunnen samen met de sporters terugkijken op een geslaagde avond!

Overige prijzen:
Aanmoedingingsprijzen sportgala 2019
– Britt Ootjers – Team Xtream NL Snowboarding
– Sem Nijman – Baseball Academy Unicorns
– Marian Strik – Onderwater Sport Vereniging Delphis Maassluis
– Simon van Eeden – Onderwater Sport Vereniging Delphis Maassluis
Sportwaarderingsprijs: Roy Hess en Marco van Katwijk
MSR AWARD 2020 – Abdel Kechouh Kids Olympics
De Vopaksportstimuleringsprijzen gingen naar tafeltennisverniging T.O.G en handbalvereniging Unitas’63.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de accommodatie van de hockeyvereniging.
Met de bijdragen van de gemeente Maassluise in het kader van de kleedkamersubsidie wordt aan de reeds bestaande clubruimte een nieuw deel aangebouwd.
In het nieuwe deel, dat geheel rolstoeltoegankelijk is, komen toiletten, een invalide toilet, kleedkamers, teamkamers t.b.v. wedstrijdbesprekingen en een lockerruimte. In de kleedruimten komt vloerverwarming.
Het gebouw is uitgevoerd in hout, is dubbel geïsoleerd en wordt voorzien van zonnecollectoren.
Ook de omgeving van de gebouwen wordt opnieuw bestraat en aan de clubruimte komt een overkapping, waardoor ook bij minder weer buiten kan worden gekeken naar de wedstrijden
Gemikt wordt op een oplevering begin mei. Uiteraard wordt de opening gevierd, maar wanneer, is nog niet duidelijk.
Een aantal verenigingen waren MHV Evergreen al voorgegaan: ook VDL en MSV ’71 hebben nieuwe kleedkamers. Er ligt een subsidieaanvraag van wielerclub De Coureur. Ook C.K.C zal komend jaar haar plannen naar buiten brengen.

Op maandag 9 maart 2020 werd in de raadszaal van de gemeente Maassluis het lokaal sportakkoord gepresenteerd en ondertekend. Aan de totstandkoming van het document waren drie inspirerende sessies voorafgegaan, waarvan de eerste op 25 november 2019. Het Nationaal Sportakkoord – geïnitieerd door het huidige kabinet – moest worden vertaald naar de situatie in Maassluis. Diverse sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, maatschappelijke organisaties, de gemeente en natuurlijk ook de Maassluise Sport- en Recreatieraad waren daarbij betrokken.
Het Sportakkoord Maassluis heeft voornamelijk betrekking op drie onderwerpen:
• Vitale sport- en beweegaanbieders
• Van jongs af aan vaardig in bewegen en een gezonde leefstijl
• Inclusief sporten.

De avonden – die werden gepresenteerd door Etienne Verhoeff en waarvan de leiding in handen was van sportformateur Steef van den Boom – hebben geleid tot een aantal bruikbare ideeën, die in werkgroepen moeten worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn:
• het ontwikkelen van een gezamenlijke website, waar het complete Maassluise sportaanbod te vinden is,
• een open sportroute, waarbij de aanbieders hun poorten open zetten en
• een vrijwilligerspool vanuit de verschillende verenigingen.

De adviesgroep lokaal sportakkoord zal de voortgang van de werkgroepen en de uitvoering monitoren. In de adviesgroep zijn de gemeente Maassluis, Welzijn E25 en de MSR vertegenwoordigd, maar kan worden uitgebreid met andere partijen. Ook de werkgroep Gezonde Leefstijl en de werkgroep Inclusief Sporten zijn nog op zoek naar uitbreiding.
Heeft u interesse om onderdeel uit te maken van de adviesgroep of van één van de werkgroepen, dan kunt u zich aanmelden bij sportloket@maassluis.nl.

Sportakkoord Maassluis