Ook in 2023 zal de MSR zich inzetten voor de sport in Maassluis

Maandag 23 januari a.s. vanaf 19.30 uur houdt de MSR haar vergadering. Locatie is Stadhuis, Maassluis.

Na de opening van de openbare vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 21 januari a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.: Vitaliteitsonderzoek verenigingen – doel en vervolg, energiecompensatie voor de sportverenigingen, kansen voor de sport via Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

Maandag 14 november a.s. vanaf 20.00 uur heeft de MSR haar vergadering. Vanaf 20.45 uur is deze openbaar. Locatie is InBlik, De Vloot 208, Maassluis.

Na de opening van de openbare vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 12 november a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen

Agendapunten zijn o.a.: Ontwikkelingen raad en college n.a.v. ons advies, ontwikkelen nieuw jaarplan en stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden. Voor meer informatie zie www.msrmaassluis.nl

Leden MSR
Huib Blokland
Hanneke Volker
Wil Dijksman
Joop Luijendijk
Martin Weeda
Lieke Sprong

: Voorzitter
: Secretaris/PR
: Penningmeester
: Lid
: Vicevoorzitter
: Lid

Coronatijdperk
Dit begint eind februari/begin maart 2020 en blijft ook het jaar 2021 de sport dwarszitten. Er kwamen allerlei coronamaatregelen, die o.a. de sporters en sportverenigingen behelsden. Binnensport was en is niet mogelijk, vanwege de 1,5 meter afstand van elkaar die mensen moeten houden. Dit gold ook voor de buitensport.
Het heeft voor de MSR geleid tot veel email- en briefwisseling naar de gemeente en verenigingen.

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid bestuursleden André Böck en Dita Edens.
 • Huib Blokland en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuursfunctie met 4 jaar.

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en Wil Dijksman deel. In 2021 is er niet vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk. Dit jaar geen overleg geweest.
 • Wil Dijksman stelt de begroting voor 2021 op.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde opnieuw de website.

Vergaderingen MSR: Vanaf 11 januari 2021 is er i.v.m. corona via Teams vergaderd

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2021, 11 keer vergaderd, waarvan 9x via Teams
 • In 1 vergadering van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van de inspreektijd. De heer De Waard (TOG) sprak over sporten voor ouderen.
 • Er is 3 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • De MSR heeft 1 keer vergaderd met de Gemeenteraad OP 9 november 2021 in het stadhuis.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • Evenals in 2020 heeft de MSR ook 2021 met bijna alle verenigingen via email contact gehouden.
 • Werkplan 2022 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2021 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Er is geen Nieuwsbrief verzonden in 2021. Vanwege corona heeft de MSR veel emailberichten naar de verenigingen gezonden c.q. doorgestuurd. Tevens was er goed overleg.
 • In het regulier overleg met de wethouder zijn de sportaccommodaties regelmatig aan de orde geweest.
 • Diverse persberichten verzonden.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Sportgala 2020 in februari 2021 ging niet door vanwege corona. De uitreiking van de Vopak Sportstimuleringsprijs werd wel gehouden. Directeur Vopak Rotterdam,  de heer Timo Spaninks, heeft in de Koningshof op 11 november 2021 de cheques uitgereikt. Ontvangers van ieder €500,= waren Fighting4All en Old Stars Walking Footbal.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd. Door de corona hebben er geen fysieke bezoeken aan verenigingen plaats gevonden.
 • Overleggen betreffende corona met gemeente en verenigingen.
 • Inventarisatie coronagevolgen Maassluise sportverenigingen april/oktober 2021. Op enquête in mei heeft 95% van de verenigingen gereageerd. Die van oktober 50%. De resultaten van de enquêtes zijn aangeboden aan college en raad.
 • MSR heeft opnieuw gesproken met St. Lickebaert, De Coureur en De Polderij over ontwikkelingen in het gebied.
 • Lokaal Sportakkoord 2020-2021. Aan diverse gesprekken heeft de MSR deel- genomen, o.a. Bijeenkomst lokale Sportraden en Sportplatvormen d.d. 26 mei 2021
 • Deelgenomen aan diverse bijeenkomsten sport, georganiseerd door de gemeente.
 • Enquête naar verenigingen
 • Er is een inventarisatie gedaan naar de behoeften van basisscholen rondom sport en recreatie en de mogelijkheden om middelbare scholieren betrokken te houden bij sportverenigingen. Deze inzichten worden verder gebruikt bij de advisering.
 • Brief aan de politieke partijen waarin de wensen van de MSRb.t. de sport worden aangeven betreffende de verkiezingsprogramma’s.

Adviezen

 • Adviezen betreffende Koersdocument binnensportaccommodaties d.d. 6 april 2021, 1 juni 2021, 28 juni 2021 en 11 augustus 2021.
 • Advies op toelichting Financieel Afwegingskader Coronanoodfonds d.d.6 april 2021

Interne communicatie

De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnen- en buitensport accommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting door Led variant.
 • Vragen aan verenigingen betreffende coronaperikelen via email.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.


Maassluis, september 2022

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, juli 2022

Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2022 van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en
kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2022 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Coronacrisis en advisering verenigingen
 • Lokaal Sportakkoord
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Sportgala
 • Activiteiten
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Overleg met de Gemeenteraad
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport)verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende
moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen.
Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten) speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Coronacrisis en advisering van verenigingen

Na twee jaren waarin de Maassluise sportverenigingen te maken hadden met overheidsmaatregelen, die het coronavirus moesten beteugelen, kan de opgelopen schade worden geïnventariseerd. Geplande evenementen en competities konden niet doorgaan en soms haakten ook sponsors af.
Met name de binnensportverenigingen raakten leden kwijt en verloren de binding met hun leden. Verenigingen die barinkomsten misliepen door de verplichte sluiting werden daarvoor gecompenseerd.

De MSR houdt contact met de individuele verenigingen en zal zich laten voorlichten over de stand van zaken binnen die verenigingen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

Lokaal Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in Maassluis een Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen na een aantal brainstormsessies. In maart 2020 werd dat akkoord ondertekend door de Gemeente, verenigingen, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorgaanbieders, etc.
Ook de MSR heeft het sportakkoord ondertekend.
De speerpunten van het sportakkoord in Maassluis zijn:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten
 • Positieve sportcultuur

In 2022 moeten de werkgroepen hun plannen verder gaan vormgeven.

Binnensportaccommodaties

Na jaren van plannen maken lijkt er nu eindelijk schot te komen in het dossier binnensportaccommodaties. De start van de bouw van de
sportzaal aan de Sportlaan zal niet lang meer op zich laten wachten. Hiervan worden het Lentiz Revius College en basketbalvereniging Green
Eagles de hoofdbewoners.
Ook de vervanging van de Olympiahal staat inmiddels op de agenda van het College. De plannen zijn nog lang niet uitgewerkt, zeker omdat er sprake is van het combineren van de nieuw te bouwen sporthal met het upgraden van de accommodatie van Excelsior Maassluis en woningbouw.

De MSR blijft pleiten voor een spoedig nieuw te bouwen sportzaal aan de Haydnlaan (of elders) met een zogenaamde turnhaak. GV Maassluis kan haar talentvolle turners in dat geval laten trainen in Maassluis in plaats van uit te moeten wijken naar andere gemeenten.

Tenslotte is de MSR van mening dat de totale capaciteit van de binnensport in Maassluis omhoog moet. Grote sportverenigingen als CKC zijn genoodzaakt zaalcapaciteit in te huren bij andere gemeenten of zoeken naar andere oplossingen (blaashal) en ook het onderwijs zal meer capaciteit nodig hebben nu het aantal verplichte uren bewegingsonderwijs is opgeschroefd.


Sportnota

In januari 2022 kwam de nieuwe Sportnota 2022+ tot stand. De MSR heeft uitgebreid input geleverd bij de totstandkoming van het document dat richting moet geven aan het sportbeleid in de gemeente.


Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website:
www.msrmaassluis.nl.
Tevens verstuurt de MSR indien nodig of nuttig een nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.
Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn
openbaar.
Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder. In 2022 wordt kennisgemaakt met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder. Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad. Dat overleg moet nog worden gepland in 2022.
Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.
Minimaal 2 keer per jaar houdt de werkgroep Breedtesport, waarin de MSR met 2 personen is vertegenwoordigd, een overleg.

Sportgala

Nadat de Sportgala’s van februari 2021 en februari 2022 werden afgelast vanwege Covid-19, dreigt ook het gala van februari 2023 niet door te
kunnen gaan. De werkgroep Sportgala is opgehouden te bestaan en de MSR is naarstig op zoek naar opvolging, vooralsnog met weinig succes.

Activiteiten

In het kalenderjaar 2022 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Inventarisatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Maassluis.
 • De organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad.
 • Een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder.
 • Het zoeken naar mensen die actief willen zijn bij de organisatie van het Sportgala.
 • De MSR blijft betrokken bij het te voeren accommodatiebeleid.
 • De MSR blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Elke twee maanden is er een overleg met de wethouder
 • De contactpersonen onderhouden het contact met de verenigingen.
 • In bijzondere gevallen wordt contact gezocht met de Gemeenteraad.
 • De MSR is op zoek naar een zevende MSR-lid.

Vergaderdata MSR 2022

Maandag 17 januari (via Teams)
Maandag 24 januari (via Teams)
Maandag 14 februari (via Teams)
Maandag 4 april
Maandag 9 mei
Maandag 11 juli
Maandag 8 augustus
Maandag 10 oktober
Maandag 21 november

Data overleg MSR – wethouder in 2022

Donderdag 13 januari (Evers)
Donderdag 10 maart (Evers)
Na de verkiezingen is de portefeuille sport terechtgekomen bij een nieuwe wethouder (Denise Mulder).
De overlegdata voor de tweede helft van 2022 moeten nog worden vastgesteld.

Samenstelling MSR

Bestuur:

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Mevrouw L. Sprong (Lieke)

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala
Vacant

Werkgroep Breedtesport
Wil Dijksman en Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR
Hanneke Volker

Werkplan
Martin Weeda

Jaarverslag
Hanneke Volker

Begroting
Wil Dijksman

Op 30 juni jl. werd het prachtige nieuwe Maassluise Sportplein aan het Scheur geopend. Oud-wethouder Fred Voskamp mocht de opening voor zijn rekening nemen. Vanaf heden kan ieder die het gevoel heeft dat er aan zijn conditie gewerkt mag/moet worden zich hier uitleven. Een verrijking voor de stad, voor de Maassluise sport!
De MSR is diverse jaren bezig geweest om het College te bewegen langs het Scheur outdoor fitnesstoestellen te realiseren en omdat veelal de aanhouder wint, is dan nu toch het Sportplein in gebruik genomen. Er wordt al veelvuldig gebruikgemaakt en voorziet dus duidelijk in een behoefte.

Op vrijdag 20 mei jl. vond bij Vitesse Delft een bijeenkomst plaats van lokale sportraden en sportplatformen uit Zuid-Holland en Zeeland. De bijeenkomst werd – op initiatief van NOC/NSF – georganiseerd door de sportraden van Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze middag was van elkaar te leren op het gebied van organisatie, positionering en identiteit van de sportraad en de lobby naar de gemeente.

Er waren drie workshopsrondes gepland.

Presentator Danny Meuken van Sports Professionals Network zocht met de deelnemers naar hoe de sportraden zich zouden moeten positioneren in een ontwikkelend sportlandschap.

Theo Neyenhuis van NOC/NSF leidde een workshop over de lobby richting de gemeente en deed dit aan de hand van casussen uit de groep.

Eric Lagendijk (Vereniging Sport en Gemeenten) tenslotte zocht met de deelnemers naar wegen om de lokale sportakkoorden duurzaam te implementeren bij de gemeente en de sportparticipatie in het algemeen te verhogen.

Het was al bij al een uiterst nuttige bijeenkomst die namens de Maassluise Sportraad werd bijgewoond door Martin Weeda.

Maandag 11 juli a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering. Locatie is Tennisvereniging Evergreen, Doctor Albert Schweitzerdreef 437, 3146 AP Maassluis.

Maandag 9 mei a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering. Locatie is Clubgebouw Bequick, Maria Rutgersstraat 2, 3141 Maassluis.

Na de opening van de vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 7 mei a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.: Sportgala 2022, ledenwerving MSR-lid vanuit binnensport, div. LED-verlichting en stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

Datum
Aanvang
Aanwezig


Afwezig m.k.

: dinsdag 9 november 2021
: 20.15 uur – in stadhuis, zaal De Buys te Maassluis
: De dames Volker(HV)-secr/notulist en Lieke Sprong (LS) en de heren Blokland(HB) vz.,
  Luijendijk(JL) en Weeda(MW) vicevz. allen MSR
: Leden Gemeenteraad en leden sportverenigingen
: Dijksman(WD)


Agenda overleg MSR en Gemeenteraad Maassluis

 1. Opening vz. MSR / Kennismakingsrondje
 2. Verslag vergadering d.d. 11 februari 2020 (bijlage)
 3. Inspreekmogelijkheden van verenigingen (per vereniging 5 min.)
 4. Ontwikkelingen 2020/2021 en beleid 2022
 5.         – Sport en accommodatiebeleid;
          – Koersdocument en advies MSR;
          – Verduurzaming sportverenigingen.
 6. Sportnota
 7. MSR -en recreatiebeleid
 8. Document politiek en verkiezingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Alleen belangstellenden die zich hebben aangemeld, zijn welkom.  Dit i.v.m. de beperkte ruimte.

N.B. Gezien de nieuwe coronaregels QR-code én identiteitsbewijs meenemen!