Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, maart 2020

Inleiding

Voor u ligt het werkplan van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2020 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Ondersteuning en advisering van de verenigingen
 • Praktische uitvoering
 • Communicatie
 • Vergaderingen
 • Geplande activiteiten 2020
 • Vergaderdata 2020
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten)- speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Ondersteuning en advisering van verenigingen

De MSR is het centrale aanspreekpunt voor verenigingen, van groot tot klein en op alle terreinen waarbij haar hulp en advies gewenst is. Veel verenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond kunnen ook daar met vragen terecht.

De MSR ziet bij die verenigingen toegevoegde waarde als het gaat om zaken die gerelateerd zijn aan gemeentelijk beleid.

De MSR is vraagbaak voor elke vereniging.

Taken die de MSR invult betreffen:

 • Advies (gevraagd en ongevraagd) en informatievoorziening;
 • Belangenbehartiging;
 • Verenigingsondersteuning.

Praktische uitvoering  

De MSR onderhoudt regelmatig contact met de verenigingen en zal zich zo uitvoerig mogelijk laten voorlichten over de stand van zaken binnen de verenigingen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daar waar ondersteuning en advisering nodig is, zal de MSR die bieden.

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

De MSR heeft naast adviserende werkzaamheden ook een uitvoerende taak.

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Sportgala van de MSR het Sportgala waar de sportman, sportvrouw, sportploeg,  jeugdsportploeg en het sporttalent worden gekozen en waar de kampioenen van Maassluis worden gehuldigd.

Tijdens het Sportgala wordt ook de MSR-Award uitgereikt aan een persoon die (volgens de MSR) veel heeft betekend voor de sport in Maassluis.

Communicatie

Het is belangrijk dat verenigingen weten wat de MSR voor hen kan betekenen en dat burgers een goed beeld krijgen van wat de MSR inhoudt.

De website: www.msrmaassluis.nl is in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe website is het officiële informatieplatform van de raad.

Daarnaast verschijnt er 6x per jaar een (digitale nieuwsbrief) en worden er regelmatig stukjes in De Maassluise Courant geplaatst. In een enkel geval wordt een persbericht gestuurd naar de regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.

Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder.

Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad.

Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.

Geplande activiteiten in 2020

In het kalenderjaar 2020 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Bezoeken van nieuwjaarsrecepties van verschillende verenigingen en politieke partijen.
 • Organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad (11 februari).
 • Organisatie van het Sportgala (21 februari).
 • De MSR is actief betrokken bij de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord en is medeondertekenaar van dat akkoord (3 februari, 13 januari en 9 maart).
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Sportnota 2021-2025.
 • Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een nieuwe Recreatienota.
 • Actieve betrokkenheid bij het accommodatiebeleid. Met name bij de totstandkoming van de sportzaal aan de Sportlaan en de ontwikkeling van de sportzaal aan de Haydnlaan.
 • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent Wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom de geplande tariefs-verhogingen van de accommodaties.
 • Tweemaandelijks overleg met de wethouder.
 • Verenigingen bezoeken en de stand van zaken bespreken.
 • Overleg met de Gemeenteraad over lopende zaken.
 • De vernieuwing van de website afronden en 6x een Nieuwsbrief verspreiden.
 • De bezetting van de MSR uitbreiden naar het gewenste aantal leden.

Vergaderdata MSR 2020

20 januari         10 augustus

2 maart            14 september

6 april               30 september

12 mei              30 november

29 juni

Data overleg MSR – wethouder in 2020

13 februari

23 april              online

16 juli                 online

24 september   online

?????

Samenstelling MSR

Bestuur

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Email:  secretaris.msrmaassluis@gmail.com

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Commissies en werkgroepen 

Werkgroep Sportgala

Hanneke Volker, Dita Edens, Arnold Peek, Latoya Heemstra

Werkgroep Breedtesport

Wil Dijksman, Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR

Hanneke Volker

Werkplan

Martin Weeda

Jaarverslag

Hanneke Volker

Begroting

Wil Dijksman

 • Het coronavirus en de maatregelen die wereldwijd worden genomen, hebben een grote impact op onze samenlevingen en ons gedrag. We zitten allemaal vol vragen en onzekerheid.

De crisis heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor werkgelegenheid, sociale contacten, onderwijs en sport.

De Maassluise sportverenigingen hebben ook te lijden gehad onder de gevolgen van de crisis.

Om die gevolgen in kaart te brengen zijn alle verenigingen (en ook de scoutinggroepen) door de MSR  benaderd met het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. Zo krijgen we een inzicht in de stand van zaken, de problemen, de verwachtingen. Hiermee stellen wij ook  het college en de gemeenteraad  op de hoogte en geeft de MSR een advies  aan deze organen.

De gestelde vragen:

 1. Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 2. Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 3. Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging?

Daarnaast een vraag over de door het college voorgestelde tariefsverhogingen/ bezuinigingen op de sport:

 1. Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging of bezuinigingsvoorstellen gemeente?

Wanneer ik kijk naar de omstandigheden waaronder de verenigingen hun sport moesten organiseren, valt op dat er keihard gewerkt is om het sporten onder deze bijzondere omstandigheden en binnen de mogelijkheden die er zijn toch te laten doorgaan. Een diepe buiging en hoed af voor iedereen die zich daarvoor inzet: bestuursleden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. 

Ook een buiging richting de gemeente die met haar ambtenaren de steeds weer nieuwe landelijke ontwikkelingen  naar de verenigingen vertaalde, adviezen en richtlijnen doorgaf. Daarnaast ook snel voor financiële lucht zorgde door de verenigingen die van binnensportlocaties gebruikmaakten geen huursom  meer in rekening te brengen. Ook richting de verschillende sportbonden en de overheid een compliment die al snel met financiële ondersteuningsmaatregelen de eerste kou uit de lucht haalden.

Ondanks al deze positieve maatregelen blijven er toch vragen over:

–        Hoe is het de verenigingen vergaan de afgelopen maanden;

–        Welke ( financiële) problemen ondervinden zij

–        En welk perspectief is er richting de toekomst?

95% Van de verenigingen hebben hun inzichten weer gegeven.

Conclusies

Het is lastig om algemene conclusies te trekken, omdat er een grote diversiteit is: Ben je een vereniging die alleen van sportzalen gebruikmaakt zoals de badmintonclub BMC of sport je binnen en buiten zoals bijvoorbeeld CKC en Unitas?

Ondanks die verscheidenheid trek ik toch voorzichtig een aantal conclusies:

 • De sociale betrokkenheid die een vereniging biedt wordt zeer gemist.
 • Er is onzekerheid over de toekomst.
 • De meeste verenigingen hebben geen acute financiële problemen.
 • Verenigingen moeten hun reserves aanspreken omdat inkomsten zijn weggevallen.
 • Verenigingen moeten investeringen uitstellen, mogelijk afstellen waardoor de kwaliteit inboet.
 • De voorgestelde bezuinigingen/tariefsverhogingen door de gemeente moeten worden geschrapt. Alle verenigingen hebben hierop zeer negatief gereageerd.

Over het laatste onderwerp:

Het college heeft in haar begroting opnieuw bezuinigingen op sport in voorbereiding.

 • Er staat nog een taakstelling uit de begroting van vorig jaar voor 2021. Dat is een verhoging van € 25.000 op de huren van sportaccommodaties. Deze besparing wordt over 2 jaar uitgesmeerd.
 • Met de begrotingsbehandeling van dit jaar wordt voorgesteld nog een keer € 25.000 te bezuinigen op sportaccommodaties: Door het maken van praktische en voordelige keuzes bij de investeringen in de binnensportaccommodaties, zoals renovatie of versobering nieuwbouw, kan (op termijn) worden bespaard.
  De MSR heeft aan het college gevraagd hoe de laatst genoemde bezuiniging praktisch wordt ingevuld maar een helder antwoord ontbreekt.

Schoolzwemmen

 • In deze begroting wordt ook op het schoolzwemmen bezuinigd. Dit schooljaar wordt nog afgemaakt, maar vanaf het schooljaar ’21-’22 wordt het geheel afgeschaft. Hierover heb ik contact gezocht met het onderwijs maar een reactie richting de MSR ontbreekt nog.
 • De MSR heeft over dit onderwerp wel vragen aan het college gesteld o.a. over het feit of er nog een vangnet komt voor kinderen zonder diploma. Dat is niet het geval. Er wordt verwezen naar het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur en naar het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Dat betreuren wij.

Advies aan B en W en de raad

De MSR laat het stuk met reacties van de verenigingen vergezeld gaan van een advies (zie bijlage). Daarin adviseren we om de sportverenigingen in het vizier te houden en daar waar nodig te ondersteunen. Daarnaast om de beoogde bezuinigingen te schrappen.   

Ik heb ook een aantal hartenkreten, vragen, opmerkingen uit de verslagen die het meest in het oog sprongen in willekeurige volgorde op een rij gezet:

–        Het wegvallen van activiteiten heeft ervoor gezorgd dat onze inkomsten sterk zijn achtergebleven.

–        Er zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. maatregelen om sporten in coronatijd toch mogelijk te maken.

–        We moeten zorgen de leden die nu niet kunnen of willen sporten binnenboord te  houden.

–        Wanneer de barinkomsten achterblijven heeft dat een grote impact op onze mogelijkheden.

–        Het aantal leden loopt terug wanneer de crisis nog veel langer voortduurt.

–        We willen de contributies niet verhogen, maar mogelijk zijn we hiertoe gedwongen.

–        We zijn bezorgd of de sponsors nog wel steun zullen blijven geven.

–        Wij zijn een kleine vereniging die het hoofd boven water probeert te houden. Dit soort maatregelen (verhogen van tarieven) helpen niet.

–        Door het verhogen van de tarieven wordt het sporten in Maassluis duurder: Minder mensen gaan sporten.

–        We hopen snel op betere tijden, om de sociale cohesie binnen onze club weer in ere te herstellen.

–        En het is te hopen dat de leden lid blijven ondanks dat de gezelligheid nu niet op de vereniging te vinden is.

–        We zullen straks weer uit het corona-dal moeten klimmen.

Huib Blokland

Voorzitter MSR

Bijlage MSR 2020.08 Advies aan college en gemeenteraad.

Vacature

De Maassluise  Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar nieuwe leden.

Vind je sport belangrijk voor het welzijn van de Maassluise burger en heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sport- en recreatiebelang in Maassluis? Kom dan de Maassluise Sportraad versterken!

De MSR is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W en de Gemeenteraad. Het beoordeelt voorstellen van B&W en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beoefenen en beleven van sport en recreatie in de stad.

Aan welk profiel denken wij?

 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • ervaring als sporter of sportbestuurder in Maassluis;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor sport en recreatie in Maassluis;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • gemiddeld circa 10 uur per maand beschikbaar.

Wat mag je van deze functie verwachten?

 • overleg en samenwerking met sportverenigingen;
 • overleg met zowel B&W als de Gemeenteraad;
 • ruimte om met je ideeën bij te dragen aan een sportieve stad;
 • een vrijwilligersvergoeding is beschikbaar.

Wat gaan  wij van jou verwachten?

 • één keer per maand avondoverleg;
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers;
 • actieve participatie in overleggen binnen het stadskantoor;
 • het fungeren als contactpersoon voor enkele sportaanbieders.

Voor meer informatie of sollicitatie: secretaris.msrmaassluis@gmail.com

www.msrmaassluis.nl

Geen Maassluis Sportgala in 2021

Helaas gaat het geplande Maassluise Sportgala 2020 in 2021 niet door!

I.o.m. de Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft de Werkgroep Sportgala moeten besluiten, dat er in 2021 geen Sportgala zal worden gehouden.
Corona heeft een grote invloed op het sporten in clubverband, zodat er te weinig kampioenen zich kunnen aanmelden.
Tevens is het niet te voorkomen, dat de coronamaatregelen ook hun weerslag zullen hebben voor het Sportgala zelf.

De Werkgroep denkt na over een alternatief, maar dat moet nog worden besproken en eventueel uitgewerkt. Vanuit de sportverenigingen kunnen er ideeën worden gemaild naar sportgala.msr@gmail.com

Als er meer bekend is, wordt dit natuurlijk z.s.m. kenbaar gemaakt.

Veel succes het komende jaar, zodat er in 2022 weer een echt Sportgala kan worden gehouden!

De MSR adviseert het college van burgemeester en wethouders.

De MSR heeft op 19 april een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd betreffende de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen van de coronacrisis.

Het college stelt dat door extra lasten, vooral op de WMO,  er ook bezuinigingen op de sport noodzakelijk zijn. Dit ondanks het feit dat de MSR vorig jaar uitvoerig heeft uitgelegd dat de verenigingen hierdoor hard geraakt worden.

In de maand mei wordt door het college de kadernota gepresenteerd en de MSR adviseert om in die nota de bezuinigingen op de sport niet op te nemen.

Daarnaast hebben we ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Daarover heeft de MSR een vragenlijst naar de verenigingen gestuurd waarin er is gevraagd welke gevolgen er nu en in de toekomst op de verenigingen afkomen. Daarop is door 85% van de verenigingen gereageerd.

De conclusie is dat de financiële pijn en onzekerheid is terug te voeren tot 5 hoofdpunten:

 • De veldhuur voor de buitensportverenigingen is weliswaar uitgesteld, maar dient alsnog te worden voldaan,
 • Het derven van winstmarge op de horeca-inkomsten en het vernietigen van voorraden voor verenigingen met een eigen barexploitatie,
 • Het mislopen van – vaak broodnodige en in de verenigingsbegroting opgenomen – extra inkomsten door het niet kunnen organiseren van toernooien en evenementen,
 • De onzekerheid of de gemeentelijke subsidies – gekoppeld aan dergelijke evenementen en toernooien – desondanks kunnen worden geïncasseerd,
 • De dreiging van het beëindigen van sponsorcontracten.

De gemeente en het rijk hebben een aantal steunmaatregelen genomen en daarmee zijn alle verenigen blij maar de MSR vindt deze niet voldoende.

Dat heeft geleid tot het volgende advies:                  

 • De MSR adviseert – gezien de financiële problemen waarmee de meeste Maassluise sportverenigingen worden geconfronteerd – de beoogde bezuinigingen op de sport  te schrappen uit het pakket van maatregelen dat u in de kadernota wil presenteren.
 • De MSR adviseert  het college om voor de buiten- en binnensportverenigingen een zelfde financiële regeling te hanteren t.a.v. de huur van de accommodaties.
 • De MSR adviseert om in het eerste kwartaal van 2021 de situatie van de Maassluise sportverenigingen te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om knelpunten op te lossen

Zie voor het volledige advies: MSR 2020.04 Brief aan College B&W – Adviezen Bezuinigingen in de sport.

Inhoudsopgave

Inleiding

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet besloten een sportakkoord te sluiten met sportorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’: het toekomstbestendig maken van de organisatie en financiën van de sport. Dit Nationale Sportakkoord bevat zes pijlers; inclusief sporten, vitale sport- en beweegaanbieders, van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur en topsport die inspireert. Deze pijlers kunnen vertaald worden naar lokaal.

Maassluis richt zich op de volgende pijlers:

 1. Vitale sport- en beweegaanbieders
 2. van jongs af aan vaardig in bewegen
 3. inclusief sporten
 4. positieve sportcultuur

De positieve sportcultuur is in dit akkoord niet verder uitgewerkt, omdat dit in de bijeenkomsten verder niet expliciet aan de orde is geweest. We hechten er echter wel belang aan dat iedereen in Maassluis op een veilige en plezierige manier kan sporten. Aan dit punt moet nog nadere invulling gegeven worden, we willen het waar mogelijk aandacht geven bij de acties die we gaan oppakken.


Door drie bijeenkomsten te houden en die voor iedereen open te stellen zijn ideeën opgehaald die gedragen worden door de aanbieders zelf. Met sport- en beweegaanbieders wordt hier ook bedoeld onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In dit lokaal sportakkoord wordt de aanpak voor de realisatie van de plannen beschreven. 

Met het ondertekenen van dit Sportakkoord geven de sport- en beweegaanbieders
aan met elkaar te willen werken aan de ambities van dit lokaal sportakkoord Maassluis. Iedere aanbieder die zich alsnog meldt en zich kan vinden in dit lokaal sportakkoord en daar een actieve rol in wil spelen, kan zich aansluiten. Dit lokaal sportakkoord Maassluis is een ambitiedocument, zodat hieraan geen juridische rechten kunnen worden ontleend.

Hoofdstuk 1 - Vitale sport- en beweegaanbieders

Maassluis vindt dat onder vitale sport- en beweegaanbieders alle sport- en beweegaanbieders vallen, die verder willen ontwikkelen,
hier open voor staan en sport en bewegen op een positieve manier willen benaderen. Vertegenwoordigers van deze aanbieders hebben
de volgende vier ideeën bedacht om nog sterker te worden en vier ideeën voor het werven van vrijwilligers.

Versterken onderlinge samenhang aanbieders

Maassluissport.nl

Het ontwikkelen van een website waar inwoners op eenvoudige wijze al het sport- en beweegaanbod kunnen vinden. De organisaties leveren zelf informatie aan volgens een vast format. De website kan aangepast worden met meerdere modules.

Open sportroute

Dit nieuwe aanbod wordt opgezet voor mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met verschillende sporten. Dit kan tijdens de Nationale Sportweek, maar dit kan ook meerdere malen per jaar georganiseerd worden.

Sportclubs naar andere beweegaccommodaties

Beweegaccommodaties van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en verzorgingshuizen kunnen door sportclubs benut worden om activiteiten te ontwikkelen. Dit om mensen (weer) aan het bewegen te krijgen en mogelijk ook nieuwe leden en vrijwilligers te werven.

Voor wie?
Voor sportclubs, verzorgingshuizen, welzijnscentra, scholen en fysiotherapiepraktijken.

Acties:

Online forum sportdaten

Doel is om het gemakkelijker te maken aanbieders met elkaar in contact te brengen en om elkaar vragen te kunnen stellen en daar ook antwoord op te krijgen (van elkaars kennis gebruikmaken, niet opnieuw het wiel uitvinden). Het delen van een nteressante notitie, plan, draaiboek en/of webinar.

Voor wie?
Met name voor sportbestuurders en vrijwilligers, maar mogelijk kan het in een later stadium ook uitgebreid worden naar andere organisaties als scholen, zorginstellingen, etc.

Acties:

Vrijwilligers werven

Voor het werven van vrijwilligers werd de deelnemers gevraagd om een nieuwe manier van vrijwilligers werven te bedenken. Vier ideeën worden hieronder verder uitgewerkt.

Tinderapp vrijwilligers

Ontwikkel een app met het swipe principe van Tinder. Op de app zijn de vrijwilligerstaken te zien. Je bent verplicht om twee taken uit te voeren. Dit kunnen teamtaken zijn of algemene taken. Je kan ook zelf een taak bedenken en uitvoeren in overleg met bestuur. 

Acties:

Vrijwilligerspool vanuit verschillende verenigingen

Specialistische vrijwilligers voor andere verenigingen inzetten via een pool. (financiën, juridisch en vertrouwenspersoon).

Acties:

Speeddate sessies voor matches

Eens per kwartaal op de vereniging een speeddate organiseren voor leden. Op tafels liggen lijsten met werkzaamheden waarop door leden te verrichten vrijwilligerswerk staat. Elk lid verricht hiervan twee taken. Na het seizoen weet de organisatie wie zich wel of niet aan de afspraken gehouden heeft en kan mensen aanspreken. 

Acties:

Welkom Box

Per organisatie kan een Welkom Box voor vrijwilligers
samengesteld worden. De organisatie is er geheel vrij in
om de inhoud te bepalen. Dit leuke idee hoeft geen verdere uitwerking want het is direct toepasbaar.

Acties:

Hoofdstuk 2 - Van jongs af aan vaardig in bewegen Gezonde leefstijl

Voor kinderen is het belangrijk dat zij al vroeg met voldoende bewegen en gezonde voeding  in aanraking komen. Voor de gezonde leefstijl zijn twee ideeën nader uitgewerkt, geïnspireerd op een soort gezonde Pokémon Go variant. Het accent bij het eerste idee ligt op de leeftijdscategorie 18-45 jaar en het tweede idee op 0-8 jaar. Beide ideeën gaan uit van een uitnodigende buitenruimte.
Daarnaast is het idee Gezonde Food Festival uitgewerkt.

Buitensportboulevard Nieuwe Waterweg (18-45 jaar)

Ontwikkel een sportboulevard langs de Nieuwe Waterweg. Dit moet een uitdagende locatie worden met hindernissen, free running obstakels en obstacle run. Plaats balken, legpress, biceps en triceps training mogelijk. Je kan zelf bewegen of onder professionele begeleiding. Ook is de boulevard lang genoeg voor looptraining en onderdeel van een fietsroute. De boulevard is perfect voor minder belastbare mensen.

Acties:

Ontwikkel speeltuin tot beweegtuin (0-8 jaar)

Ontwikkel een huidige speeltuin tot beweegtuin. Speeltuin Nijverheidstraat kan
als voorbeeld genomen worden. Kinderen tot 8 jaar kunnen dan naast spelen ook gericht bewegen aan basisvaardigheden zoals, klimmen, klauteren, hardlopen, springen en balanceren.

Acties:

Gezond Food Festival

Via Maassluissport.nl een “gezond gerecht” wedstrijd uitschrijven. Deze gerechten worden op het Gezonde Food Festival geserveerd aan bezoekers. Iedereen die gezond wil eten in Maassluis is welkom.

De maaltijden zijn bereid met voedsel van plaatselijke ondernemers. Er komt een winnaar. De recepten komen op Maassluissport.nl Elk jaar vinden er één of twee van deze festivals plaats met beweegactiviteiten als side programma.

Acties:

Hoofdstuk 3 - Inclusief sporten

Onder inclusief Sporten wordt in Maassluis verstaan:

 • Sporten voor iedereen met of zonder beperking en door elkaar heen waar het kan
 • Er zijn geen financiële beperkingen als je wilt sporten
 • Is onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, geloof en afkomst
 • Gaat uit van respect en ruimte om jezelf te zijn.

Nodig om inclusief sporten mogelijk te maken

 • Geschoolde begeleiding
 • Faciliteiten en materialen
  beschikbaar
 • Regionaal vervoer
 • Vraag en aanbod goed in beeld hebben
 • Zet beweegcoach in
 • Eenmalige activiteiten
 • Inzichtelijk beschikbare fondsen en subsidies om nieuw aanbod te starten
 • Geen financiële drempels om te sporten
 • Ambassadeur inzetten
 • Aandacht voor acceptatie
 • Gescheiden kleedkamers
 • “Onzichtbaar sporten”
 • Connectie zorgaanbieders
 • Alle regelgeving in beeld

Acties:

Hoe verder met het lokaal spoortakkoord 2020 – 2021?

De adviesgroep lokaal sportakkoord zal de voortgang van de werkgroepen en de uitvoering monitoren. In de adviesgroep zit een vertegenwoordiging van de MSR, de adviseur lokale sport, Welzijn E25 en de beleidsadviseur sport Maassluis. Het is wenselijk deze
adviesgroep verder uit te breiden.

De werkgroep Maassluissport.nl heeft aangegeven dat zij ook actief wil blijven voor de verdere uitwerking totdat de website actief is.
Voor de werkgroep Gezonde Leefstijl is uitbreiding gewenst om de twee plannen, sportboulevard en van speeltuin naar beweegtuin,
nader uit te werken. De beweegcoach Aangepast Sporten wil dat de werkgroep inclusief sporten uitgebreid wordt voor de verdere
uitwerking van de voorwaarden die genoemd zijn om inclusief sporten een boost te geven.

Deelnemers aan de bijeenkomsten en de aanwezigen bij deze slotbijeenkomst worden verzocht zich aan te melden voor een
bestaande werkgroep of voor een nieuwe werkgroep waar een vacature voor is, zoals “Open Sportroute”, “Sportclubs naar andere
beweegaccommodaties” en “Gezond Food Festival”. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de adviesgroep lokaal sportakkoord,
horen we dit ook graag. Dit kan via sportloket@maassluis.nl.

De sportformateur zal in de maand maart 2020 nog contact met de deelnemers opnemen voor een evaluatie en om te kijken welke bijdrage de deelnemers nog zouden willen leveren. Het sportakkoord kan alleen een succes worden als de sport- en beweegaanbieders een actieve rol vervullen in het vervolg van dit sportakkoord.

Bedankt voor uw inzet tijdens de bijeenkomsten!

Steef van den Boom
Sportformateur

Sportzaal Sportlaan
De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan. Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Revius Lyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.
Twee mogelijke locatievarianten
Bij één variant is de sportzaal opgenomen in het groen tussen de parkeerplaats en het Evides pompstation en is zoveel mogelijk ruimte voor het herinrichten van het plantsoen. Bij de tweede variant ligt de sportzaal zichtbaar voor aan de Sportlaan en is de zaal ook zichtbaar vanaf de Vermeerlaan.
Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopavond op 20 januari 2020 heeft de gemeente de bouwplannen uitgelegd aan ruim 80 belangstellenden. De stedenbouwkundige van de gemeente gaf een toelichting op twee mogelijke locatie varianten.
In gesprek
Belangstellenden gingen ook in gesprek met andere vertegenwoordigers van de gemeente, bijvoorbeeld over verkeer en parkeren, groen en het toekomstige gebruik van de sportzaal. Ook konden belangstellenden via een reactieformulier opmerkingen doorgeven aan de gemeente en zich opgeven voor een meedenkgroep.

De Sportraad nodigt een keer per jaar de gemeenteraad uit om met elkaar op informele wijze de stand van zaken op sport- en recreatiegebied te bespreken. Alle fracties waren aanwezig met een of meer leden. Dit keer waren we te gast bij TV Evergreen.
Er ontstond een levendige discussie over onderwerpen die al langere tijd de Maassluise sportagenda beïnvloeden: de plannen voor binnensportaccommodaties, de nog altijd dreigende tariefsverhogingen voor de verenigingen, het visiestuk van de Sportraad: Trots op de sport in Maassluis.
Wat de mogelijke tariefsverhogingen betreft: wanneer deze door het college opnieuw in de kadernota worden opgenomen zal de MSR er samen met de verenigingen alles aan doen om verhogingen te voorkomen. Voorlopig wachten wij de plannen van het college af. Over de voortgang van de bouw van de sportaccommodaties wordt aan de raadsleden de zorg uit gesproken dat plannen opnieuw op de lange baan worden geschoven. Een aantal raadsleden onderschrijft de mening van de Sportraad om niet na elkaar te ontwikkelen maar naast elkaar.
Verder wordt een schouw voorgesteld: een onderzoek naar de bouwkundige staat van de buitensportaccommodaties. Dit omdat ook voor deze accommodaties plannen moeten worden gemaakt om deze aan de eisen van de toekomst te laten voldoen.
Naast deze onderwerpen is er ook gesproken over een nieuw te ontwikkelen sportnota en over de evaluatie van de nota die van 2013 tot 2019 aan de orde was. Ook zijn we allemaal benieuwd naar de resultaten van het Sportakkoord. Dat zal op 9 maart worden gepresenteerd.
Na de vergadering wordt vastgesteld dat het een prima vergadering was waarin op constructieve wijze met elkaar overlegd is.

Het thema van het Maassluise 2019 Sportgala was dit jaar (21 februari 2020)

“Trots op onze sporters in Maassluis”

Maassluis heeft veel sporters, waarvan een groot deel in 2019 kampioen zijn geworden. Al deze kampioenen worden uitgenodigd en ontvangen een medaille en/of beker. De Uiverzaal van de Koningshof zat dan ook vol met sporters en hun familie, sponsoren en genodigden.
Burgemeester Haan en wethouder Evers waren beiden aanwezig en kregen ieder een rol in het programma toebedeeld. De ladyspeaker was Fleur van Gelderen, ook bekend van haar activiteiten bij de WOS.

Hoogtepunt van de avond was de verkiezing van sportman en sportvrouw van het jaar: Judoka Margit de Voogd werd sportvrouw en wielrenner Bas van der Kooij werd sportman van het jaar.
Sportploeg werd Heren 1 van Badminton Club Maassluis. Jeugdsportploeg werd het judoteam van Mahorokan Jongens – 18 jaar.
Sporttalent is geworden judoka Nanco Krijthe.

Sport is een en al beweging en dat liet Juliette Barzilaij met een demonstratie van Juuls Hoop Vibes zien. Later hield zij een workshop, waarbij het toneel vol met deelnemende sporters stond.

Aangezien er was verzocht om in feestelijke kleding te komen omdat dit een Sportgala is, was iedereen mooi gekleed. Het team van MHV Evergreen H6F1 zag er met hun witte overhemden en groene vlinderdas dan ook geweldig uit!
Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje tijdens de muziek van de DJ.
We kunnen samen met de sporters terugkijken op een geslaagde avond!

Overige prijzen:
Aanmoedingingsprijzen sportgala 2019
– Britt Ootjers – Team Xtream NL Snowboarding
– Sem Nijman – Baseball Academy Unicorns
– Marian Strik – Onderwater Sport Vereniging Delphis Maassluis
– Simon van Eeden – Onderwater Sport Vereniging Delphis Maassluis
Sportwaarderingsprijs: Roy Hess en Marco van Katwijk
MSR AWARD 2020 – Abdel Kechouh Kids Olympics
De Vopaksportstimuleringsprijzen gingen naar tafeltennisverniging T.O.G en handbalvereniging Unitas’63.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de accommodatie van de hockeyvereniging.
Met de bijdragen van de gemeente Maassluise in het kader van de kleedkamersubsidie wordt aan de reeds bestaande clubruimte een nieuw deel aangebouwd.
In het nieuwe deel, dat geheel rolstoeltoegankelijk is, komen toiletten, een invalide toilet, kleedkamers, teamkamers t.b.v. wedstrijdbesprekingen en een lockerruimte. In de kleedruimten komt vloerverwarming.
Het gebouw is uitgevoerd in hout, is dubbel geïsoleerd en wordt voorzien van zonnecollectoren.
Ook de omgeving van de gebouwen wordt opnieuw bestraat en aan de clubruimte komt een overkapping, waardoor ook bij minder weer buiten kan worden gekeken naar de wedstrijden
Gemikt wordt op een oplevering begin mei. Uiteraard wordt de opening gevierd, maar wanneer, is nog niet duidelijk.
Een aantal verenigingen waren MHV Evergreen al voorgegaan: ook VDL en MSV ’71 hebben nieuwe kleedkamers. Er ligt een subsidieaanvraag van wielerclub De Coureur. Ook C.K.C zal komend jaar haar plannen naar buiten brengen.