Verenigingen in coronatijd
Corona zorgt nog er nog altijd voor dat we met elkaar in treurige sportomstandigheden verkeren: De sportzalen zijn gesloten, competities liggen stil, kantines zijn gesloten. En dat zal voorlopig nog tot half januari 2021 voortduren.
De MSR heeft in oktober jl. van bijna alle verenigingen een reactie ontvangen op de vragen over de gevolgen van corona voor hun vereniging. De samenvatting is naar alle verenigingen, de wethouder en de gemeenteraad verzonden.
Daarna zijn veel bestuursleden ingegaan op de uitnodiging van wethouder Evers om online over de coronaomstandigheden te praten. Er zijn twee zinvolle bijeenkomsten georganiseerd, waarin we van elkaar konden horen hoe we door de eerste coronagolf heen waren gekomen en welke problemen er waren. De belangrijkste conclusies vindt u op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. De algemene conclusie was dat er op dat moment nog geen duidelijk beeld kon worden vastgesteld en er op een later moment opnieuw naar de situatie moet worden gekeken. Er is afgesproken dat de verenigingen in april/mei 2021 opnieuw met de wethouder en burgemeester in gesprek gaan.

Advies aan college
De MSR heeft een advies naar het college en de gemeenteraad gestuurd waarin ook werd aangedrongen de voorgenomen bezuinigingen op de sport, zeker gezien de huidige omstandigheden, van tafel te halen. Dat is niet gebeurd en vanaf 2022 zullen de verenigingen daarmee geconfronteerd worden. Hoe die invulling zal gebeuren, moet worden afgewacht, maar duidelijk is wel dat geen enkele vereniging hierop zit te wachten. Dat er bezuinigd moet worden is ook de MSR duidelijk, maar bezuiniging op sport vinden wij een verkeerde keuze. In dit verband vindt de MSR het opmerkelijk dat bij de begrotingsbehandeling binnen het cluster waarin sport en recreatie is ondergebracht (samen met de groenvoorziening en ook cultuur) er wel op sport en groen wordt bezuinigd, maar niet op cultuur. De MSR gunt ieder alle goeds, maar is ook van mening dat een evenredige verdeling van de bezuinigingen tot de gemeentelijke uitgangspunten moet horen. 

Teleurstellend informatie over de voortgang van de binnensportaccommodaties
Op 18 december jl. ontving de MSR een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken over de ontwikkeling van de binnensportaccommodaties was weergegeven. Samengevat komt het erop neer dat er aan de vervanging van de Olympiahal voorrang wordt verleend boven de bouw van de vervanging voor de sportzaal aan de Haydnlaan. De gymnastiekvereniging Maassluis kan haar plannen en ambities daarmee opgeven en het onderwijs en een aantal sportverenigingen zullen nog vele jaren van de zeer verouderde locaties Haydnlaan en de Parkiet gebruik moeten maken. De MSR is daar in het geheel niet blij mee. De gehele brief vindt u via de link:
https://maassluis.raadsinformatie.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/638054

Plannen voor de Sportlaan eindelijk concreet
Begin 2021 wordt er een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan naar de gemeenteraad gezonden. Stappen die gezet zijn: Er is een architect gekozen die de eerste ontwerpschetsen heeft aangeboden. Deze zullen verder worden uitgewerkt. Samen met de Meedenkgroep zullen alle aspecten die met de totstandkoming van de zaal te maken hebben, worden besproken: Ontwerp van het gebouw, parkeren, doorstroming verkeer, invulling van het groen en de (sociale) veiligheid. Voorlopig wordt in de voorstellen een opleverdatum genoemd van augustus 2023. Wie meer van de plannen wil weten: https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling/ 

Motie over vernieuwing binnensportaccommodaties aangenomen
In de vergadering van 3 november jl. hebben alle partijen van de gemeenteraad een motie “Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties” van de Christen Unie aangenomen. De motie heeft tot doel het college te activeren nu echt werk te maken van de verdere vernieuwing van de binnensportaccommodaties. Het zou dan een plan worden waarin ook huizenbouw wordt geïntegreerd.

De gemeenteraad verzoekt het college:

 • Het projectteam versnelling woningbouw nadrukkelijk te betrekken bij de opgave rond vernieuwing
  binnensportlocaties.
 • Een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren,
  waarbij woningbouw al dan niet gedeeltelijk een positieve bijdrage kan leveren in de financiering.
 • Andere mogelijke (co)financieringsbronnen hierbij te onderzoeken.
 • De raad te informeren voor 1 maart 2021.

De MSR is zeer benieuwd of deze motie wordt uitgevoerd en het college nu echt in de goede richting gaat
bewegen.

Nieuw sportbeleid
De MSR vraagt al jaren om de ontwikkeling van nieuw sportbeleid. De oude Sportnota beslaat de periode van 2013-2017. We hebben er opnieuw bij de wethouder op aangedrongen er het komend jaar echt werk van te maken. Het lijkt er nu op dat er in 2021 een begin mee zal worden gemaakt. De verenigingen zullen bij het proces nauw worden betrokken. 

Maassluise sportverenigingen reageren massaal
Begin oktober jl. hebben wij de verenigingen de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er problemen binnen jouw vereniging als gevolg van de coronacrisis?
 • Kun je een inschatting maken van de financiële consequenties t.g.v. de coronacrisis?
 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging
 • Hoe kijk je aan tegen de tariefsverhoging en/of bezuinigingsvoorstellen van de gemeente?

Hierop is door de aangeschreven verenigingen massaal gereageerd, waarvoor onze dank. Het onderwerp
leeft en heeft zijn impact op het verenigingsleven. Uit de antwoorden – hoe divers ook – kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:

 • De meeste verenigingen hebben op dit moment geen acute financiële problemen, maar moeten wel
  hun reserves aanspreken, omdat inkomsten zijn gedaald of volledig zijn weggevallen.
 • Investeringen moeten worden uitgesteld, waardoor er aan kwaliteit wordt ingeboet.
 • De sociale cohesie die een vereniging biedt, wordt node gemist.

Het antwoord van de clubs op de vierde vraag was unaniem en verraste ons niet. In deze zware tijden komt een tariefsverhoging van de sportaccommodaties bijzonder slecht uit. Met jullie input in de hand hebben we het college het volgende geadviseerd:

 1. Kennis te nemen van de bijzondere omstandigheden waarin de verenigingen verkeren en op de
  hoogte te blijven van de situatie waarin de verenigingen zich bevinden. Dit door de verenigingen
  actief te benaderen en met hen in gesprek te gaan.
 2. Vanwege de zeer bijzondere en onzekere omstandigheden over enkele maanden de situatie waarin
  de verenigingen verkeren opnieuw te onderzoeken en de maatregelen te nemen die nodig zijn.
 3. Waar nodig de verenigingen die in financiële nood verkeren te ondersteunen.
 4. Gezien de bijzondere omstandigheden af te zien van de beoogde bezuinigingen op de sport.

Zoals reeds eerder in deze Nieuwsbrief gemeld neemt de gemeente de eerste drie punten ter harte en zal zij in 2021 met de verenigingen in gesprek blijven. Het laatste punt in ons advies heeft helaas niet geleid tot enige aanpassing van de voorgenomen tariefsverhogingen bij de sport.

Nieuw MSR-lid Lieke Sprong
“Per december ben ik verwelkomt als nieuw lid van de MSR. Na een oproep in De Schakel heb ik mij aangemeld om de MSR te versterken. Ik heb mij aangemeld, omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil inzetten om Maassluis nog een stukje fijner te maken als stad om in te wonen en te bewegen. Ik wil graag aan de slag om de vele vrijwilligers in de sportsector met elkaar te verbinden, zodat er makkelijker kan worden gewerkt naar nog mooiere resultaten.”

Sportgala 2020
Zoals bekend, gaat het Sportgala in 2021 niet door. Dit alles vanwege de coronamaatregelen. Er is gelukkig wel een pluspunt. De Vopak Sportstimuleringsprijs (2x €500,=) kan wel worden uitgereikt. Alle sportverenigingen hebben hierover bericht gehad en het zou fijn als er reacties komen. In principe is de sluitingsdatum 31 december 2020. 

De Maassluise Sport- & Recreatieraad wenst alle Maassluise sportverenigingen en overige sporters fijne Kerstdagen en voor 2021 een sportjaar zonder al te veel belemmeringen vanwege corona. We kunnen dan in 2022 weer een geweldig Sportgala houden, zodat we opnieuw “Trots op de sport in Maassluis” kunnen zijn.

Enquête over gevolgen corona
Bij het begin van de crisis hebben we veel reacties gehad op onze vragen over de mogelijke gevolgen voor uw vereniging. Ondertussen is er veel gebeurd. De huren voor de binnensportverenigingen zijn vervallen, die van de buitensport zijn voorlopig opgeschort. Daarnaast is een aantal maatregelen door de sportbonden en ook het Rijk genomen om de lasten te verlichten. Over enkele maanden weten we waarschijnlijk beter hoe de Maassluise verenigingen ervoor staan. In een overleg met wethouder Evers hebben wij afgesproken dat de MSR in september a.s. een tweede vragenronde start en hoopt van u inzicht te krijgen wat de crisis voor uw vereniging betekent / betekend heeft. Dat wordt dan een vraag op hoofdzaken, niet op detail. Met de bevindingen van alle verenigingen kunnen we een duidelijk beeld bij de wethouder en de Gemeenteraad neerleggen.

Brief aan College over voorgenomen bezuinigingen op de sport
In april jl. heeft de Sportraad een brief aan het College gestuurd waarin we naast onze zorgen over de coronacrisis ook voorstellen de voorgenomen bezuinigingen (de 10% voor alle verenigingen) te schrappen. De MSR heeft nog geen antwoord op die brief ontvangen. Wel heeft de Gemeenteraad met het College in mei jl. de Kadernota vastgesteld. Hierin worden de plannen voor de begroting van 2021- 2023 neergelegd. Het is duidelijk dat er €1,5 miljoen moet worden bezuinigd, maar op welke manier en op welke gebieden wordt in november a.s. bepaald. Het College wil eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis, voor er definitieve plannen worden gemaakt. Maar één ding is duidelijk: de bezuinigingen op de sport zijn nog niet van de baan.

Verzoek gemeente
In maart jl. heeft de MSR u gevraagd welke gevolgen de coronacrisis voor u op dat moment had. Veel verenigingen, bijna 90%, hebben daarop gereageerd. Tijdens een gesprek met de wethouder kwam de vraag of ook hij over die gegevens mocht beschikken. Wij hebben toegezegd daarvoor toestemming te vragen. Wanneer u dat geen probleem vindt, stuurt u dan deze mail terug naar onze secretaris met de mededeling : JA. Wij zorgen dan voor het doorsturen van uw reactie.

Ontwikkelingen rond nieuwbouw sportlocaties
Handbalvereniging Unitas’63 heeft haar nieuwe accommodatie bij MSV ‘71 betrokken. Een prachtig handbalveld en een opslagruimte geven de vereniging weer nieuwe impulsen. Het is ook een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen twee verenigingen.

MHV Evergreen sluit een langdurige periode van ontwikkelen en bouwen af met de feestelijke opening, van zowel de nieuwe kleedkameraccommodatie als het nieuwe waterveld, op zaterdag 11 juli a.s. In beide gevallen heeft de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de plannen.
De MSR feliciteert zowel Unitas als MHV Evergreen met hun vernieuwde accommodatie en wenst hen veel sportief succes!

Voor de sportzaal aan de Sportlaan is de definitieve plaats bepaald. De gemeente gaat met verschillende belangengroeperingen, bewoners, omliggende sportverenigingen, het zwembad en een horecagelegenheid overleggen over de ontsluiting en het parkeerbeleid. De voortgang van de ontwikkeling van de bouw zelf heeft onze zorg. Green Eagles en het Reviuscollege hebben alle zaken die met de bouw te maken hebben met de gemeente besproken. Wat hen en ook ons betreft, mag de eerste spa snel de grond in.

De plannen voor de nieuwbouw van het gymnastieklokaal aan de Haydnlaan lopen vertraging op. Waar in het eerste kwartaal van dit jaar een plan zou worden gepresenteerd, is dat verschoven naar het laatste kwartaal. De MSR is niet blij met deze ontwikkeling.

Subsidieregelingen voor jeugd en jong volwassenen 
Graag willen wij de verenigingen erop wijzen dat leden t/m 27 jaar, voor wie het door hun financiële situatie niet mogelijk is om aan hun contributieverplichtingen te voldoen, gebruik kunnen maken van de diensten van een tweetal fondsen. Voor de jeugd t/m 17 jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar is dat het Jongvolwassenenfonds Sport en Cultuur. Informatie over beide fondsen alsmede de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn te vinden op de site van de gemeente Maassluis: maassluis.nl/sport-cultuur-en-vrije-tijd/fondsen-sport-en-cultuur_46175

Nieuwe website
De MSR heeft een nieuwe website. Het nieuws wordt nu gepresenteerd in een nieuw fris jasje.
Kijk even op: https://msrmaassluis.nl
Voor de site willen we ook sportfoto’s plaatsen. Wanneer jullie foto’s beschikbaar willen stellen, graag! Je kunt deze dan sturen naar de secretaris van de MSR (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). De MSR is op zoek naar nieuwe leden

De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar nieuwe leden.
Vind je sport belangrijk voor het welzijn van de Maassluise burger en heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang in Maassluis? Kom dan de Maassluise Sportraad versterken! De MSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat op verzoek van B&W, gevraagde en ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad.

Aan welk profiel denken wij?

 • een hart voor sport in het algemeen;
 • ervaring als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;
 • thuis in Maassluis en in de sportwereld van de stad;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • gemiddeld circa 15 uur per maand beschikbaar. 
Wat mag je van deze functie verwachten?
 • inspirerend overleg en samenwerking met sportverenigingen;
 • verbreding van je sportieve netwerk;
 • ruimte om met je sportieve ideeën bij te dragen aan een sportieve stad.

Wat gaan wij van jou verwachten? 

 • één keer per maand avondoverleg; 
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers; 
 • actieve participatie in overleggen binnen het stadskantoor;
 • het fungeren als contactpersoon voor enkele sportaanbieder
Voor meer informatie of sollicitatie: secretaris.msrmaassluis@gmail.com
 
Goede vakantie en goede start van het volgende seizoen
De meesten van jullie zijn gestart met de voorbereidingen voor het volgende seizoen.
Wij wensen u veel succes daarmee en laten we hopen op een goed sportjaar.
De MSR wenst u allen een goede vakantie!
 
Met groet, namens de Sportraad,
Huib Blokland

De Sportraad gaat u vanaf heden regelmatig op de hoogte brengen van de zaken die op sport- en recreatiegebied spelen.

De samenstelling van de MSR: de dames Dita Edens en Hanneke Volker, de heren Andre Bock, Wil Dijksman, Joop Luijendijk, Martin Weeda en Huib Blokland.

De verhoging van de tarieven nog niet van de baan.

U heeft ongetwijfeld de discussies gevolgd rond de voorgenomen tarievenverhoging. We spreken dan over een verhoging van minimaal 10%. Is de lucht nu geklaard? Zijn de verhogingen van de tarieven van de baan? Zeker niet! Tijdens de behandeling van de begroting is er door de gemeenteraad een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om het hele bezuinigingspakket opnieuw te bekijken. Dit nadat er vanuit het rijk extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat de bezuinigingen zijn uitgesteld maar niet van tafel. Het college komt pas in het voorjaar met haar definitieve standpunt. Aan de sportend Maassluis: Laat aan leden van de Gemeenteraad en het College horen wat je daarvan vindt, wat de verhoging voor jouw vereniging betekent. De Sportraad zal in ieder geval van zich laten horen, de komende maanden.

Startavond Maassluis Sportakkoord

Op maandagavond 25 november organiseert de Gemeente in het Lentiz Revius Lyceum, (Reviusplein 8) de startbijeenkomst voor het lokaal sportakkoord. Vanaf 19.15 u. kunt u binnenlopen.
Tijdens deze bijeenkomst gaan de sport- en beweegaanbieders, partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden in gesprek over de toekomst van sport en bewegen in Maassluis. De Sportraad vindt het belangrijk dat alle verenigingen meedenken, meepraten, meebeslissen. U komt ook?

Visiedocument van MSR

Enige tijd geleden heeft u van ons het Sportraad visiedocument “Trots op de sport in Maassluis” ontvangen. Dat zal voor de raad als uitgangspunt dienen bij de komende gesprekken over het sportakkoord.

Thema avond met verenigingen

Op initiatief van de voorzitter van MVC heeft de MSR op 12 november een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal meer kleine verenigen, Unitas, TOG, VCM, BCM, De Gophers aan deel hebben genomen. In een open sfeer werd in gegaan op de uitdagingen waarvoor deze verenigingen staan en welke raakpunten er waren. De conclusie van de avond was dat er zeker verder gesproken gaat worden en er gezamenlijke acties op een aantal terreinen worden georganiseerd. De MSR vraagt zich af of er ook bij andere verenigingen de behoefte bestaat eens zonder agenda met elkaar te praten. Mocht dat het geval zijn neem dan contact op met de secretaris, te bereiken via dit mailadres.

Met groet, namens de raad,
Huib Blokland