Bezuinigingen en coronacrisis hebben grote impact op Maassluise sport.

De MSR adviseert het college van burgemeester en wethouders.

De MSR heeft op 19 april een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd betreffende de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen van de coronacrisis.

Het college stelt dat door extra lasten, vooral op de WMO,  er ook bezuinigingen op de sport noodzakelijk zijn. Dit ondanks het feit dat de MSR vorig jaar uitvoerig heeft uitgelegd dat de verenigingen hierdoor hard geraakt worden.

In de maand mei wordt door het college de kadernota gepresenteerd en de MSR adviseert om in die nota de bezuinigingen op de sport niet op te nemen.

Daarnaast hebben we ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Daarover heeft de MSR een vragenlijst naar de verenigingen gestuurd waarin er is gevraagd welke gevolgen er nu en in de toekomst op de verenigingen afkomen. Daarop is door 85% van de verenigingen gereageerd.

De conclusie is dat de financiële pijn en onzekerheid is terug te voeren tot 5 hoofdpunten:

  • De veldhuur voor de buitensportverenigingen is weliswaar uitgesteld, maar dient alsnog te worden voldaan,
  • Het derven van winstmarge op de horeca-inkomsten en het vernietigen van voorraden voor verenigingen met een eigen barexploitatie,
  • Het mislopen van – vaak broodnodige en in de verenigingsbegroting opgenomen – extra inkomsten door het niet kunnen organiseren van toernooien en evenementen,
  • De onzekerheid of de gemeentelijke subsidies – gekoppeld aan dergelijke evenementen en toernooien – desondanks kunnen worden geïncasseerd,
  • De dreiging van het beëindigen van sponsorcontracten.

De gemeente en het rijk hebben een aantal steunmaatregelen genomen en daarmee zijn alle verenigen blij maar de MSR vindt deze niet voldoende.

Dat heeft geleid tot het volgende advies:                  

  • De MSR adviseert – gezien de financiële problemen waarmee de meeste Maassluise sportverenigingen worden geconfronteerd – de beoogde bezuinigingen op de sport  te schrappen uit het pakket van maatregelen dat u in de kadernota wil presenteren.
  • De MSR adviseert  het college om voor de buiten- en binnensportverenigingen een zelfde financiële regeling te hanteren t.a.v. de huur van de accommodaties.
  • De MSR adviseert om in het eerste kwartaal van 2021 de situatie van de Maassluise sportverenigingen te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om knelpunten op te lossen

Zie voor het volledige advies: MSR 2020.04 Brief aan College B&W – Adviezen Bezuinigingen in de sport.