Werkplan 2022 Maassluise Sport- & Recreatieraad

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, juli 2022

Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2022 van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en
kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2022 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Coronacrisis en advisering verenigingen
 • Lokaal Sportakkoord
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Sportgala
 • Activiteiten
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Overleg met de Gemeenteraad
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport)verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende
moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen.
Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten) speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Coronacrisis en advisering van verenigingen

Na twee jaren waarin de Maassluise sportverenigingen te maken hadden met overheidsmaatregelen, die het coronavirus moesten beteugelen, kan de opgelopen schade worden geïnventariseerd. Geplande evenementen en competities konden niet doorgaan en soms haakten ook sponsors af.
Met name de binnensportverenigingen raakten leden kwijt en verloren de binding met hun leden. Verenigingen die barinkomsten misliepen door de verplichte sluiting werden daarvoor gecompenseerd.

De MSR houdt contact met de individuele verenigingen en zal zich laten voorlichten over de stand van zaken binnen die verenigingen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad

Lokaal Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in Maassluis een Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen na een aantal brainstormsessies. In maart 2020 werd dat akkoord ondertekend door de Gemeente, verenigingen, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorgaanbieders, etc.
Ook de MSR heeft het sportakkoord ondertekend.
De speerpunten van het sportakkoord in Maassluis zijn:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten
 • Positieve sportcultuur

In 2022 moeten de werkgroepen hun plannen verder gaan vormgeven.

Binnensportaccommodaties

Na jaren van plannen maken lijkt er nu eindelijk schot te komen in het dossier binnensportaccommodaties. De start van de bouw van de
sportzaal aan de Sportlaan zal niet lang meer op zich laten wachten. Hiervan worden het Lentiz Revius College en basketbalvereniging Green
Eagles de hoofdbewoners.
Ook de vervanging van de Olympiahal staat inmiddels op de agenda van het College. De plannen zijn nog lang niet uitgewerkt, zeker omdat er sprake is van het combineren van de nieuw te bouwen sporthal met het upgraden van de accommodatie van Excelsior Maassluis en woningbouw.

De MSR blijft pleiten voor een spoedig nieuw te bouwen sportzaal aan de Haydnlaan (of elders) met een zogenaamde turnhaak. GV Maassluis kan haar talentvolle turners in dat geval laten trainen in Maassluis in plaats van uit te moeten wijken naar andere gemeenten.

Tenslotte is de MSR van mening dat de totale capaciteit van de binnensport in Maassluis omhoog moet. Grote sportverenigingen als CKC zijn genoodzaakt zaalcapaciteit in te huren bij andere gemeenten of zoeken naar andere oplossingen (blaashal) en ook het onderwijs zal meer capaciteit nodig hebben nu het aantal verplichte uren bewegingsonderwijs is opgeschroefd.


Sportnota

In januari 2022 kwam de nieuwe Sportnota 2022+ tot stand. De MSR heeft uitgebreid input geleverd bij de totstandkoming van het document dat richting moet geven aan het sportbeleid in de gemeente.


Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website:
www.msrmaassluis.nl.
Tevens verstuurt de MSR indien nodig of nuttig een nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.
Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn
openbaar.
Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder. In 2022 wordt kennisgemaakt met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder. Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad. Dat overleg moet nog worden gepland in 2022.
Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.
Minimaal 2 keer per jaar houdt de werkgroep Breedtesport, waarin de MSR met 2 personen is vertegenwoordigd, een overleg.

Sportgala

Nadat de Sportgala’s van februari 2021 en februari 2022 werden afgelast vanwege Covid-19, dreigt ook het gala van februari 2023 niet door te
kunnen gaan. De werkgroep Sportgala is opgehouden te bestaan en de MSR is naarstig op zoek naar opvolging, vooralsnog met weinig succes.

Activiteiten

In het kalenderjaar 2022 staan de volgende activiteiten op de planning:

 • Inventarisatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Maassluis.
 • De organisatie van het jaarlijks overleg met de Gemeenteraad.
 • Een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder van sport, Denise Mulder.
 • Het zoeken naar mensen die actief willen zijn bij de organisatie van het Sportgala.
 • De MSR blijft betrokken bij het te voeren accommodatiebeleid.
 • De MSR blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied en de situatie omtrent wielervereniging De Coureur en de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert.
 • Elke twee maanden is er een overleg met de wethouder
 • De contactpersonen onderhouden het contact met de verenigingen.
 • In bijzondere gevallen wordt contact gezocht met de Gemeenteraad.
 • De MSR is op zoek naar een zevende MSR-lid.

Vergaderdata MSR 2022

Maandag 17 januari (via Teams)
Maandag 24 januari (via Teams)
Maandag 14 februari (via Teams)
Maandag 4 april
Maandag 9 mei
Maandag 11 juli
Maandag 8 augustus
Maandag 10 oktober
Maandag 21 november

Data overleg MSR – wethouder in 2022

Donderdag 13 januari (Evers)
Donderdag 10 maart (Evers)
Na de verkiezingen is de portefeuille sport terechtgekomen bij een nieuwe wethouder (Denise Mulder).
De overlegdata voor de tweede helft van 2022 moeten nog worden vastgesteld.

Samenstelling MSR

Bestuur:

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

De heer J. Luijendijk (Joop)

Mevrouw L. Sprong (Lieke)

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala
Vacant

Werkgroep Breedtesport
Wil Dijksman en Joop Luijendijk

Webbeheer

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR
Hanneke Volker

Werkplan
Martin Weeda

Jaarverslag
Hanneke Volker

Begroting
Wil Dijksman