Jaarverslag MSR 2021

Leden MSR
Huib Blokland
Hanneke Volker
Wil Dijksman
Joop Luijendijk
Martin Weeda
Lieke Sprong

: Voorzitter
: Secretaris/PR
: Penningmeester
: Lid
: Vicevoorzitter
: Lid

Coronatijdperk
Dit begint eind februari/begin maart 2020 en blijft ook het jaar 2021 de sport dwarszitten. Er kwamen allerlei coronamaatregelen, die o.a. de sporters en sportverenigingen behelsden. Binnensport was en is niet mogelijk, vanwege de 1,5 meter afstand van elkaar die mensen moeten houden. Dit gold ook voor de buitensport.
Het heeft voor de MSR geleid tot veel email- en briefwisseling naar de gemeente en verenigingen.

Bestuurswijzigingen MSR

 • Afscheid bestuursleden André Böck en Dita Edens.
 • Huib Blokland en Joop Luijendijk verlengen hun MSR bestuursfunctie met 4 jaar.

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en Wil Dijksman deel. In 2021 is er niet vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk. Dit jaar geen overleg geweest.
 • Wil Dijksman stelt de begroting voor 2021 op.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde opnieuw de website.

Vergaderingen MSR: Vanaf 11 januari 2021 is er i.v.m. corona via Teams vergaderd

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2021, 11 keer vergaderd, waarvan 9x via Teams
 • In 1 vergadering van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van de inspreektijd. De heer De Waard (TOG) sprak over sporten voor ouderen.
 • Er is 3 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • De MSR heeft 1 keer vergaderd met de Gemeenteraad OP 9 november 2021 in het stadhuis.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken is de terugloop van ledenaantal en vrijwilligers aan de orde geweest.
 • Evenals in 2020 heeft de MSR ook 2021 met bijna alle verenigingen via email contact gehouden.
 • Werkplan 2022 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2021 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Er is geen Nieuwsbrief verzonden in 2021. Vanwege corona heeft de MSR veel emailberichten naar de verenigingen gezonden c.q. doorgestuurd. Tevens was er goed overleg.
 • In het regulier overleg met de wethouder zijn de sportaccommodaties regelmatig aan de orde geweest.
 • Diverse persberichten verzonden.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Sportgala 2020 in februari 2021 ging niet door vanwege corona. De uitreiking van de Vopak Sportstimuleringsprijs werd wel gehouden. Directeur Vopak Rotterdam,  de heer Timo Spaninks, heeft in de Koningshof op 11 november 2021 de cheques uitgereikt. Ontvangers van ieder €500,= waren Fighting4All en Old Stars Walking Footbal.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd. Door de corona hebben er geen fysieke bezoeken aan verenigingen plaats gevonden.
 • Overleggen betreffende corona met gemeente en verenigingen.
 • Inventarisatie coronagevolgen Maassluise sportverenigingen april/oktober 2021. Op enquête in mei heeft 95% van de verenigingen gereageerd. Die van oktober 50%. De resultaten van de enquêtes zijn aangeboden aan college en raad.
 • MSR heeft opnieuw gesproken met St. Lickebaert, De Coureur en De Polderij over ontwikkelingen in het gebied.
 • Lokaal Sportakkoord 2020-2021. Aan diverse gesprekken heeft de MSR deel- genomen, o.a. Bijeenkomst lokale Sportraden en Sportplatvormen d.d. 26 mei 2021
 • Deelgenomen aan diverse bijeenkomsten sport, georganiseerd door de gemeente.
 • Enquête naar verenigingen
 • Er is een inventarisatie gedaan naar de behoeften van basisscholen rondom sport en recreatie en de mogelijkheden om middelbare scholieren betrokken te houden bij sportverenigingen. Deze inzichten worden verder gebruikt bij de advisering.
 • Brief aan de politieke partijen waarin de wensen van de MSRb.t. de sport worden aangeven betreffende de verkiezingsprogramma’s.

Adviezen

 • Adviezen betreffende Koersdocument binnensportaccommodaties d.d. 6 april 2021, 1 juni 2021, 28 juni 2021 en 11 augustus 2021.
 • Advies op toelichting Financieel Afwegingskader Coronanoodfonds d.d.6 april 2021

Interne communicatie

De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnen- en buitensport accommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting door Led variant.
 • Vragen aan verenigingen betreffende coronaperikelen via email.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.


Maassluis, september 2022