Jaarverslag MSR 2022

Leden MSR
Huib Blokland                  : Voorzitter
Hanneke Volke              : Secretaris/PR
Wil Dijksman                    : Penningmeester
Joop Luijendijk                 : Lid
Martin Weeda                   : Vicevoorzitter
Lieke Sprong                     : Lid
Lars van Gastel                : Lid

Coronaperiode

Dit begint eind februari/begin maart 2020 en blijft tot maart 2022 de sport dwarszitten.

Er zijn nog steeds allerlei coronamaatregelen, die o.a. de sporters en sportverenigingen behelsden.

Het heeft voor de MSR geleid tot veel email- en briefwisseling naar de gemeente en verenigingen.

Bestuurswijzigingen MSR

Lars van Gastel is per 1 december 2022 benoemd als lid van de MSR.

Samenstelling/taakverdeling MSR

Werkgroepen

 • Werkgroep Breedtesport. Aan het gebruikersoverleg namen Joop Luijendijk en Wil Dijksman deel.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde opnieuw de website.

Vergaderingen MSR: Vanaf 14 januari 2022 is er fysiek én via Teams vergaderd

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2022, 11 keer vergaderd, waarvan 2x via Teams.
 • In 1 vergadering van de MSR heeft een externe gebruik gemaakt van de inspreektijd.
 • Er is 3 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • De MSR heeft 1 keer vergaderd met de Gemeenteraad. En wel op 6 oktober 2022 in de Koningshof.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties. Bij veel toespraken zijn de gevolgen van de corona aan de orde geweest.
 • Evenals in 2021 heeft de MSR ook 2022 met bijna alle verenigingen (o.a. via email) contact gehouden.
 • Werkplan 2022 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Jaarverslag 2022 – is verzonden naar B&W en afd. Sport.
 • Er is geen Nieuwsbrief verzonden in 2022. Vanwege corona, huurverhogingen en de gestegen energieprijzen heeft de MSR veel emailberichten naar de verenigingen gezonden c.q. doorgestuurd. Tevens was er goed overleg. In het regulier overleg met de wethouders zijn de sportaccommodaties regelmatig aan de orde geweest. Evenzo de bezuinigingen/huurverhoging.
 • De MSR heeft regelmatig emailberichten over de stijgende energielasten naar de verengingen gestuurd en info gegeven.
 • Diverse persberichten verzonden.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Sportgala 2021 in februari 2022 ging niet door vanwege corona. De Commissie Sportgala is tevens opgehouden te bestaan. Helaas hebben zich geen nieuwe vrijwilligers aangemeld. In 2023 wordt er met de gemeente en verenigingen verder over gesproken.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd. Er hebben (bijna) geen fysieke bezoeken aan verenigingen plaats gevonden.
 • Overleggen betreffende huurverhoging en stijgende energielasten met gemeente en verenigingen.
 • MSR heeft weer overleg gevoerd met de gemeente, De Coureur en De Polderij over ontwikkelingen in het Lickebaertgebied.
 • Huib Blokland heeft namens de MSR deelgenomen aan de overleggen met het Kernteam van de werkgroep Sportakkoord.
 • De MSR heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van het Platform lokale Sportraden.
 • Deelgenomen aan een bijeenkomst georganiseerd door de Kerngroep Sportakkoord, georganiseerd door de gemeente.
 • Enquête stijging energiegebruik naar verenigingen.
 • (Er is een inventarisatie gedaan naar de behoeften van basisscholen rondom sport en recreatie en de mogelijkheden om middelbare scholieren betrokken te houden bij sportverenigingen. Deze inzichten worden verder gebruikt bij de advisering.
 • Gesproken met de wethouder en gemeenteraad over mogelijkheden om in Massluis een Sportbedrijf op te starten.
 • Aanwezig bij ingebruikstelling van het Sportplein.

Adviezen

 • Advies m.b.t. Bezuinigen op Sport d.d. 14 oktober 2022
 • Advies MSR concept-Sportnota “Maassluis Sport” 2022, d.d. 7 januari 2022

Interne communicatie

De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnen- en buitensportaccom-modaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting door Led-variant.
 • Enquête uitgezet bij verenigingen betreffende de energietarieven en bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de verenigingen.
 • Reactie op Voortgangsrapportage Sportnota.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.


Maassluis, februari 2023

Namens MSR
Hanneke Volker
Secretaris