Werkplan 2023 Maassluise Sport- & Recreatieraad

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, februari 2023

Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2023 van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2023 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Advisering verenigingen
 • Financiële situatie verenigingen
 • Lokaal Sportakkoord
 • Sportparticipatie
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Vergaderingen
 • Bezetting MSR en Sportgala
 • Activiteiten
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie
De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie
De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen.

Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging.

De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-) speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden

Inleiding

In 2022 werden geleidelijk aan de overheidsmaatregelen die het coronavirus moesten beteugelen, afgeschaald. Evenementen, toernooien en competities konden worden hervat. Het sportleven kon eindelijk in volle omvang weer worden opgepakt. De opgelopen schade (gemiste barinkomsten, ledenverlies, afhaken van sponsors) werd geïnventariseerd. Met name de binnensportverenigingen raakten leden kwijt en verloren de binding met hun leden. Gelukkig konden de verenigingen gebruikmaken van diverse steunmaatregelen vanuit de overheid.

Helaas ligt sinds februari 2022 een ander spook op de loer: de energiecrisis. De scherp gestegen energieprijzen zullen een nieuwe aanslag plegen op het verenigingsbudget. Hierover straks meer.

Advisering van verenigingen

De MSR houdt contact met de individuele verenigingen en zal zich laten voorlichten over de stand van zaken binnen die verenigingen.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Ledenaantal
 • Verenigingsbeleid
 • Financiële situatie
 • Samenwerking met de Gemeente
 • Mogelijke knelpunten

Daarnaast onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad
 • Onderwijs
 • Sportraden in andere gemeenten

Financiële situatie verenigingen

In de loop van 2022 kreeg Nederland te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De sportverenigingen worden daarbij vooral geraakt door de stijgende lasten vanwege de energiecrisis. Sommige verenigingen ervaren dit nu al, anderen zullen daar naar verwachting in de toekomst mee geconfronteerd worden.

In samenwerking met de gemeente is de MSR de mogelijke financiële gevolgen van de energiecrisis voor de verenigingen al in kaart aan het brengen. Een lastig proces, omdat de verschillen tussen de diverse verenigingen groot zijn, bijvoorbeeld door de duur van nog lopende energiecontracten. Goed om te melden is dat er waarschijnlijk door de gemeente een energie-noodfonds in het leven zal worden geroepen, waar clubs die het financieel zwaar hebben ten gevolge van de stijgende energielasten eenmalig een beroep op kunnen doen. De MSR zal over dit onderwerp in gesprek blijven met de gemeente en daar waar nodig de verenigingen ondersteunen.

Daarnaast zijn er met de vaststelling van de begrotingen 2020 en 2021 door de gemeente bezuinigingen vastgesteld op het gebied van sport, die zijn weerslag zullen hebben op de huur van velden, sporthallen en sportzalen. Deze bezuinigingen zijn al 2x uitgesteld, eerst door Corona en nu vanwege de energiecrisis. De MSR heeft diverse pogingen ondernomen om de bezuinigingen helemaal van tafel te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom gaan wij nu samen met de gemeente kijken op welke wijze de bezuinigingsronde per 1 januari 2024 ingevoerd kan worden, zodanig dat dit zo weinig mogelijk impact heeft op de financiële positie van de diverse verenigingen.

Lokaal Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in Maassluis een Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen. In maart 2019 werd dat akkoord ondertekend door de Gemeente, verenigingen, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorgaanbieders, etc.

Ook de MSR heeft het Sportakkoord ondertekend. De speerpunten van het Sportakkoord in Maassluis zijn:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten
 • Positieve sportcultuur

In 2023 zullen vanuit het kernteam Sportakkoord, samen met de verenigingen, nieuwe impulsen worden ontwikkeld.

Sportparticipatie

De MSR zet zich in om sport en recreatie voor alle Maassluizers mogelijk te maken. Maassluis is een groeiende gemeente en de ambitie is om meer bewoners (al dan niet georganiseerd) aan het sporten te krijgen: beter voor de gezondheid en het welzijn van de burgers, en beter voor de vitaliteit van de sportverenigingen.

De sportdeelname door jongeren moet omhoog. De MSR onderhoudt contact met de scholen en buurtsportcoaches om de sportparticipatie onder jongeren te vergroten. Als sportdeelname financieel lastig is zijn er via de Gemeente fondsen beschikbaar.

Binnensportaccommodaties

Eindelijk leek de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan van start te kunnen gaan, maar er is opnieuw een kink in de kabel gekomen.

Natuurlijk Waterweg-Noord heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende kapvergunning, nodig om de bouw van de sportzaal mogelijk te maken. Omdat enkele bomen bewoond worden door een roekenkolonie heeft de voorzieningenrechter de door de Gemeente verleende kapvergunning geschorst, waardoor de bouw opnieuw vertraging oploopt en het onzeker is of de bouw op die plek überhaupt door kan gaan. Lentiz Revius College en basketbalvereniging Green Eagles zullen dus nog langer moeten wachten op de zo gewenste huisvesting.

De vervanging van de Olympiahal en sportzaal Haydnlaan staan inmiddels op de agenda van het College. De plannen zijn nog lang niet uitgewerkt, zeker omdat er sprake is van het combineren van de nieuw te bouwen sporthal met het upgraden van de accommodatie van Excelsior Maassluis en woningbouw. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de sportzaal Haydnlaan in het gebied tussen de Koningshoek en het metrostation.

De MSR blijft pleiten voor een spoedig nieuw te bouwen sportzaal aan de Haydnlaan (of elders) met een zogenaamde turnhaak. GV Maassluis kan haar talentvolle turners in dat geval laten trainen in Maassluis in plaats van uit te moeten wijken naar andere gemeenten.

Ook de Parkietzaal zal snel moeten worden vervangen. Die accommodatie is niet meer van deze tijd.

De MSR van mening dat de totale capaciteit van de binnensport in Maassluis omhoog moet. Het aantal inwoners groeit en nu al moeten grote sportverenigingen als CKC zaalcapaciteit huren bij andere gemeenten of zoeken naar andere oplossingen, zoals een blaashal. Ook het onderwijs zal meer capaciteit nodig hebben nu het aantal verplichte uren bewegingsonderwijs omhoog gaat.

Sportnota

In januari 2022 kwam de nieuwe Sportnota 2022+ tot stand. De MSR heeft uitgebreid input geleverd bij de totstandkoming van het document dat richting moet geven aan het sportbeleid binnen de gemeente. In 2023 zal de MSR zich actief bezighouden met de verdere implementatie van de speerpunten uit de Sportnota.

Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website: www.msrmaassluis.nl.

Tevens verstuurt de MSR indien nodig of nuttig een nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.

Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.

Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder van sport. Minimaal 1 keer per jaar is er een overleg met (een delegatie van) de Gemeenteraad. Dat overleg moet nog worden gepland in 2023.

Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.

Minimaal 2 keer per jaar houdt de werkgroep Breedtesport, waarin de MSR met 2 personen is vertegenwoordigd, een overleg.

Bezetting MSR en sportgala

Met de toetreding van Lieke Sprong in december 2020 en Lars van Gastel in december 2022 is de MSR uitgebreid met twee jonge mensen. Onze ambitie blijft om de MSR verder te verjongen.

De werkgroep Sportgala is ontbonden. Het sportgala van 2023 kan daardoor niet worden georganiseerd. We blijven op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie van het jaarlijkse kampioensfeest op zich willen nemen.

Activiteiten

Naast het bovenstaande staan in het kalenderjaar 2023 o.a. de volgende activiteiten op de planning:

 • De MSR monitort de financiële gevolgen van de gestegen energieprijzen voor de sportverenigingen in Maassluis en is betrokken bij de opzet van een Energie-noodfonds. Ook versnelde verduurzaming van de accommodaties is in dit verband een speerpunt.
 • De MSR zal via het Platform Sportraden contacten onderhouden met andere sportraden in de
 • In samenwerking met de afdeling Sport van de Gemeente organiseert de MSR een Sportcafé voor
 • De MSR organiseert een overleg met een delegatie van de Gemeenteraad.
 • De MSR blijft – in samenwerking met de afdeling Sport van de Gemeente – zoeken naar mensen die actief willen zijn bij de organisatie van het Sportgala of zal zich moeten beraden over een goed
 • De MSR blijft betrokken bij het te voeren accommodatiebeleid en de verduurzaming.
 • De MSR blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het Lickebaertgebied.
 • De contactpersonen onderhouden het contact met de
 • In bijzondere gevallen wordt contact gezocht met de
 • De MSR blijft op zoek naar (liefst jonge) nieuwe MSR-leden.

Vergaderdata MSR 2023

Maandag 23 januari

Maandag 20 maart

Maandag 1 mei

Maandag 26 juni

De vergaderingen in de tweede helft van 2023 moeten nog worden vastgesteld.

Data overleg MSR – wethouder in 2023

Donderdag 16 februari

Donderdag 23 maart

Donderdag 11 mei

Donderdag 6 juli

De vergaderingen in de tweede helft van 2023 moeten nog worden vastgesteld.

Samenstelling MSR Bestuur

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

Tel.        : 06 212 273 12
Email     : huibblokland@gmail.com
Benoemd: 13 januari 2015

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Tel.        : 06 33685965
Email     : m.weeda@albeda.nl
Benoemd: 4 oktober 2016

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Tel.        : 06 463 373 03
Email     : secretaris.msrmaassluis@gmail.com
Benoemd: 17 december 2013 (notulist 2009 – heden)

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

Tel.        : 06 520 557 25
Email     : wcdijksman@gmail.com
Benoemd: 23 augustus 2016

De heer L. van Gastel (Lars)

Tel.        : 0623810516
Email     : Lars_vangastel@hotmail.com
Benoemd: 1 december 2022

De heer J. Luijendijk (Joop)

Tel.        :  06 464 344 06
Email     : joop@luijendijk.eu
Benoemd: 24 maart 2015

Mevrouw L. Sprong (Lieke)

Tel.        : 06 36033038
Email     : lsprong@hotmail.com
Benoemd: 1 december 2020

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala
Vacant

Werkgroep Breedtesport
Wil Dijksman en Joop Luijendijk

Webbeheer
Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR
Hanneke Volker

Werkplan
Martin Weeda

Jaarverslag
Hanneke Volker

Begroting
Wil Dijksman