Jaarverslag MSR 2023

Leden MSR
Huib Blokland               : Voorzitter
Hanneke Volker            : Secretaris/PR
Wil Dijksman                 : penningmeester
Joop Luijendijk              : Lid
Martin Weeda                : Vicevoorzitter
Lieke Sprong                  : Lid
Lars van Gastel             : Lid

Bestuurswijzigingen MSR

Lieke Sprong heeft per 20 november 2023 i.v.m. drukke werkzaamheden haar lidmaatschap van de MSR opgezegd.

Samenstelling/taakverdeling MSR Werkgroepen

 • Gebruikersoverleg Aan dit Gebruikersoverleg namen Wil Dijksman, Joop Luijendijk en Martin Weeda deel. Er is 1 keer vergaderd.
 • Werkgroep Recreatienota zal bestaan uit Martin Weeda en Joop Luijendijk. Er is dit jaar niet vergaderd.
 • Werkgroep Breedtesport heeft dit jaar niet vergaderd.
 • Kernteam Werkgroep Sportakkoord 2, Lars van Gastel heeft namens de MSR deelgenomen aan de overleggen.
 • Dogus Durgunsu (medewerker social media) verzorgde opnieuw de website.

Vergaderingen MSR

 • Het algemeen bestuur van de MSR heeft in 2023, 10 keer vergaderd.
 • In 1 vergadering van de MSR hebben externen gebruikgemaakt van de inspreektijd. 2x Was er een luisteraar aanwezig.
 • Verenigingsadviseur was 1x bij de vergaderingen aanwezig.
 • Er is 7 keer overleg gevoerd met de wethouder.
 • De MSR heeft niet vergaderd met de Gemeenteraad.

Communicatie/website/pers

 • Bezoek van MSR-leden aan diverse nieuwjaarsrecepties.
 • Evenals in 2023 heeft de MSR ook 2024 met bijna alle verenigingen (o.a. via email) contact gehouden. Tevens heeft de verenigingsadviseur ca. 50% van de verenigingen bezocht.
 • Werkplan 2024 – wordt verzonden naar B&W en Sport.
 • Jaarverslag 2023 – wordt verzonden naar B&W en Sport.
 • Er is geen Nieuwsbrief verzonden in 2023. Vanwege de voorgenomen tariefsverhogingen, huurverhogingen en de gestegen energieprijzen heeft de MSR veel emailberichten naar de verenigingen gezonden c.q. doorgestuurd.
 • In het regulier overleg met de wethouder zijn de sportaccommodaties regelmatig aan de orde geweest. Evenzo de bezuinigingen/huurverhoging.
 • Energiecompensatiefonds – Bijna alle verenigingen hebben daarvan gebruik gemaakt.
 • Gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden.
 • Diverse persberichten verzonden en geplaatst in de media.
 • Diverse persberichten, op de website geplaatst.
 • Diverse publicaties in de media rond voortgang van verschillende processen.

Activiteiten/Overleg

 • Opnieuw geen Sportgala. De gemeente werkt aan een nieuw huldigings-beleid.
 • Het MSR Werkplan is grotendeels uitgevoerd.
 • Verenigingsmonitor/Vitaliteitscan. Besproken wordt/is welke bevindingen/knelpunten uit de monitor het eerst aangepakt. Vrijwilligers werven, de financiën en veilig sportklimaat zijn onderwerpen, die door veel verenigingen benoemd worden als aandachtspunt.
 • Er is overleg en uitwisseling van gegevens met de verenigingsondersteuner.
 • Overleg Participatiebeleid; hieraan hebben MSR-leden meegedaan.
 • Overleggen betreffende huurverhoging en stijgende energielasten met gemeente en verenigingen.
 • De MSR heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van het Platform Lokale Sportraden.
 • De MSR was aanwezig bij het Sportcafé Sport en bijeen Sportcafé Cultuur en Sport samen. Beiden avonden gingen o.a. over het Sportakkoord.
 • Deelgenomen aan een bijeenkomst georganiseerd door de Kerngroep Sportakkoord 2 gemeente.
 • Enquête stijging energiegebruik naar verenigingen.
 • Informatie Omgevingsvisie (Gemeente) bijgewoond.
 • Ontwikkeling sportzaal Wilgenrijk.
 • MSR op werkbezoek bij zwembad de Dol-fijn.
 • Gesproken met de wethouder over mogelijkheden om in Maassluis een Sportbedrijf op te starten. Wethouder heeft uitleg gekregen.
 • Update Visie-document.
 • WD is namens de MSR lid van een klankbordgroep die opgericht is om de herstructurering gebied Dijkpolder (Olympiahal en het complex van Excelsior M., Mahorokan) te volgen en begeleiden.
 • Overleggen met een aantal fracties over de voorgenomen tariefs- verhogingen.
 • Gesprekken met verenigingen over voorgenomen tariefsverhogingen.

Adviezen

 • Advies b.t. Voorgenomen bezuinigingen (extra verhogingen van de tarieven) op Sport d.d. 11 april 2023.
 • Advies MSR – snelle ontwikkeling sportzaal Uiverlaan d. 28 augustus 2023.

Interne communicatie

De MSR had tijdens haar vergaderingen een aantal onderwerpen op de agenda staan:

 • De heren Blokland en Luijendijk hebben het MSR-lidmaatschap weer voor 4 jaar verlengd.
 • De voortgang van de ontwikkelingen rond de binnen- en buitensport-accommodaties.
 • Aandacht voor verduurzaming van accommodaties, vervanging van verlichting door Led-variant.
 • Enquête uitgezet bij verenigingen betreffende de energietarieven en bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de verenigingen.
 • Reactie op Voortgangsrapportage Sportnota 2.
 • Beleid van gemeente inzake sportzaken.
 • Rol en werkwijze MSR.
 • Uitbreiden MSR: zoeken naar mensen o.a. uit de verenigingen.

Maassluis, januari 2024

Namens MSR
Hanneke Volker
Secretaris