Werkplan 2024 Maassluise Sport- & Recreatieraad

Trots op de sport in Maassluis

Maassluis, februari 2024

Inleiding

Voor u ligt het werkplan van de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR). Uitgangspunt bij dit werkplan vormen de missie, visie en kernwaarden van de MSR.

Aan de orde in het werkplan 2024 komen de volgende onderwerpen:

 • Missie, visie en kernwaarden van de MSR
 • Advisering verenigingen
 • Financiële situatie verenigingen
 • Sportakkoord 0
 • Sportparticipatie
 • Binnensportaccommodaties
 • Sportnota
 • Communicatie
 • Vergaderingen
 • Sportbedrijf
 • Bezetting MSR
 • Vergaderdata MSR
 • Data overleg MSR – Wethouder
 • Samenstelling MSR
 • Commissies en werkgroepen

Bijlage: Sportverenigingen en contactpersonen

Missie, visie en kernwaarden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

Missie

De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis. De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

Visie

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen.
Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging.
De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-) speelplekken zijn voor kinderen.

Kernwaarden

 • Sport moet toegankelijk zijn voor
 • Het sportaanbod moet breed en divers zijn en een leven lang sporten mogelijk maken.
 • Er moeten voldoende buiten- en binnensportaccommodaties zijn met voldoende spreiding binnen de gemeente.
 • Sportaccommodaties moeten goed geoutilleerd, veilig en volgens hoge duurzaamheidseisen worden ontwikkeld.
 • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, buitenspeelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.

Inleiding

Advisering van verenigingen

In 2023 heeft de gemeente een enquête gehouden onder de sportverenigingen in Maassluis. De verenigingsmonitor is door 73% van de verenigingen ingevuld. De uitkomsten geven ons inzicht in de situatie waarin de verschillende verenigingen zich bevinden. De MSR beschikt niet alleen over het eindrapport van de verenigingsmonitor, maar ook over de individuele uitkomsten. Dat laatste is voor de contactpersoon namens de MSR een prettige bijkomstigheid.

De voornaamste uitkomsten van de verenigingsmonitor zijn:

 • Gemiddeld genomen neemt het ledental per vereniging
 • Er is een (soms dringend) tekort aan
 • Buitensportverenigingen zijn over het algemeen tevreden over hun
 • Binnensportverenigingen zijn minder tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van de accommodaties.

Het afnemend ledental en het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden betekende dat eind 2023 een einde kwam aan het bestaan van Honk- en Softbalvereniging De Gophers.

Naast het contact met de verenigingen onderhoudt de MSR ook contacten met:

 • De wethouder (sport)
 • Beleidsmedewerkers Gemeente Maassluis
 • De verenigingsadviseur
 • Buurtsportcoaches
 • Politieke partijen
 • Gemeenteraad
 • Onderwijs
 • Sportraden in andere gemeenten

Financiële situatie verenigingen

Uit de verenigingsmonitor bleek ook dat vrijwel alle verenigingen in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Meer dan de helft van de verenigingen ervaart hun financiële positie als redelijk gezond. En 36% van de verenigingen geeft aan financieel gezond te zijn.
Om aan de gestegen energielasten tegemoet te komen is er een energiecompensatiefonds in het leven geroepen. Hiervan hebben veel verenigingen gebruik gemaakt.

Sportakkoord 2.0

Namens de MSR is Lars van Gastel lid van het kernteam Sportakkoord. Nadat in maart 2020 het sportakkoord 20-22 werd ondertekend door de gemeente, verenigingen, de MSR, het onderwijs, commerciële sportaanbieders en zorgaanbieders, kwam vorig jaar het sportakkoord 2.0 tot stand.

De speerpunten van het sportakkoord 2.0 in Maassluis zijn:

 • Verhogen sportparticipatie
 • Inclusief sporten
 • Vitale verenigingen
 • Veilig

Sportparticipatie

De MSR zet zich in om sport en recreatie voor alle inwoners mogelijk te maken. Maassluis is een groeiende gemeente en de ambitie is om meer bewoners (al dan niet georganiseerd) aan het sporten te krijgen: beter voor de gezondheid en het welzijn van de burgers, en beter voor de vitaliteit van de sportverenigingen.
De sportdeelname door met name jongeren moet omhoog. Waar voorheen buurtsportcoaches veelal werden ingezet in het verzorgen van bewegingsonderwijs op de scholen, verplaatst de rol van de buurtsportcoaches zich meer in de richting van de buitenschoolse sportactiviteiten. Het is de bedoeling dat sportverenigingen hier een actieve rol in gaan spelen. De MSR onderhoudt contact met de verenigingen, de scholen en de buurtsportcoaches om de sportparticipatie onder jongeren te vergroten. Als sportdeelname financieel lastig is wordt er verwezen naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Binnensportaccommodaties

De binnensportaccommodaties in de gemeente Maassluis blijven voor de MSR een pijnpunt. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit is op dit moment onvoldoende.
De ontwikkeling van de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan ligt op dit moment stil, door een uitspraak van de voorzieningenrechter die de verleende kapvergunning van een aantal bomen – nodig om de bouw mogelijk te maken – heeft geschorst. Het beroep moet worden afgewacht. Voor de beoogde hoofdbewoners – Lentiz Revius en Green Eagles – een vervelende situatie.
In het Wilgenrijk wordt aan het bestek gewerkt voor een sportzaal bij de nog te bouwen basisschool Eigengoed. De MSR is bij de ontwikkeling betrokken.

Ook de andere plannen blijven we op de voet volgen:

 • De ontwikkeling van een nieuwe Olympiahal in combinatie met nieuwe accommodatie voor Excelsior Maassluis en
 • De vervanging van de gymzalen Parkiet en Haydnlaan door een sportzaal die moet worden ingepast in het stationsgebied Maassluis-

Sportnota

In januari 2022 kwam de nieuwe Sportnota 2022+ tot stand. De MSR heeft uitgebreid input geleverd bij de totstandkoming van het document dat richting moet geven aan het sportbeleid binnen de gemeente. In 2024 zal de MSR zich actief bezighouden met de verdere implementatie van de speerpunten uit de Sportnota.

Communicatie

Het communicatieplatform van de MSR is haar website: www.msrmaassluis.nl.
Tevens verstuurt de MSR indien nodig of nuttig een nieuwsbrief naar de verenigingen en de gemeente.
Regelmatig verstuurt de MSR persberichten naar de lokale en regionale pers.

Vergaderingen

De MSR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd op de website en in De Maassluise Courant en zijn openbaar.
Iedere twee maanden is er een overleg met de wethouder van sport.
Op dinsdag 30 januari 2024 is er een overleg met (een delegatie van) de gemeenteraad.
Regelmatig is er overleg met verenigingen en organisaties.

Sportbedrijf

In het vorige overleg met de gemeenteraad heeft de MSR de mogelijkheid van een sportbedrijf geopperd. Een sportbedrijf is een min of meer zelfstandige entiteit die de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente als taak heeft. Op verzoek van de gemeenteraad heeft een aantal leden van de MSR onderzoek gedaan naar de mogelijke voor- en nadelen van de invoering van een sportbedrijf voor de gemeente Maassluis. De uitkomsten van dat onderzoek zullen worden gepresenteerd op 30 januari 2024 tijdens het jaarlijkse overleg met de gemeenteraad.
De wethouder en de afdeling sport van de gemeente hebben eind 2023 al een eerste presentatie over de mogelijkheden, voor- en nadelen van een sportbedrijf gehad.

Bezetting MSR

Helaas heeft Lieke Sprong wegens drukke werkzaamheden haar lidmaatschap van de MSR opgezegd. In januari wordt Roel den Hartog voorgedragen voor benoeming. We zijn verder op zoek naar nieuwe leden. Die zullen we voornamelijk proberen te rekruteren bij de sportverenigingen via onze contactpersonen. Onze ambitie blijft om de MSR verder te verjongen.
Nadat de werkgroep Sportgala is ontbonden heeft er geen sportgala meer plaatsgevonden in Maassluis. We vinden dit erg jammer. Mochten er zich enthousiaste mensen melden die het sportgala nieuw leven willen inblazen, dan zal de MSR alle mogelijke steun bieden om een sportgala nieuwe stijl te herintroduceren.

Vergaderdata MSR 2024 (onder voorbehoud)

Donderdag 11 januari
Woensdag 20 maart
Woensdag 24 april

De overige vergaderingen in 2024 moeten nog worden vastgesteld.

Data overleg MSR – wethouder in 2024 (onder voorbehoud)

Donderdag 18 januari
Donderdag 28 maart
Donderdag 16 mei

De vergaderingen in de tweede helft van 2024 moeten nog worden vastgesteld.

Samenstelling MSR Bestuur

De heer H. Blokland (Huib) – voorzitter

Tel.        : 06 212 273 12
Email     : huibblokland@gmail.com
Benoemd: 13 januari 2015

De heer G. M. Weeda (Martin) – vicevoorzitter

Tel.        : 06 336 859 65
Email     : m.weeda@albeda.nl
Benoemd: 4 oktober 2016

Mevrouw H.J.C.M. Volker (Hanneke) – secretaris/notulist/PR

Tel.        : 06 463 373 03
Email     : secretaris.msrmaassluis@gmail.com
Benoemd: 17 december 2013 (notulist 2009 – heden)

Leden:

De heer W.C. Dijksman (Wil)

Tel.        : 06 520 557 25
Email     : wcdijksman@gmail.com
Benoemd: 23 augustus 2016

De heer L. van Gastel (Lars)

Tel.        : 06 238 105 16
Email     : Lars_vangastel@hotmail.com
Benoemd: 1 december 2022

De heer J. Luijendijk (Joop)

Tel.        : 06 464 344 06
Email     : joop@luijendijk.eu
Benoemd: 24 maart 2015

Voorgesteld voor benoeming: De heer R. den Hartog (Roel)

Tel.        : 06 228 075 51
Email     : rdenhartog02@outlook.com

Commissies en werkgroepen

Werkgroep Sportgala

Vacant

Lid van het kernteam Sportakkoord

Lars van Gastel

Werkgroep Breedtesport

Wil Dijksman en Joop Luijendijk

Webbeheerder

Dogus Durgunsu

Coördinator verenigingscontacten en PR

Hanneke Volker

Werkplan

Martin Weeda

Jaarverslag

Hanneke Volker